Έγκριση δαπανών και ημερήσιας αποζημίωσης του Δημάρχου για διάφορες μετακινήσεις

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 25/01.12.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 471/2015
 
ΘΕΜΑ 36ο Η.Δ.: «Έγκριση δαπανών και ημερήσιας αποζημίωσης του Δημάρχου για διάφορες μετακινήσεις»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 01ητου μηνός Δεκεμβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, άρθρο 67 και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 56365/27-11-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) δηλαδή:
 
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΑΠΟΝΤΑ
Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
Φαρμάκης Γεώργιος
Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
Σταυρέλης Νικόλαος
Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
Λαμπρινός Παναγιώτης
Παππάς Αντώνιος
Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
Βλάσσης Δημήτριος
Μουρούτσος Γεώργιος
Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
Κοντογιώργος Αναστάσιος
Ζώγκος Ανδρέας
Νανόπουλος Βασίλειος
Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
Καρασάββας Ιωάννης αποχώρησε στο τέλος του 1ουΗΔΘ
Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
Σταματάκης Μάριος, έχει 3μηνη άδεια
Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
Σούκουλης Ανδρέας, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
Κορδώσης Χρήστος
Γκουργιώτης Αλέξανδρος
Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
Πιέτρης Τιμολέων
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
Καλλιμάνης Βασίλειος – Τ.Κ. Αγιονορίου
Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
Κίννας Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 36ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση δαπανών και ημερήσιας αποζημίωσης του Δημάρχου για διάφορες μετακινήσεις», ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με τις υπ΄ αριθμ. 27/2015, 112/2015, 297/2015, 349/2015, 408/2015 και 434/2015 αποφάσεις μας εγκρίναμε τις μετακινήσεις του Δημάρχου από Ιανουάριο έως Νοέμβριο του έτους 2015 για υπηρεσιακούς λόγους.
Σύμφωνα με τις σχετικές εισηγήσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 140 του Ν. 3463/2006 και του Ν. 2685/99 πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τις κατωτέρω δαπάνες για την καταβολή εξόδων, όπως οδοιπορικά έξοδα, χιλιομετρική αποζημίωση (άρθρα 6 & 7), ημερήσια αποζημίωση (παρ. 1 & 2 του άρθρου 9), για διάφορες μετακινήσεις για υπηρεσιακούς λόγους του Δημάρχου:
 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΣ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
ΔΙΟΔΙΑ –
ΝΑΥΛΑ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΗΜΕΡ.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ
4/1/2015
ΑΘΗΝΑ
13,40 €
25,50 €
9,78 €
48,68 €
7/1/2015
ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
5,00 €
8,10 €
13,10 €
21/1/2015
ΤΡΙΠΟΛΗ
9,80 €
24,60 €
9,78 €
44,18 €
28/1/2015
ΑΘΗΝΑ
3,90 €
25,50 €
9,78 €
39,18 €
30/1/2015
ΑΘΗΝΑ
7,80 €
25,50 €
9,78 €
43,08 €
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ:
39,90 €
109,20
39,12 €
188,22 €
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΣ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
ΔΙΟΔΙΑ –
ΝΑΥΛΑ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΗΜΕΡ.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ
6/2/2015
ΚΙΑΤΟ
2,50 €
6,60 €
9,10 €
17/2/2015
ΑΘΗΝΑ
7,80 €
25,50 €
9,78 €
43,08 €
18/2/2015
ΤΡΙΠΟΛΗ
9,80 €
24,60 €
9,78 €
44,18 €
20/2/2015
ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
5,00 €
8,10 €
13,10 €
25/2/2015
ΜΕΓΑΡΑ
3,60 €
12,30 €
9,78 €
25,68 €
26/2/2015
ΤΡΙΠΟΛΗ
9,80 €
24,60 €
9,78 €
44,18 €
27/2/2015
ΑΙΓΙΟ
2,50 €
28,80 €
9,78 €
41,08 €
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ:
41,00 €
130,50
48,90 €
220,40 €
 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΣ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
ΔΙΟΔΙΑ –
ΝΑΥΛΑ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΗΜΕΡ.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ
3/3/2015
ΑΘΗΝΑ
13,40 €
25,50 €
9,78 €
48,68 €
8/3/2015
ΑΘΗΝΑ
6,70 €
25,50 €
9,78 €
41,98 €
17/3/2015
ΤΡΙΠΟΛΗ
9,80 €
24,60 €
9,78 €
44,18 €
18-19/3/2015
ΑΘΗΝΑ
7,80 €
25,50 €
39,13 €
72,43 €
20/3/2015
ΑΘΗΝΑ
7,80 €
25,50 €
9,78 €
43,08 €
23/3/2015
