Υποβολή προτάσεων τροποποιητικών πράξεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης 55 αντιμετώπιση της φτώχειας

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 26/08.12.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 475/2015

 
ΘΕΜΑ Μοναδικό Ε.Η.Δ.: «Υποβολή προτάσεων τροποποιητικών πράξεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης 55 για την αντιμετώπιση της φτώχειας και παράταση της παραχώρησης των χώρων όπου στεγάζονται οι δομές»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 08ητου μηνός Δεκεμβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, άρθρο 67 και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 57664/04-12-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) δηλαδή:
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΑΠΟΝΤΑ
 1. Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
 2. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
 4. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
 5. Σταυρέλης Νικόλαος
 6. Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
 7. Λαμπρινός Παναγιώτης
 8. Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
 9. Βλάσσης Δημήτριος
 10. Μουρούτσος Γεώργιος
 11. Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
 12. Κοντογιώργος Αναστάσιος
 13. Νανόπουλος Βασίλειος
 14. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
 15. Πανταζής Βασίλειος
 16. Γκουργιώτης Αλέξανδρος
 17. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 18. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,
 19. Σούκουλης Ανδρέας
 20. Καρασάββας Ιωάννης
 21. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 22. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 23. Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
 
 
 
 1. Σταματάκης Μάριος, έχει 3μηνη άδεια
 2. Φαρμάκης Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του Ε.Η.Δ.Θ
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
 4. Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
 5. Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του Ε.Η.Δ.Θ
 6. Παππάς Αντώνιος, προσήλθε στο τέλος του Ε.Η.Δ.Θ
 7. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα, προσήλθε στο τέλος του Ε.Η.Δ.Θ
 8. Ζώγκος Ανδρέας, προσήλθε στο τέλος του Ε.Η.Δ.Θ
 9. Κορδώσης Χρήστος
 10. Πιέτρης Τιμολέων
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα (10) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 2. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
 3. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 4. Καλλιμάνης Βασίλειος – Τ.Κ. Αγιονορίου
 5. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
 6. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
 7. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 8. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 9. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
 10. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 2. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
 3. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
 4. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
 5. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 6. Κίννας Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 7. Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 8. Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
 9. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 10. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
 11. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 12. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον του θέματος «Υποβολή προτάσεων τροποποιητικών πράξεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης 55 για την αντιμετώπιση της φτώχειας και παράταση της παραχώρησης των χώρων όπου στεγάζονται οι δομές» επειδή πρέπει άμεσα να υπογραφεί το μνημόνιο συνεργασίας, ώστε να ανανεωθούν οι συμβάσεις των εργαζομένων για την εύρυθμη λειτουργία των δομών. Το Δημοτικό Συμβούλιο δέχτηκε ομόφωνα να συζητήσει εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον το παραπάνω θέμα και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την αριθμ. 48/29-1-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχαμε υποβάλει πρόταση ένταξης στο ανωτέρω πρόγραμμα, όπου και χρηματοδοτήθηκε για τη δράση «ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» με κωδικό MIS 431302 και δυνητικό δικαιούχο τον Όμιλογια την UNESCO Πειραιώς και Νήσων.
Με την αριθμ. 390/13-10-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου υποβάλλαμε πρόταση τροποποιητικών πράξεων στο πλαίσιο παράτασης της πρόσκλησης 55 για την αντιμετώπιση της φτώχειας μέχρι 31-12-2015.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το με αριθμ. πρωτ. 7682/29-9-2015 έγγραφο του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων, σύμφωνα με το οποίο το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων) ανακοίνωσε τη παράταση της πρόσκλησης 55 προς τους φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ως Δυνητικούς Δικαιούχους στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας».
Η πρόσκληση αφορά τη συνέχιση λειτουργίας των υφιστάμενων κοινωνικών δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας (Κοινωνικά Παντοπωλεία, Κοινωνικά Φαρμακεία, Ανοιχτό κέντρο ημερήσιας υποδοχής αστέγων, Υπνωτήριο, Δομή παροχής Συσσιτίων, Δημοτικός Λαχανόκηπος, Τράπεζα χρόνου, Γραφεία Διαμεσολάβησης) που έχουν δημιουργηθεί στα πλαίσια του προγράμματος αυτού μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016.
Οι δομές αυτές θα λειτουργήσουν με τα ίδια Εταιρικά Κοινωνικά Σχήματα που ήδη συμμετέχουν.
Ο Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων, έχει δημιουργήσει στο Δήμο μας Δομές άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας εξυπηρετώντας μέχρι σήμερα πάνω από 3.000 άπορες οικογένειες. Η Δομή Κοινωνικού Φαρμακείου, του γραφείου διαμεσολάβησης, της ημερήσιας υποδοχής αστέγων και της τράπεζας χρόνου βρίσκονται στο Περιγιάλι, οδός Κροκίδα 62 ενώ το Υπνωτήριό μας στην οδό Κολιάτσου 30, στο κέντρο της Κορίνθου.
Στόχος μας είναι οι Δομές μας να ενταχθούν στη παράταση που δίνει το πρόγραμμα και θα συνεχίσουν το ιδιαίτερα σημαντικό έργο τους.
Για να κατατεθεί ο φάκελος κάθε τροποποιητικής πρότασης από το Δήμο μας , πρέπει ν΄ αποφασίσουμε για την υποβολή προτάσεων τροποποιητικών πράξεων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, για τη παράταση της παραχώρησης των χώρων όπου στεγάζονται οι δομές μας καθώς και την εκ νέου υπογραφή του Επικαιροποιημένου Μνημονίου Συνεργασίας με όλα τα συμπράττοντα μέλη.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, το με αριθμ. πρωτ. 7682/29-9-2015 έγγραφο του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων, τη παράταση της πρόσκλησης 55, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
-Την υποβολή προτάσεων τροποποιητικών πράξεων, για τη συνέχιση των δομών για την άμεση αντιμετώπιση της φτώχειας, με δυνητικό δικαιούχο της δράσης «ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» με κωδικό MIS 431302 τον Όμιλογια την UNESCO Πειραιώς και Νήσων, στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», σύμφωνα με την με κωδ. 55 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως αυτή (πρόσκληση) έχει παραταθεί μέχρι 30-06-2016.
 
– Τη παράταση μέχρι 30.06.2016 της παραχώρησης των χώρων όπου στεγάζονται οι δομές για την άμεση αντιμετώπιση της φτώχειας και συγκεκριμένα:
Η Δομή Κοινωνικού Φαρμακείου, του γραφείου διαμεσολάβησης, της ημερήσιας υποδοχής αστέγων και της τράπεζας χρόνου βρίσκονται στο Περιγιάλι, οδός Κροκίδα 62 ενώ το Υπνωτήριό μας στην οδό Κολιάτσου 30, στο κέντρο της Κορίνθου.
 
– Εξουσιοδοτεί τον κ. Αλέξανδρο Πνευματικό –Δήμαρχο Κορινθίων να υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο απαιτείται, καθώς και το Επικαιροποιημένο Μνημόνιο Συνεργασίας, για τη συνέχιση των ανωτέρω δομών του Δήμου.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26 / 475 / 2015.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 11 – 12 – 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

Leave a Comment