Αίτημα του Θεατρικού Συλλόγου Αγ. Βασιλείου για παραχώρηση του παλαιού Δημοτικού Σχολείου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ


 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το Πρακτικό 25/01.12.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αριθμός Απόφασης 462/2015


 

ΘΕΜΑ 27ο Η.Δ.: «Αίτημα του Θεατρικού Συλλόγου Αγ. Βασιλείου για παραχώρηση του παλαιού Δημοτικού Σχολείου»


Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 01ητου μηνός Δεκεμβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, άρθρο 67 και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 56365/27-11-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) δηλαδή:

 
ΠΑΡΟΝΤΑ
 
ΑΠΟΝΤΑ
 1. Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
 2. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
 4. Φαρμάκης Γεώργιος
 5. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
 6. Σταυρέλης Νικόλαος
 7. Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
 8. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
 9. Λαμπρινός Παναγιώτης
 10. Παππάς Αντώνιος
 11. Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
 12. Βλάσσης Δημήτριος
 13. Μουρούτσος Γεώργιος
 14. Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
 15. Κοντογιώργος Αναστάσιος
 16. Ζώγκος Ανδρέας
 17. Νανόπουλος Βασίλειος
 18. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
 19.  
  Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
 20.  
  Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
 21.  
  Καρασάββας Ιωάννης αποχώρησε στο τέλος του 1ουΗΔΘ
 22. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 23. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης


 1.  
  Σταματάκης Μάριος, έχει 3μηνη άδεια
 2.  
  Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
 3.  
  Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
 4.  
  Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
 5.  
  Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
 6.  
  Σούκουλης Ανδρέας, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
 7. Κορδώσης Χρήστος
 8. Γκουργιώτης Αλέξανδρος
 9. Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
 10. Πιέτρης ΤιμολέωνΣτη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 2. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
 3. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
 4. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 5. Καλλιμάνης Βασίλειος – Τ.Κ. Αγιονορίου
 6. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
 7. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 8. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
 9. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 2. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
 3. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
 4. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 5. Κίννας Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 6. Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 7. Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
 8. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
 9. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 10. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
 11. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 12. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 13. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 27ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αίτημα του Θεατρικού Συλλόγου Αγ. Βασιλείου για παραχώρηση του παλαιού Δημοτικού Σχολείου», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

 1. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110/τ. Α΄/1990) άρθρο 5 παρ. 16, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 31 και του Ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18/τ. Α΄/1992) και τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 2336/1995 (ΦΕΚ Α 189/1995), σύμφωνα με τις οποίες όλα τα ακίνητα τα οποία μεταβιβάζονται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά τις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, βαρύνουν με δουλεία υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία συνιστάται στη χρησιμοποίησή τους μόνο για τη στέγαση σχολείων ή μονάδων επαγγελματικής κατάρτισης ή λαϊκής επιμόρφωσης, κατά τα οριζόμενα κάθε φορά με αποφάσεις των Νομαρχών. Σε περίπτωση που παύει η λειτουργία τέτοιων σχολείων ή μονάδων στην περιοχή καθενός συγκεκριμένου ακινήτου, η χρήση του ορίζεται κάθε φορά με εισήγηση του οικείου Ο.Τ.Α. και απόφαση Νομάρχη.
 2.  
  Τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 7 του Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ Α 113/1995), σύμφωνα με τις οποίες “οι αρμοδιότητες του νομάρχη που προβλέπονται από τις παρ. 1 και 16 του άρθρου 5 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α ), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 31 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α’) ασκούνται από τον Περιφερειακό Διευθυντή”.
 3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 185 του Ν. 3463/2006, σύμφωνα με τις οποίες “με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής και προάγει τοπικά συμφέροντα’’.
 4.  
  Τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010, στοιχείο 24, σύμφωνα με τις οποίες ο καθορισμός κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους είναι πλέον αρμοδιότητα των Δήμων.
 5.  
  Το γεγονός ότι στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου, υπάρχει παλιό κτίριο, πρώην Δημοτικό Σχολείο Αγίου Βασιλείου, το οποίο έχει παύσει να λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια.
 6. Την αριθμ. 15/342/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης της αίθουσας και του αύλειου χώρου του πρώην δημοτικού σχολείου Αγίου Βασιλείου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Βασιλείου “Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ”.
 7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 41459/15-09-2015 έγγραφο του Προέδρου του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Βασιλείου “ Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ”, σύμφωνα με το οποίο το παλιό Δημοτικό Σχολείο Αγίου Βασιλείου δεν θα χρησιμοποιηθεί πλέον από το Σύλλογο αυτό.
 8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 46953/07-10-2015 έγγραφο του Θεατρικού Συλλόγου Αγίου Βασιλείου, με το οποίο αιτείται την παραχώρηση από το Δήμο του παλιού Δημοτικού Σχολείου Αγίου Βασιλείου, προκειμένου να το χρησιμοποιήσει ως έδρα του.
 9.  
  Την αριθμ. 5/8/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Βασιλείου, η οποία εγκρίνει την παραχώρηση του παλιού Δημοτικού Σχολείου Αγίου Βασιλείου στον Θεατρικό Σύλλογο Αγίου Βασιλείου, για να το χρησιμοποιήσει ως έδρα του για διάστημα δύο ετών.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, τις ανωτέρω διατάξεις και το γεγονός ότι η ανωτέρω σχολική μονάδα έχει παύσει να λειτουργεί, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ανακαλεί την αριθμ. 15/342/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης της αίθουσας και του αύλειου χώρου του πρώην δημοτικού σχολείου Αγίου Βασιλείου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Βασιλείου “Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ”, διότι σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 41459/15-09-2015 έγγραφο του Προέδρου του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Βασιλείου “Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ”, δεν θα χρησιμοποιηθεί πλέον από το Σύλλογο αυτό.
.
 

