Διάθεση πίστωσης για τον εορτασμό των Χριστουγέννων, Νέου Έτους και Φώτων

               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ


 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το Πρακτικό 26/08.12.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αριθμός Απόφασης 483/2015


ΘΕΜΑ 8ο Η.Δ.: «Διάθεση πίστωσης για τον εορτασμό των Χριστουγέννων, Νέου Έτους και Φώτων»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 08ητου μηνός Δεκεμβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, άρθρο 67 και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 57664/04-12-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) δηλαδή:


 
ΠΑΡΟΝΤΑ
 
ΑΠΟΝΤΑ
 1. Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
 2. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
 4. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
 5. Σταυρέλης Νικόλαος
 6. Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
 7. Λαμπρινός Παναγιώτης
 8. Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
 9. Βλάσσης Δημήτριος
 10. Μουρούτσος Γεώργιος
 11. Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
 12. Κοντογιώργος Αναστάσιος
 13. Νανόπουλος Βασίλειος
 14. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
 15. Πανταζής Βασίλειος
 16. Γκουργιώτης Αλέξανδρος
 17. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 18. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,
 19. Σούκουλης Ανδρέας
 20. Καρασάββας Ιωάννης
 21. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 22. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 23. Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία 1.  
  Σταματάκης Μάριος, έχει 3μηνη άδεια
 2.  
  Φαρμάκης Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του Ε.Η.Δ.Θ
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
 4. Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
 5.  
  Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του Ε.Η.Δ.Θ
 6.  
  Παππάς Αντώνιος, προσήλθε στο τέλος του Ε.Η.Δ.Θ
 7.  
  Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα, προσήλθε στο τέλος του Ε.Η.Δ.Θ
 8.  
  Ζώγκος Ανδρέας, προσήλθε στο τέλος του Ε.Η.Δ.Θ
 9. Κορδώσης Χρήστος
 10. Πιέτρης Τιμολέων
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα (10) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 2. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
 3. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 4. Καλλιμάνης Βασίλειος – Τ.Κ. Αγιονορίου
 5. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
 6. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
 7. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 8. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 9. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
 10. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 2. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
 3. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
 4. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
 5. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 6. Κίννας Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 7. Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 8. Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
 9. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 10. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
 11. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 12. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Διάθεσης πίστωσης για τον εορτασμό των Χριστουγέννων, Νέου Έτους και Φώτων» έθεσε υπόψη των μελών την αριθ. πρωτ. 57710/04-12-2015 εισήγηση του Αντιδημάρχου Δ. Κορινθίων κ. Κεφάλα Σταύρου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής :
<< Κάθε χρόνο την παραμονή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς προσέρχονται στο Δημαρχείο φιλαρμονικές και χορωδίες από συλλόγους, σωματεία, φορείς, ΚΑΠΗ, κλπ για τα καθιερωμένα κάλαντα. Επίσης, από την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο δέχονται τις τοπικές Αρχές και τους πολίτες για ανταλλαγή ευχών στο Δημαρχείο, όπου προσφέρονται παραδοσιακά γλυκά, ποτά και αναψυκτικά. Επίσης ο Δήμος μας πρόκειται να διοργανώσει και φέτος εκδήλωση για τον Αγιασμό των Υδάτων στο λιμάνι της Κορίνθου στις 06.01.2016.
 

Για την πραγματοποίηση του εορτασμού των Χριστουγέννων, του νέου έτους και των Φώτων προτείνουμε ο Δήμος να καλύψει τις δαπάνες για :

 1.  
  Προμήθεια ποτών, αναψυκτικών και ξηρών καρπών, ποσού έως 445,00 € συμπ. Φ.Π.Α.
 2. Προμήθεια γλυκών, ήτοι τριακόσια (300) τεμάχια κουραμπιέδες, τριακόσια (300) τεμάχια μελομακάρονα, τριακόσια (300) τεμάχια σοκολατένια γλυκά, ποσού έως 550,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
 3.  
  Ηχητική κάλυψη για την τέλεση του αγιασμού των υδάτων στο λιμάνι της Κορίνθου στις 06.01.2016, ποσού έως 800,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
 

Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού έως 1.795,00€ θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015με ΚΑ 15/6471.0102 και τίτλο «Δαπάνες για εορτές Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς και Αγιασμό Υδάτων». Παρακαλούμε για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τις ανωτέρω εκδηλώσεις.>>

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β του Ν. 3463/2006, μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Α) Εγκρίνει δαπάνη ποσού 1.795,00€ για τον εορτασμό των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και του Αγιασμού των Υδάτων. Με το εν λόγω ποσό θα καλυφθούν οι δαπάνες:
 1.  
  Προμήθεια ποτών, αναψυκτικών και ξηρών καρπών, ποσού έως 445,00 € συμπ. Φ.Π.Α.
 2. Προμήθεια γλυκών, ήτοι τριακόσια (300) τεμάχια κουραμπιέδες, τριακόσια (300) τεμάχια μελομακάρονα, τριακόσια (300) τεμάχια σοκολατένια γλυκά, ποσού έως 550,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
 3.  
  Ηχητική κάλυψη για την τέλεση του αγιασμού των υδάτων στο λιμάνι της Κορίνθου στις 06.01.2016, ποσού έως 800,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
 

Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 1.795,00€ θα βαρύνει την πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2015 και έτους 2016 με ΚΑ 15/6471.0102 και τίτλο «Δαπάνες για εορτές Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς και Αγιασμό Υδάτων».


 

Β) Ψηφίζει την διάθεση της ανωτέρω πίστωσης


 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

 

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26 / 483 / 2015.


Ακριβές Απόσπασμα
 

Κόρινθος, 10 – 12 – 2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

Leave a Comment