Συμμετοχή του Δήμου στις εκδηλώσεις του συλλόγου Ποντίων

               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 26/08.12.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 487/2015

ΘΕΜΑ 12ο Η.Δ.: «Συμμετοχή του Δήμου στις εκδηλώσεις του συλλόγου Ποντίων»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 08ητου μηνός Δεκεμβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, άρθρο 67 και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 57664/04-12-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) δηλαδή:


 
ΠΑΡΟΝΤΑ
 
ΑΠΟΝΤΑ
 1. Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
 2. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
 4. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
 5. Σταυρέλης Νικόλαος
 6. Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
 7. Λαμπρινός Παναγιώτης
 8. Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
 9. Βλάσσης Δημήτριος
 10. Μουρούτσος Γεώργιος
 11. Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
 12. Κοντογιώργος Αναστάσιος
 13. Νανόπουλος Βασίλειος
 14. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
 15. Πανταζής Βασίλειος
 16. Γκουργιώτης Αλέξανδρος
 17. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 18. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,
 19. Σούκουλης Ανδρέας
 20. Καρασάββας Ιωάννης
 21. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 22. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 23. Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία 1.  
  Σταματάκης Μάριος, έχει 3μηνη άδεια
 2.  
  Φαρμάκης Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του Ε.Η.Δ.Θ
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
 4. Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
 5.  
  Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του Ε.Η.Δ.Θ
 6.  
  Παππάς Αντώνιος, προσήλθε στο τέλος του Ε.Η.Δ.Θ
 7.  
  Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα, προσήλθε στο τέλος του Ε.Η.Δ.Θ
 8.  
  Ζώγκος Ανδρέας, προσήλθε στο τέλος του Ε.Η.Δ.Θ
 9. Κορδώσης Χρήστος
 10. Πιέτρης Τιμολέων
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα (10) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 2. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
 3. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 4. Καλλιμάνης Βασίλειος – Τ.Κ. Αγιονορίου
 5. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
 6. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
 7. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 8. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 9. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
 10. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 2. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
 3. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
 4. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
 5. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 6. Κίννας Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 7. Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 8. Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
 9. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 10. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
 11. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 12. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.


Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Συμμετοχής του Δήμου στις εκδηλώσεις του συλλόγου Ποντίων» έθεσε υπόψη των μελών την αριθ. πρωτ. 57708/04-12-2015 εισήγηση του Αντιδημάρχου Δ. Κορινθίων κ. Κεφάλα Σταύρου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής :
<< Με το υπ’ αριθ. 47802/09.10.2015 έγγραφό του, ο Σύλλογος των Ποντίων Ν. Κορινθίας αιτήθηκε από το Δήμο μας την οικονομική συνδρομή του με την κάλυψη μέρους των απαιτούμενων δαπανών για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης που διοργανώνει στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου της πόλης μας την Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 18:00.

Πρόκειται για μια εορταστική εκδήλωση για τα 30 χρόνια δράσης από την ίδρυση του Συλλόγου, κατά τη διάρκεια της οποίας θα προβληθούν μεταξύ άλλων, εικόνες από το «Λεύκωμα Ιδρύσεως και Λειτουργίας του Συλλόγου Ποντίων Ν. Κορινθίας», γνήσια παραδοσιακά εκθέματα του Ποντιακού Ελληνισμού και θα συμμετάσχουν χορευτικά συγκροτήματα από την Αθήνα. Θεωρείται σημαντικό ο Δήμος μας να είναι αρωγός της εκδήλωσης αυτής, για την πραγματοποίηση της οποίας προτείνουμε να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες :

1. Hχητική – φωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης που θα περιλαμβάνει ορχήστρα, χορευτικά, χορωδία και ομιλίες, ποσού έως 370,00€ συμπ. ΦΠΑ.
2. Προσφορά δύο (2) τιμητικών πλακετών για τους επίσημους προσκεκλημένους της εκδήλωσης, ποσού έως 40,00 συμπ. ΦΠΑ.
3. Αμοιβή της ορχήστρας και του χορευτικού τμήματος της Ευξείνου Λέσχης Αχαρνών και Αττικής «Ο Καπετάν Ευκλείδης» ποσού έως 250,00.
4. Εκτύπωση τριάντα (30) αφισών, εκατόν πενήντα (150) προσκλήσεων και ενός (1) πανό για τις ανάγκες της εκδήλωσης, ποσού έως 320,00€ συμπ. ΦΠΑ.
5. Προμήθεια α)εδεσμάτων: κρεατοπιτάκια, τυροπιτάκια, πιροσκί, και άλλα ποντιακά εδέσματα(100 τεμάχια ανά είδος), β)νερών, γ)χυμών δ) αναψυκτικών και ε)βασιλόπιτας για τους προσκεκλημένους της εκδήλωσης, ήτοι 200 άτομα, ποσού έως 955,00€ συμπ. ΦΠΑ.

Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού έως 1.935,00€ θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη πίστωση του υπό έγκριση Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις». Παρακαλούμε για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου στην ανωτέρω εκδήλωση..>>
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β του Ν. 3463/2006, μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει δαπάνη ποσού 1.935,00€ για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης που διοργανώνει στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου της πόλης μας την Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2016. Με το εν λόγω ποσό θα καλυφθούν οι δαπάνες:
 1.  
  Hχητική – φωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης που θα περιλαμβάνει ορχήστρα, χορευτικά, χορωδία και ομιλίες, ποσού έως 370,00€ συμπ. ΦΠΑ.
 2.  
  Προσφορά δύο (2) τιμητικών πλακετών για τους επίσημους προσκεκλημένους της εκδήλωσης, ποσού έως 40,00 συμπ. ΦΠΑ.
 3. Αμοιβή της ορχήστρας και του χορευτικού τμήματος της Ευξείνου Λέσχης Αχαρνών και Αττικής «Ο Καπετάν Ευκλείδης» ποσού έως 250,00.
 4.  
  Εκτύπωση τριάντα (30) αφισών, εκατόν πενήντα (150) προσκλήσεων και ενός (1) πανό για τις ανάγκες της εκδήλωσης, ποσού έως 320,00€ συμπ. ΦΠΑ.
 5.  
  Προμήθεια α)εδεσμάτων: κρεατοπιτάκια, τυροπιτάκια, πιροσκί, και άλλα ποντιακά εδέσματα(100 τεμάχια ανά είδος), β)νερών, γ)χυμών δ) αναψυκτικών και ε)βασιλόπιτας για τους προσκεκλημένους της εκδήλωσης, ήτοι 200 άτομα, ποσού έως 955,00€ συμπ. ΦΠΑ.
Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού έως 1.935,00€ θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη πίστωση του υπό έγκριση Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις».

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26 / 487 / 2015.

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 10 – 12 – 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

Leave a Comment