Β. Εγκρίνειτην δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του κτιρίου και του αύλειου χώρου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Αγίου Βασιλείου στον Θεατρικό Σύλλογο Αγίου Βασιλείου, με σκοπό την άσκηση των καταστατικών δραστηριοτήτων του, ήτοι την πραγματοποίηση θεατρικών παραστάσεων, τη διοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, προβολών, ειδικών θεμάτων κλπ. και τη διοργάνωση πολιτιστικών, κοινωνικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων με τους παρακάτω όρους:

1) Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης του παραχωρούμενου ακινήτου από τον πολιτιστικό σύλλογο σε οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Παρόμοια ενέργεια συνιστά λόγο ανάκλησης της παρούσης απόφασης.
2) Το παραχωρούμενο ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί ως στέγη του πολιτιστικού συλλόγου και χώρο άσκησης των καταστατικών δραστηριοτήτων του. Δεν είναι επιτρεπτή η άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων ή δραστηριοτήτων ανταγωνιστικών με αυτές που ασκούνται ήδη στο τοπικό διαμέρισμα από ιδιώτες – κατοίκους της περιοχής. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή της μορφής χρήσης χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δήμου Κορινθίων.
3) Ο πολιτιστικός σύλλογος δικαιούται να διαμορφώσει και να διακοσμήσει το παραχωρούμενο ακίνητο, σύμφωνα με τις ανάγκες και την επιθυμία του, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα προβεί σε ουσιώδεις μεταβολές της μορφής του ακινήτου, από τις οποίες μπορεί να θιγεί η στατικότητα και η αντοχή του κτιρίου.
4) Οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκληθεί από τις τροποποιήσεις αυτές, βαρύνει τον πολιτιστικό σύλλογο.
5) Μετά την λήξη της παραχώρησης, με οποιονδήποτε τρόπο και αν γίνει αυτή, ο πολιτιστικός σύλλογος υποχρεούται να αποχωρήσει από το ακίνητο και να το παραδώσει στην ίδια ακριβώς κατάσταση με αυτήν που το παρέλαβε.
6) Απαγορεύεται να αφαιρέσει αντικείμενα που εμπίπτουν στην έννοια των συστατικών των αρ. 953 και επ. του Α.Κ.
7) Ο πολιτιστικός σύλλογος είναι υποχρεωμένος να κάνει καλή χρήση του παραχωρούμενου ακινήτου, να μην προξενεί ζημίες σ’ αυτό και να επισκευάζει όσες προξενούνται από ενέργεια των μελών του.
8) Οι δαπάνες ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και οι υπέρ τρίτων συνεισπρατόμενες με τα παραπάνω τιμολόγια εισφορές, βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον χρήστη σύλλογο. Η μη έγκαιρη πληρωμή τους συνιστά λόγο ανάκλησης της παρούσης απόφασης.
 

9) Ο Σύλλογος υποχρεούταινα παραδίδει στον Δήμο το Δημοτικό Σχολείο, δέκα μέρες πριν από τις εκλογές για την διεξαγωγή αυτών, κατάλληλα διαμορφωμένο.

 

10) Ο Σύλλογος υποχρεούταινα παραδίδει στον Δήμο το Δημοτικό Σχολείο και το αύλειο χώρο, για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων του Δήμου ή για την εκμίσθωση με δημοπρασία του χώρου για τα τοπικά πανηγύρια, για όσο χρονικό διάστημα θα διαρκεί η παραχώρηση.

11)Η χρήση των διδακτηρίων και η εκμετάλλευση της περιουσίας της σχολικής μονάδας κατά τον πιο πάνω τρόπο, δεν αποκλείει την τυχόν επαναλειτουργία τους.
 

12 Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου δικαιούται να έχει πρόσβαση στο κτίριο, να ελέγχει την ορθή τήρηση των όρων παραχώρησης και να προβαίνει σε μερική χρήση των χώρων του σχολείου για τις ανάγκες της Κοινότητας, χωρίς να εμποδίζεται η χρήση του από τον εν΄ λόγω Σύλλογο.

 

13) Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσης παραχώρησης μπορεί να γίνει μόνο με νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα ανωτέρω και όσα προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να ανακαλέσει την απόφαση αυτή.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

 

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 25 / 462 / 2015.


Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 10 – 12 – 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