Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων αποδοχών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 26/08.12.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 482/2015
 
ΘΕΜΑ 7ο Η.Δ.: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων αποδοχών»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 08ητου μηνός Δεκεμβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, άρθρο 67 και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 57664/04-12-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) δηλαδή:
 
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΑΠΟΝΤΑ
 1. Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
 2. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
 4. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
 5. Σταυρέλης Νικόλαος
 6. Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
 7. Λαμπρινός Παναγιώτης
 8. Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
 9. Βλάσσης Δημήτριος
 10. Μουρούτσος Γεώργιος
 11. Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
 12. Κοντογιώργος Αναστάσιος
 13. Νανόπουλος Βασίλειος
 14. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
 15. Πανταζής Βασίλειος
 16. Γκουργιώτης Αλέξανδρος
 17. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 18. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,
 19. Σούκουλης Ανδρέας
 20. Καρασάββας Ιωάννης
 21. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 22. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 23. Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
 
 
 
 1. Σταματάκης Μάριος, έχει 3μηνη άδεια
 2. Φαρμάκης Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του Ε.Η.Δ.Θ
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
 4. Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
 5. Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του Ε.Η.Δ.Θ
 6. Παππάς Αντώνιος, προσήλθε στο τέλος του Ε.Η.Δ.Θ
 7. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα, προσήλθε στο τέλος του Ε.Η.Δ.Θ
 8. Ζώγκος Ανδρέας, προσήλθε στο τέλος του Ε.Η.Δ.Θ
 9. Κορδώσης Χρήστος
 10. Πιέτρης Τιμολέων
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα (10) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 2. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
 3. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 4. Καλλιμάνης Βασίλειος – Τ.Κ. Αγιονορίου
 5. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
 6. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
 7. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 8. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 9. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
 10. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 2. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
 3. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
 4. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
 5. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 6. Κίννας Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 7. Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 8. Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
 9. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 10. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
 11. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 12. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων αποδοχών» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 20-11-2015 εισήγηση του Αντιδημάρχου Δήμου Κορινθίων κ. Χατζή Μιχαήλ, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής :
«Λαμβάνοντας υπόψη:
 1. το άρθρο 2 Ν.Δ.3079/54 ,άρθρο 26 παρ.2 του Ν.Δ.318/1969 (ΦΕΚ Α 212).
 2. την 11491/20-3-2015 Απόφαση Δημάρχου περί ανάκλησης του διορισμού του Πολυχρονόπουλου Γεωργίου του Νικολάου.
 3. την 20621/19-5-2015 Διαπιστωτική πράξη Δημάρχου περί αυτοδίκαιης λύσης της υπαλληλικής σχέσης λόγω συνταξιοδότησης του Αναστασόπουλου Παναγιώτη του Σάββα από 18/5/2015.
 4. το άρθρο 46 παράγραφος 2 του Ν.3584/2007(ΦΕΚ 143Α) περί προκαταβολής του μισθού στην αρχή κάθε δεκαπενθημέρου.
 5. τις προθεσμίες αποστολής των αρχείων για πληρωμή από την ΕΑΠ που για την μισθοδοσία του Απριλίου ήταν 19/3/2015 ενώ για τη μισθοδοσία του Μαΐου 19/4/2015.
 6. τα ΧΕΠ 259/2015και 268/2015 με τις αντίστοιχες μισθοδοτικές καταστάσεις που αφορούν την τακτική μισθοδοσία Απριλίου 2015 της υπηρεσίας καθαριότητας της οποίας τακτικός υπάλληλος ήταν ο Πολυχρονόπουλος Γεώργιος του Νικολάου.
 7. τα ΧΕΠ 474/2015και 484/2015 με τις αντίστοιχες μισθοδοτικές καταστάσεις που αφορούν την τακτική μισθοδοσία Μαΐου 2015 της τεχνικής υπηρεσίας της οποίας τακτικός υπάλληλος ήταν ο Αναστασόπουλος Παναγιώτης του Σάββα.
 8. το γεγονός ότι σύμφωνα με τα αρχεία της οικονομικής υπηρεσίας κατά την κοινοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων είχαν ήδη λόγω των προθεσμιών αποσταλεί για πληρωμή τα κάτωθι ποσά
– αποδοχές ποσού 1.207,16€ για το διάστημα από 23/03/2015 έως 30/04/2015 για τον Πολυχρονόπουλο Γεώργιο του Νικολάου και
– αποδοχές ποσού 458,86€ για το διάστημα από 18/05/2015 έως 31/05/2015 για τον Αναστασόπουλο Παναγιώτη του Σάββα.
Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης για την επιστροφή των παραπάνω ποσών λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 2 του Ν.Δ.3079/54 που αναφέρει ότι “Οφειλές προς το Δημόσιο εξ αχρεωστήτως ληφθεισών αποδοχών εν γένει καταβάλλονται άνευ προσαυξήσεως εκπροθέσμου καταβολής δια παρακρατήσεως του 1/10 των μηνιαίων αποδοχών ή συντάξεως εφόσον εν τω μεταξύ οι οφειλέτες κατέστησαν συνταξιούχοι. Σε περίπτωση που οι οφειλέτες της ανωτέρω κατηγορίας ούτε μισθοδοτούνται ούτε συνταξιοδοτούνται η εξόφληση των χρεών τούτων, απαλλασσομένων προσαυξήσεων εκπροθέσμου καταβολής, ενεργείται σε μηνιαίες δόσεις καθοριζόμενες από τα αρμόδια λόγω ποσού όργανα”».
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω εκτεθέντα και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει την επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων αποδοχών ποσού 1.207,16€ για το διάστημα από 23/03/2015 έως 30/04/2015 από τον Πολυχρονόπουλο Γεώργιο του Νικολάου και ποσού 458,86€ για το διάστημα από 18/05/2015 έως 31/05/2015 από τον Αναστασόπουλο Παναγιώτη του Σάββα, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.
Τα ανωτέρω ποσά θα εισπραχθούν στον Κ.Α. 4213.0001 με τίτλο «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών» των εσόδων Προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26 / 482 / 2015.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 21 – 12 – 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

Leave a Comment