Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων γ’ τριμήνου του έτους 2015

                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ


 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το Πρακτικό 26/08.12.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αριθμός Απόφασης 477/2015


ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ.: «Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων γ’ τριμήνου του έτους 2015»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 08ητου μηνός Δεκεμβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, άρθρο 67 και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 57664/04-12-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) δηλαδή:

 
ΠΑΡΟΝΤΑ
 
ΑΠΟΝΤΑ
 1. Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
 2. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
 4. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
 5. Σταυρέλης Νικόλαος
 6. Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
 7. Λαμπρινός Παναγιώτης
 8. Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
 9. Βλάσσης Δημήτριος
 10. Μουρούτσος Γεώργιος
 11. Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
 12. Κοντογιώργος Αναστάσιος
 13. Νανόπουλος Βασίλειος
 14. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
 15. Πανταζής Βασίλειος
 16. Γκουργιώτης Αλέξανδρος
 17. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 18. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,
 19. Σούκουλης Ανδρέας
 20. Καρασάββας Ιωάννης
 21. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 22. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 23. Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία 1.  
  Σταματάκης Μάριος, έχει 3μηνη άδεια
 2.  
  Φαρμάκης Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του Ε.Η.Δ.Θ
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
 4. Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
 5.  
  Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του Ε.Η.Δ.Θ
 6.  
  Παππάς Αντώνιος, προσήλθε στο τέλος του Ε.Η.Δ.Θ
 7.  
  Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα, προσήλθε στο τέλος του Ε.Η.Δ.Θ
 8.  
  Ζώγκος Ανδρέας, προσήλθε στο τέλος του Ε.Η.Δ.Θ
 9. Κορδώσης Χρήστος
 10. Πιέτρης Τιμολέων
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα (10) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 2. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
 3. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 4. Καλλιμάνης Βασίλειος – Τ.Κ. Αγιονορίου
 5. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
 6. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
 7. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 8. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 9. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
 10. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 2. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
 3. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
 4. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
 5. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 6. Κίννας Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 7. Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 8. Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
 9. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 10. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
 11. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 12. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκρισης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων γ’ τριμήνου του έτους 2015», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα κατωτέρω:


 1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1β του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/07.06.2010), σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και των εξόδων του Δήμου.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 266 § 9 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/07.06.2010), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 43 § 4 του Ν. 3979/2011 και του άρθρου 39 του Ν. 4257/2014, σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο.
 3. Την απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (Φ.Ε.Κ. 2007/09.09.2011, τεύχος Β΄) περί “Καθορισμού των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών”.
 4. Την εισηγητική έκθεση γ΄ τριμήνου του έτους 2015 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.
 5. Την υπ’ αριθμ. 26/300/02-11-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί σύνταξης έκθεσης αποτελεσμάτων γ΄ τριμήνου έτους 2015.

Το Δημοτικό συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 72 § 1β και 266 § 9 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, την απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011, την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και την αριθμ. 26/300/02-11-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την έκθεση εσόδων και εξόδων του Δήμου Κορινθίων που αφορά το τρίτο τρίμηνο του έτους 2015, όπως συντάχθηκε και υποβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. 26/300/2015απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και έχει ως εξής:
 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

 

Ημερομηνία από 01/01/2015 έως 30/09/2015

 
ΚΩΔΙΚΟΣ
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 
ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ
 
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
 
%
 
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
 
%
 
1
 
2
 
2/1
 
3
 
3/1
 
3/2
 
0
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
 
24.338.350,30
 
16.260.625,03
 
66,81
 
16.001.003,70
 
65,74
 
98,40
 
01
 
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
 
114.775,58
 
275.517,34
 
240,05
 
146.409,95
 
127,56
 
53,14
 
02
 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
 
282.897,73
 
189.332,20
 
66,93
 
189.332,20
 
66,93
 
100,00
 
03
 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
 
5.817.830,93
 
3.251.304,68
 
55,89
 
3.251.304,68
 
55,89
 
100,00
 
04
 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
526.977,17
 
739.864,85
 
140,40
 
609.350,91
 
115,63
 
82,36
 
05
 
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
 
1.542.338,74
 
916.960,67
 
59,45
 
916.960,67
 
59,45
 
100,00
 
06
 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
 
15.864.143,21
 
10.863.292,29
 
68,48
 
10.863.292,29
 
68,48
 
100,00
 
07
 
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
 
189.386,94
 
24.353,00
 
12,86
 
24.353,00
 
12,86
 
100,00
 
1
 
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
 
10.558.811,08
 
1.379.968,19
 
13,07
 
1.317.401,28
 
12,48
 
95,47
 
11
 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
 
12.310,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
12
 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
 
129.510,00
 
123.060,00
 
95,02
 
123.060,00
 
95,02
 
100,00
 
13
 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
 
8.912.328,82
 
773.553,12
 
8,68
 
773.553,12
 
8,68
 
100,00
 
14
 
ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ
 
10.000,00
 
10.000,00
 
100,00
 
10.000,00
 
100,00
 
100,00
 
15
 
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ
 
1.492.112,94
 
437.559,16
 
29,32
 
374.992,25
 
25,13
 
85,70
 
16
 
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
 
2.549,32
 
35.795,91
 
1.404,14
 
35.795,91
 
1.404,14
 
100,00
 
2
 
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
 
71.865,98
 
1.854.115,82
 
2.579,96
 
148.987,33
 
207,31
 
8,04
 
21
 
ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ
 
64.095,98
 
1.337.237,96
 
2.086,31
 
122.579,62
 
191,24
 
9,17
 
22
 
ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ
 
7.770,00
 
516.877,86
 
6.652,22
 
26.407,71
 
339,87
 
5,11
 
3
 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε.
 