ΚΟΡΦΟΣ
13,20 €
9,78 €
22,98 €
26/3/2015
ΑΘΗΝΑ
7,80 €
25,50 €
9,78 €
43,08 €
30/3/2015
ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ
2,50 €
7,80 €
10,30 €
ΜΑΡΤΙΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ:
55,80 €
173,10
97,81 €
326,71 €
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΣ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
ΔΙΟΔΙΑ –
ΝΑΥΛΑ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΗΜΕΡ.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ
2/4/2015
ΑΘΗΝΑ
13,40 €
25,50 €
9,78 €
48,68 €
6/4/2015
ΣΟΦΙΚΟ
8,10 €
8,10 €
15/4/2015
ΚΟΡΦΟΣ
13,20 €
9,78 €
22,98 €
23/4/2015
ΑΙΓΙΟ
5,00 €
28,80 €
9,78 €
43,58 €
24/4/2015
ΑΘΗΝΑ
10,60 €
25,50 €
9,78 €
45,88 €
26/4/2015
ΑΘΗΝΑ
13,40 €
25,50 €
9,78 €
48,68 €
30/4/2015
ΑΘΗΝΑ
6,70 €
25,50 €
9,78 €
41,98 €
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ:
49,10 €
152,10
58,68 €
259,88 €
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΣ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
ΔΙΟΔΙΑ –
ΝΑΥΛΑ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΗΜΕΡ.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ
1/5/2015
ΝΕΜΕΑ
5,00 €
11,40 €
16,40 €
2/5/2015
ΤΡΙΠΟΛΗ
9,80 €
24,60 €
9,78 €
44,18 €
13/5/2015
ΚΟΡΦΟΣ
13,20 €
9,78 €
22,98 €
18/5/2015
ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ
17,70 €
9,78 €
27,48 €
22/5/2015
ΑΙΓΙΟ
2,50 €
28,80 €
9,78 €
41,08 €
25/5/2015
ΑΘΗΝΑ
7,80 €
25,50 €
9,78 €
43,08 €
ΜΑΙΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ:
25,10 €
121,20
48,90 €
195,20 €
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΣ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
ΔΙΟΔΙΑ –
ΝΑΥΛΑ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΗΜΕΡ.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ
3/6/2015
ΑΘΗΝΑ
7,80 €
25,50 €
9,78 €
43,08 €
6/6/2015
ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2,50 €
8,10 €
10,60 €
13/6/2015
ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
5,00 €
8,10 €
13,10 €
15/6/2015
ΑΘΗΝΑ
6,60 €
25,50 €
9,78 €
41,88 €
16/6/2015
ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ
5,00 €
7,80 €
12,80 €
19/6/2015
ΑΘΗΝΑ
7,80 €
25,50 €
9,78 €
43,08 €
24/6/2015
ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ
17,70 €
9,78 €
27,48 €
ΙΟΥΝΙΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ:
34,70 €
118,20
39,12 €
192,02 €
 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΣ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
ΔΙΟΔΙΑ –
ΝΑΥΛΑ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΗΜΕΡ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ
8/7/2015
ΑΘΗΝΑ
13,40 €
25,50 €
9,78 €
48,68 €
11/7/2015
ΑΘΙΚΙΑ
5,10 €
5,1 €
19/7/2015
ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2,50 €
8,10 €
10,60 €
20/7/2015
ΑΘΗΝΑ
7,80 €
25,50 €
9,78 €
43,08 €
20/7/2015
ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ
2,50 €
7,80 €
10,30 €
25/7/2015
ΑΘΗΝΑ
10,60 €
25,50 €
9,78 €
45,88 €
26/7/2015
ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ
2,50 €
7,80 €
10,30 €
28/7/2015
ΑΘΗΝΑ
7,80 €
25,50 €
9,78 €
43,08 €
29/7/2015
ΑΘΗΝΑ
13,40 €
25,50 €
9,78 €
48,68 €
ΙΟΥΛΙΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ:
60,50 €
156,30
48,90 €
265,70 €
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΣ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
ΔΙΟΔΙΑ –
ΝΑΥΛΑ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΗΜΕΡ.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ
1/8/2015
ΑΘΗΝΑ
10,60 €
25,50 €
9,78 €
45,88 €
4/8/2015
ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ
5,00 €
7,80 €
12,80 €
12/8/2015
ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
5,00 €
8,10 €
13,10 €
13/8/2015
ΝΕΜΕΑ
5,00 €
11,40 €
16,40 €
15/8/2015
ΜΕΓΑΡΑ
2,70 €
12,30 €
9,78 €
24,78 €
24/8/2015
ΑΘΗΝΑ
7,80 €
25,50 €
9,78 €
43,08 €
25/8/2015
ΜΕΓΑΡΑ
3,60 €
12,30 €
9,78 €
25,68 €
26/8/2015
ΑΘΗΝΑ
7,80 €
25,50 €
9,78 €
43,08 €
27/8/2015
ΑΘΗΝΑ
7,80 €
25,50 €
9,78 €
43,08 €
31/8/2015
ΑΘΗΝΑ
7,80 €
25,50 €
9,78 €
43,08 €
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ:
63,10 €
179,40
68,46 €
310,96 €
 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΣ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
ΔΙΟΔΙΑ –
ΝΑΥΛΑ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΗΜΕΡ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ
 
