Έγκριση δαπανών και ημερήσιας αποζημίωσης της Αντιδημάρχου Αθανασίας Χρισταρά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ


 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το Πρακτικό 25/01.12.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αριθμός Απόφασης 470/2015


 

ΘΕΜΑ 35ο Η.Δ.: «Έγκριση δαπανών και ημερήσιας αποζημίωσης της Αντιδημάρχου Αθανασίας Χρισταρά, για την εκπροσώπηση του Δήμου στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού PHILOXENIA στη Θεσσαλονίκη»


Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 01ητου μηνός Δεκεμβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, άρθρο 67 και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 56365/27-11-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) δηλαδή:


 
ΠΑΡΟΝΤΑ
 
ΑΠΟΝΤΑ
 1. Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
 2. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
 4. Φαρμάκης Γεώργιος
 5. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
 6. Σταυρέλης Νικόλαος
 7. Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
 8. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
 9. Λαμπρινός Παναγιώτης
 10. Παππάς Αντώνιος
 11. Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
 12. Βλάσσης Δημήτριος
 13. Μουρούτσος Γεώργιος
 14. Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
 15. Κοντογιώργος Αναστάσιος
 16. Ζώγκος Ανδρέας
 17. Νανόπουλος Βασίλειος
 18. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
 19.  
  Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
 20.  
  Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
 21.  
  Καρασάββας Ιωάννης αποχώρησε στο τέλος του 1ουΗΔΘ
 22. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 23. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης


 1.  
  Σταματάκης Μάριος, έχει 3μηνη άδεια
 2.  
  Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
 3.  
  Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
 4.  
  Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
 5.  
  Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
 6.  
  Σούκουλης Ανδρέας, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
 7. Κορδώσης Χρήστος
 8. Γκουργιώτης Αλέξανδρος
 9. Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
 10. Πιέτρης ΤιμολέωνΣτη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 2. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
 3. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
 4. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 5. Καλλιμάνης Βασίλειος – Τ.Κ. Αγιονορίου
 6. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
 7. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 8. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
 9. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 2. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
 3. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
 4. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 5. Κίννας Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 6. Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 7. Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
 8. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
 9. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 10. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
 11. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 12. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 13. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

 

 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 35ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση δαπανών και ημερήσιας αποζημίωσης της Αντιδημάρχου Αθανασίας Χρισταρά, για την εκπροσώπηση του Δήμου στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού PHILOXENIA στη Θεσσαλονίκη», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:


Σύμφωνα με την με αρ. 433/5-11-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η συμμετοχή του Δήμου στην Διεθνή έκθεση τουρισμού PHILOXENIA με τριμελή αντιπροσωπεία της οποίας μέλος ήταν η Αντιδήμαρχος Χρισταρά Αθανασία για την τουριστική προβολή του Δήμου στην Διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης το χρονικό διάστημα από 12-15/11/2015.
 

Η μετάβασή της πραγματοποιήθηκε αεροπορικώς από 12/11 (ημερ. αναχώρησης) έως 15/11/2015 (ημερ. επιστροφής).

Εσείς θα πρέπει να εγκρίνετε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 140 του Ν. 3463/06, και σύμφωνα με τον Ν.2685/99 τις δαπάνες για τη καταβολή εξόδων: α) δαπάνη των αεροπορικών εισιτηρίων ποσού 165 € και β) ημερήσια αποζημίωση (παρ. 1 & 2 του αρθρ. 9):
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ – ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
– ΧΡΙΣΤΑΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ : 262,83 €
Α)ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Ολόκληρη αποζημίωση : 29,35 € / ημέρα και για την ημέρα επιστροφής το 1/3 = 9,78 €
 

Αναλυτικά:

 

α) 3 ημέρες (12-14/11/2015) Χ 29,35 € = 88,05 €

 

β) για την ημέρα επιστροφής την 15/11/2015 καταβάλλονται 9,78 €


 

Συνολικό ποσόημερήσιας αποζημίωσης 88,05 + 9,78 = 97,83 €


Β) ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

 

Τα αεροπορικά εισιτήρια αξίας: 165 €

(Απόδειξη πώλησης εισιτηρίων Νο 20507/26-10-2015 επ΄ ονόματι του τουριστικού πρακτορείου «TERZISTRAVEL» ποσού: 165,00 € )
Συνολικό ποσό οδοιπορικών & ημερήσιας αποζημίωσης : 165,00 € + 97,83 € = 262,83 €
Η ημερήσια αποζημίωση και τα οδοιπορικά έξοδα της Αντιδημάρχου Χρισταρά Αθανασίας ποσού 262,83 € θα βαρύνουν την πίστωση του προϋ/σμού με ΚΑ 00/6421.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων αιρετών» ποσού 15.000 €.
 

Ζητάμε την έγκριση των δαπανών μετάβασης & καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης στην Αντιδήμαρχο Χρισταρά Αθανασία”.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 140 του Ν.3463/2006 και τις διατάξεις του άρθρου 9 §§ 1,2 του Ν. 2685/99, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 262,83 € που αφορά τη μετάβαση της Αντιδημάρχου κας Αθανασίας Χρισταρά στη Θεσσαλονίκη από 12/11/2015 έως 15/11/2015, προκειμένου να συμμετάσχει ως μέλος αντιπροσωπείας του Δήμου στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “PHILOXENIA” στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης για την τουριστική προβολή του Δήμου.
 

Η ημερήσια αποζημίωση και τα οδοιπορικά έξοδα της Αντιδημάρχου κας Αθανασίας Χρισταρά συνολικού ποσού 262,83 € θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2015 πίστωση με ΚΑ 00/6421.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων αιρετών» ποσού 15.000,00 €.


 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

 

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 25 / 470 / 2015.


Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 04 – 12 – 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

Leave a Comment