Συμμετοχή ή μη στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 26/08.12.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 478/2015
 
ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ.: «Συμμετοχή ή μη στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 08ητου μηνός Δεκεμβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, άρθρο 67 και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 57664/04-12-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) δηλαδή:
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΑΠΟΝΤΑ
 1. Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
 2. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
 4. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
 5. Σταυρέλης Νικόλαος
 6. Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
 7. Λαμπρινός Παναγιώτης
 8. Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
 9. Βλάσσης Δημήτριος
 10. Μουρούτσος Γεώργιος
 11. Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
 12. Κοντογιώργος Αναστάσιος
 13. Νανόπουλος Βασίλειος
 14. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
 15. Πανταζής Βασίλειος
 16. Γκουργιώτης Αλέξανδρος
 17. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 18. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,
 19. Σούκουλης Ανδρέας
 20. Καρασάββας Ιωάννης
 21. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 22. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 23. Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
 
 
 
 1. Σταματάκης Μάριος, έχει 3μηνη άδεια
 2. Φαρμάκης Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του Ε.Η.Δ.Θ
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
 4. Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
 5. Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του Ε.Η.Δ.Θ
 6. Παππάς Αντώνιος, προσήλθε στο τέλος του Ε.Η.Δ.Θ
 7. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα, προσήλθε στο τέλος του Ε.Η.Δ.Θ
 8. Ζώγκος Ανδρέας, προσήλθε στο τέλος του Ε.Η.Δ.Θ
 9. Κορδώσης Χρήστος
 10. Πιέτρης Τιμολέων
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα (10) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 2. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
 3. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 4. Καλλιμάνης Βασίλειος – Τ.Κ. Αγιονορίου
 5. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
 6. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
 7. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 8. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 9. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
 10. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 2. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
 3. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
 4. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
 5. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 6. Κίννας Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 7. Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 8. Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
 9. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 10. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
 11. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 12. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Συμμετοχή ή μη στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς»
έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 19989/24.11.2015 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, για την συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2016, το οποίο κοινοποιήθηκε από την αρμόδια υπηρεσίας μας στις κάτωθι Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες: Τ.Κ. Σολομού, Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου, Δ.Κ. Αθικίων, Δ.Κ. Γαλατακίου, Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου, Τ.Κ. Χιλιομοδίου, Τ.Κ. Κλένιας, Τ.Κ. Κουταλά και Τ.Κ. Στεφανίου προκειμένου να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς.
Οι Δημοτικές – Τοπικές Κοινότητες που δέχονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα είναι οι εξής:
 • Δημοτική Κοινότητα Αθικίων με την υπ’ αριθ. 15/2015 απόφαση του Τ.Σ. Αθικίων,
 • Δημοτική Κοινότητα Γαλατακίου με την 45/2015 απόφαση του Τ.Σ. Γαλατακίου,
 • Τοπική Κοινότητα Σολομού με την υπ’ αριθ. 15/2015 απόφαση του Τ.Σ. Σολομού,
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω εκτεθέντα και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(με τη σύμφωνη γνώμη των προέδρων των Δ.Κ.: Γαλατακίου και Αθικίων και Τ.Κ. Σολομού)
 
Α] Να συμπεριληφθεί η Δημοτική Κοινότητα Γαλατακίου, Δήμου Κορινθίων:
 1. Στο πρόγραμμα ομαδικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας με δολωματικούς ψεκασμούς από εδάφους, με την ανάθεση της εργασίας των ψεκασμών σε ψεκαστές – εργολάβους που θα προκύψουν από μειοδοτικό διαγωνισμό που θα προκηρύξει η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
 2. Αποδέχεται την εισφορά δακοκτονίας που θα επιβληθεί με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών στους ελαιοπαραγωγούς.
 3. Αποδέχεται τον αριθμό των παραγωγικών ελαιοδέντρων σε 125.000.
 4. Εκτιμάει την μεγίστη παραγωγή για το έτος 2016 σε 6.000 τόνους.
 5. Αποδέχεται ότι είναι δυνατή η εξεύρεση παγιδοθέτη για τη παρακολούθηση των δακοπαγίδων.
 
Β ] Να συμπεριληφθεί η Δημοτική Κοινότητα Αθικίων, Δήμου Κορινθίων:
 1. Στο πρόγραμμα ομαδικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας με δολωματικούς ψεκασμούς από εδάφους, με την ανάθεση της εργασίας των ψεκασμών σε ψεκαστές – εργολάβους που θα προκύψουν από μειοδοτικό διαγωνισμό που θα προκηρύξει η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
 2. Αποδέχεται την εισφορά δακοκτονίας που θα επιβληθεί με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών στους ελαιοπαραγωγούς.
 3. Αποδέχεται τον αριθμό των παραγωγικών ελαιοδέντρων σε 220.000
 4. Εκτιμάει την μεγίστη παραγωγή για το έτος 2016 σε 4.500 τόνους
 5. Αποδέχεται ότι είναι δυνατή η εξεύρεση παγιδοθέτη για τη παρακολούθηση των δακοπαγίδων.
 
Γ] Να συμπεριληφθεί η Τοπική Κοινότητα Σολομού, Δήμου Κορινθίων:
 1. Στο πρόγραμμα ομαδικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας με δολωματικούς ψεκασμούς από εδάφους, με την ανάθεση της εργασίας των ψεκασμών σε ψεκαστές – εργολάβους που θα προκύψουν από μειοδοτικό διαγωνισμό που θα προκηρύξει η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
 2. Αποδέχεται την εισφορά δακοκτονίας που θα επιβληθεί με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών στους ελαιοπαραγωγούς.
 3. Αποδέχεται τον αριθμό των παραγωγικών ελαιοδέντρων σε 71.000.
 4. Εκτιμάει την μεγίστη παραγωγή σε 365.000 Κgr
 5. Αποδέχεται ότι είναι δυνατή η εξεύρεση παγιδοθέτη για τη παρακολούθηση των δακοπαγίδων.
 
Δ] Να μη συμπεριληφθούν η Δημοτική Κοινότητα Αρχαίας Κορίνθου και οι Τοπικές Κοινότητες Αγίου Βασιλείου, Χιλιομοδίου, Κλένιας, Κουταλά και Στεφανίου στο πρόγραμμα ομαδικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2016.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26 / 478 / 2015.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 18 – 12 – 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

Leave a Comment