4/9/2015
ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
5,00 €
8,10 €
13,10 €
 
4/9/2015
ΑΙΓΙΟ
2,50 €
28,80 €
9,78 €
41,08 €
 
10/9/2015
ΑΘΗΝΑ
10,60 €
25,50 €
9,78 €
45,88 €
 
22/9/2015
ΑΘΗΝΑ
7,80 €
25,50 €
9,78 €
43,08 €
 
23/9/2015
ΑΘΗΝΑ
7,80 €
25,50 €
9,78 €
43,08 €
 
25/9/2015
ΑΘΗΝΑ
7,80 €
25,50 €
9,78 €
43,08 €
 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ:
41,50 €
138,90
48,90 €
229,30 €
 
 
 
 
 
 
 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΣ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
ΔΙΟΔΙΑ –
ΝΑΥΛΑ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΗΜΕΡ.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ
 
16/10/2015
ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ
17,70 €
9,78 €
27,48 €
 
18/10/2015
ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ
2,50 €
5,40 €
7,90 €
 
19/10/2015
ΑΘΗΝΑ
7,80 €
25,50 €
9,78 €
43,08 €
 
20/10/2015
ΚΟΡΦΟΣ
13,20 €
9,78 €
22,98 €
 
21/10/2015
ΣΤΕΦΑΝΙ
9,00 €
9,00 €
 
23/10/2015
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
10,50 €
10,50 €
 
24/10/2015
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
10,50 €
10,50 €
 
26/10/2015
ΣΤΕΦΑΝΙ
9,00 €
9,00 €
 
27/10/2015
ΝΕΜΕΑ
5,00 €
11,40 €
16,40 €
 
30/10/2015
ΝΕΜΕΑ
5,00 €
11,40 €
16,40 €
 
31/10/2015
ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2,50 €
8,10 €
10,60 €
 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ:
22,80 €
131,70
29,34 €
183,84 €
 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΣ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
ΔΙΟΔΙΑ –
ΝΑΥΛΑ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΗΜΕΡ.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ
1/11/2015
ΝΕΜΕΑ
5,00 €
11,40 €
16,40 €
10/11/2015
ΑΘΗΝΑ
7,80 €
25,50 €
9,78 €
43,08 €
13/11/2015
ΤΡΙΠΟΛΗ
7,30 €
24,60 €
9,78 €
41,68 €
18/11/2015
ΑΘΗΝΑ
7,80 €
25,50 €
9,78 €
43,08 €
19/11/2015
ΑΡΓΟΣ
5,00 €
15,60 €
9,78 €
30,38 €
20/11/2015
ΑΙΓΙΟ
2,50 €
28,80 €
9,78 €
41,08 €
25/11/2015
ΑΘΗΝΑ
7,80 €
25,50 €
9,78 €
43,08 €
28/11/2015
ΤΡΙΠΟΛΗ
9,80 €
24,60 €
9,78 €
44,18 €
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ:
53,00 €
181,50
68,46 €
302,96 €
 
Η ημερήσια αποζημίωση & τα οδοιπορικά έξοδα του Δημάρχου Αλέξανδρου Πνευματικού 188,22 €, 220,40 €, 326,71 €, 259,88 €, 195,20 €, 192,02 €, 265,70 €, 310,96 €, 229,30 €, 183,84 € και 302,96 € για του μήνες Ιανουάριο έως Νοέμβριο 2015 αντίστοιχα θα βαρύνουν την πίστωση του προϋ/σμού με ΚΑ : 00/6421 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων αιρετών» ποσού 15.000,00 €.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 140 του Ν.3463/2006 και τις διατάξεις του άρθρου 9 §§ 1,2 του Ν. 2685/99, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τις δαπάνες 188,22 €, 220,40 €, 326,71 €, 259,88 €, 195,20 €, 192,02 €, 265,70 €, 310,96 €, 229,30 €, 183,84 € και 302,96 € για του μήνες Ιανουάριο έως Νοέμβριο 2015 αντίστοιχα που αφορούν μετακινήσεις του Δημάρχου για υπηρεσιακές λόγους.
Η ημερήσια αποζημίωση και τα οδοιπορικά έξοδα του Δημάρχου κ. Αλέξανδρου Μ. Πνευματικού 188,22 €, 220,40 €, 326,71 €, 259,88 €, 195,20 €, 192,02 €, 265,70 €, 310,96 €, 229,30 €, 183,84 € και 302,96 € για του μήνες Ιανουάριο έως Νοέμβριο 2015 αντίστοιχα θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2015 με ΚΑ 00/6421.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων αιρετών» ποσού 15.000,00 €.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 25 / 471 / 2015.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 08 – 12 – 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

Leave a Comment