15.537.968,58
 
15.459.900,71
 
99,50
 
490.407,48
 
3,16
 
3,17
 
31
 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
32
 
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ
 
15.537.968,58
 
15.459.900,71
 
99,50
 
490.407,48
 
3,16
 
3,17
 
4
 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
 
5.437.237,20
 
2.770.803,56
 
50,96
 
2.631.555,42
 
48,40
 
94,97
 
41
 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
 
4.605.453,83
 
1.903.103,78
 
41,32
 
1.894.253,09
 
41,13
 
99,53
 
42
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
 
831.783,37
 
867.699,78
 
104,32
 
737.302,33
 
88,64
 
84,97
 
5
 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
 
10.082.683,36
 
10.082.683,36
 
100,00
 
10.082.683,36
 
100,00
 
100,00
 
51
 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
 
10.082.683,36
 
10.082.683,36
 
100,00
 
10.082.683,36
 
100,00
 
100,00

 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
 
66.026.916,50
 
47.808.096,67
 
30.672.038,57

 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

 

Ημερομηνία από 01/01/2015 έως 30/09/2015 
ΚΩΔΙΚΟΣ
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 
ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ
 
ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ
 
%
 
ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ
 
%
 
ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ
 
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
 
%
 
1
 
2
 
2/1
 
3
 
3/1
 
4
 
5
 
5/1
 
5/3
 
6
 
Έξοδα χρήσης
 
28.913.919,89
 
25.141.391,22
 
86,95
 
15.719.385,34
 
54,37
 
15.575.168,96
 
14.302.414,87
 
49,47
 
90,99
 
60
 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
 
7.925.869,61
 
7.207.624,82
 
90,94
 
5.194.686,28
 
65,54
 
5.194.686,28
 
4.785.477,08
 
60,38
 
92,12
 
61
 
Αμοιβές αιρετών και τρίτων
 
1.571.448,41
 
1.023.062,92
 
65,10
 
407.352,27
 
25,92
 
392.221,38
 
352.145,50
 
22,41
 
86,45
 
62
 
Παροχές τρίτων
 
3.479.796,38
 
3.255.329,92
 
93,55
 
1.530.688,73
 
43,99
 
1.474.258,44
 
1.416.059,59
 
40,69
 
92,51
 
63
 
Φόροι – Τέλη
 
306.500,00
 
231.000,00
 
75,37
 
166.800,85
 
54,42
 
166.800,85
 
58.422,33
 
19,06
 
35,03
 
64
 
Λοιπά γενικά έξοδα
 
1.220.565,34
 
627.565,07
 
51,42
 
244.673,15
 
20,05
 
226.550,15
 
200.624,39
 
16,44
 
82,00
 
65
 
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης
 
312.334,09
 
307.334,09
 
98,40
 
237.188,50
 
75,94
 
237.188,50
 
237.188,50
 
75,94
 
100,00
 
66
 
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
 
3.097.565,03
 
2.463.384,92
 
79,53
 
432.406,94
 
13,96
 
377.927,94
 
376.647,94
 
12,16
 
87,10
 
67
 
Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις -Παροχές – Επιχορηγήσεις – Επιδοτήσεις – Δωρεές
 
10.910.842,03
 
9.946.089,48
 
91,16
 
7.484.324,68
 
68,60
 
7.484.271,48
 
6.854.585,60
 
62,82
 
91,59
 
68
 
Λοιπά έξοδα
 
89.000,00
 
80.000,00
 
89,89
 
21.263,94
 
23,89
 
21.263,94
 
21.263,94
 
23,89
 
100,00
 
7
 
Επενδύσεις
 
14.897.994,00
 
9.348.389,75
 
62,75
 
1.733.245,52
 
11,63
 
1.728.984,27
 
1.137.386,25
 
7,63
 
65,62
 
71
 
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων
 
3.913.237,95
 
772.209,28
 
19,73
 
320.618,07
 
8,19
 
320.618,07
 
51.788,14
 
1,32
 
16,15
 
73
 
Έργα
 
10.434.271,22
 
8.036.393,09
 
77,02
 
1.384.172,91
 
12,92
 
1.343.911,66
 
1.053.929,47
 
10,10
 
78,17
 
74
 
Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
 
532.398,93
 
521.701,48
 
97,99
 
49.368,64
 
9,27
 
49.368,64
 
31.668,64
 
5,95
 
64,15
 
75
 
Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)
 
18.085,90
 
15.085,90
 
100,00
 
15.085,90
 
83,41
 
15.085,90
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
8
 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 
22.198.698,02
 
6.886.537,41
 
31,02
 
3.722.948,65
 
16,77
 
3.282.877,04
 
3.212.424,64
 
14,47
 
86,29
 
81
 
Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
 
2.609.026,85
 
2.609.026,84
 
100,00
 
1.744.034,45
 
66,85
 
1.304.002,84
 
1.233.587,39
 
47,28
 
70,73
 
82
 
Λοιπές αποδόσεις
 
4.937.237,20
 
4.277.510,57
 
86,64
 
1.978.914,20
 
40,08
 
1.978.874,20
 
1.978.837,25
 
40,08
 
100,00
 
85
 
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους
 
14.652.433,97
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
9
 
Αποθεματικό
 
16.304,59
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
91
 
Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό
 
16.304,59
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00

 
ΣΥΝΟΛΟ
 
66.026.916,50
 
41.376.318,38

 
21.175.579,51

 
20.587.030,27
 
18.652.225,76
 
Στοιχεία Ενεργητικού
 
Περιγραφή
 
Τέλος Προηγούμενου Έτους
 
Προηγούμενο Τρίμηνο
 
Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2015
 
Μεταβολή %
 
Α
 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
 
16.099.860,50
 
17.182.265,22
 
17.147.268,42
 
-0,20%
1
Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κ.λ.π.
15.996.895,82
17.171.054,90
17.136.058,10
-0,20%
2
Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο
11.210,32
11.210,32
11.210,32
0,00%
3
Λοιπές απαιτήσεις
91.754,36
0,00
0,00
0,00%
 
Β
 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
 
10.134.848,14
 
12.033.034,87
 
12.336.144,40
 
2,46%
1
Ταμείο
372,12
24.955,82
34.572,90
27,82%
2
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
10.134.476,02
12.008.079,05
12.301.571,50
2,39%
 
Γ
 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
 
10.920,90
 
55.660,90
 
406.957,73
 
86,32%
1
Έξοδα επόμενων χρήσεων
10.920,90
55.660,90
406.227,94
86,30%
2
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
0,00
0,00
729,79
0,00%
3
Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού
0,00
0,00
0,00
0,00%

 
Στοιχεία Παθητικού
 
Περιγραφή
 
Τέλος Προηγούμενου Έτους
 
Προηγούμενο Τρίμηνο
 
Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2015
 
Μεταβολή %
 
Α
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ
 
1.387.479,40
 
1.288.019,90
 
1.238.290,15
 
-4,02%
1
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Τράπεζες
1.205.136,97
1.205.136,97
1.205.136,97
0,00%
2
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Τράπεζες
182.342,43
82.882,93
33.153,18
0,00%
 
Β
 
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 
5.433.763,00
 
3.570.088,65
 
3.083.783,19
 
-15,77%
1
Προμηθευτές
4.970.844,49
3.033.534,45
2.595.612,74
-16,87%
3
Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη
23.810,55
39.218,98
4.631,04
-746,87%
4
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
3.070,52
9.482,48
734,57
-1.190,89%
5
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
436.037,44
487.852,74
482.804,84
-1,05%
 
Γ
 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
 
17.316,24
 
630.420,06
 
640.850,67
 
1,63%
1
Έσοδα επόμενων χρήσεων
17.316,24
630.420,06
640.850,67
1,63%
2
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
0,00
0,00
0,00
0,00%
3
Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί Παθητικού
0,00
0,00
0,00
0,00%
 

2/2


 
Στοιχεία Παθητικού
 
Περιγραφή
 
Τέλος Προηγούμενου Έτους
 
Προηγούμενο Τρίμηνο
 
Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2015
 
Μεταβολή %
 
Α
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ
 
1.387.479,40
 
1.337.749,65
 
1.288.019,90
 
-3,86%
1
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Τράπεζες
1.205.136,97
1.205.136,97
1.205.136,97
0,00%
2
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Τράπεζες
182.342,43
132.612,68
82.882,93
0,00%
 
Β
 
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 
5.433.763,00
 
3.011.174,89
 
3.570.088,65
 
15,66%
1
Προμηθευτές
4.970.844,49
2.531.857,70
3.033.534,45
16,54%
3
Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη
23.810,55
3.709,51
39.218,98
90,54%
4
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
3.070,52
2.351,76
9.482,48
75,20%
5
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
436.037,44
473.255,92
487.852,74
2,99%
 
Γ
 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
 
17.316,24
 
614.505,57
 
630.420,06
 
2,52%
1
Έσοδα επόμενων χρήσεων
17.316,24
614.505,57
630.420,06
2,52%
2
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
0,00
0,00
0,00
0,00%
3
Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί Παθητικού
0,00
0,00
0,00
0,00%


 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

 

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26 / 477 / 2015.


Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 14 – 12 – 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

Leave a Comment