Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ


 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το Πρακτικό 27/22.12.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αριθμός Απόφασης 489/2015


ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ.: «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22ατου μηνός Δεκεμβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, άρθρο 67 και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 59869/18-12-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) δηλαδή:


 
ΠΑΡΟΝΤΑ
 
ΑΠΟΝΤΑ
 1. Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
 2.  
  Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, αποχώρησε στο μέσον του 1ου Θ.Η.Δ.
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
 4. Παππάς Αντώνιος
 5.  
  Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του 4ου Θ.Η.Δ.
 6. Σταυρέλης Νικόλαος
 7. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
 8. Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
 9. Φαρμάκης Γεώργιος
 10. Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
 11. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
 12. Λαμπρινός Παναγιώτης
 13. Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
 14. Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
 15. Βλάσσης Δημήτριος
 16. Μουρούτσος Γεώργιος
 17. Κοντογιώργος Αναστάσιος
 18. Νανόπουλος Βασίλειος
 19.  
  Γκουργιώτης Αλέξανδρος,αποχώρησε στο τέλος του 4ου Θ.Η.Δ.
 20. Κορδώσης Χρήστος
 21. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 22.  
  Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, αποχώρησε στην έναρξη του 1ου Θ.Η.Δ.
 23. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 24. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 25.  
  Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία, αποχώρησε στο μέσον του 1ου Θ.Η.Δ.
 26. Πιέτρης Τιμολέων 1.  
  Σταματάκης Μάριος, έχει 3μηνη άδεια
 2. Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
 3. Ζώγκος Ανδρέας
 4. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
 5. Πανταζής Βασίλειος
 6. Σούκουλης Ανδρέας
 7. Καρασάββας Ιωάννης
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 2. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
 3. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
 4. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
 5. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 6. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
 7. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
 8. Καλλιμάνης Βασίλειος – Τ.Κ. Αγιονορίου
 9. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 10. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
 11. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
 2. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 3. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
 4. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 5. Κίννας Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 6. Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 7. Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
 8. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 9. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 10. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 11. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.


 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο “Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016” έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

α) τις διατάξεις του άρθρου 208 του ν. 3463/2006, σύμφωνα με τις οποίες το Δημοτικό Συμβούλιο καταρτίζει το τεχνικό πρόγραμμα, το οποίο συμπεριλαμβάνει με σειρά προτεραιότητας τα έργα που πρόκειται να εκτελεστούν και η δαπάνη τους πρέπει να αντιμετωπιστεί με τα κάθε είδους έσοδα του προϋπολογισμού.
β) το υπ΄ αριθμ. 46184/05-10-2015 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας προς τους Προέδρους των δημοτικών τοπικών κοινοτήτων, προκειμένου να προτείνουν έργα και εργασίες που αφορούν την περιοχή τους και θα συμπεριληφθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2016.
γ) την περίπτωση γ΄ του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με την οποία η εκτελεστική επιτροπή καταρτίζει σχέδιο του τεχνικού προγράμματος του δήμου, το εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του.
δ) την αριθμ. 3/17-12-2015 απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής σύμφωνα με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος, αντίγραφο του οποίου (σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος) σας κοινοποιήθηκε και περιλαμβάνονται έργα συνεχιζόμενα ή υπό εκτέλεση, με ενδεικτικό ύψος δαπάνης.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Χαράλαμπο Καμπούρη ο οποίος ανέφερε τα εξής:
«Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Κορινθίων για το έτος 2016 αντανακλά τις συνθήκες των ημερών μας, από τη μια πλευρά έχουμε τους συγκεκριμένους περιορισμούς που προκύπτουν από την ακραία δυσμενή οικονομική συγκυρία, δηλαδή μειωμένες χρηματοδοτήσεις προς την αυτοδιοίκηση λόγω δημοσιονομικής πολιτικής γενικότερη ύφεση και επενδυτική «άπνοια» και από την άλλη τις ανάγκες της περιοχής μας για ουσιαστικά και άμεσα έργα.
Έτσι, λοιπόν, ο Δήμος μας είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει στην υλοποίηση ενός Τεχνικού Προγράμματος, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τις συγκεκριμένες δεσμεύσεις που προκύπτουν από τις ιδιαιτερότητες, τα μεγέθη και τα οικονομικά δεδομένα του Δήμου. Να μπορέσει ταυτόχρονα να καλύψει τις απαιτήσεις των συμπολιτών μας.
Με τα παραπάνω δεδομένα, πρέπει εξ αρχής να αποσαφηνίσουμε ότι πρόκειται για ένα τεχνικό πρόγραμμα που έχει ως κεντρικό στόχο να οδηγήσει σε ωρίμανση και προετοιμασία του Δήμου για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο (ΕΣΠΑ/ΣΕΣ) αλλά και ταυτόχρονα να δώσει λύση σε συγκεκριμένα προβλήματα που απασχολούν την περιοχή μας.
Μέσα σε αυτό το γενικό πλαίσιο, η στρατηγική που διαπνέει το Τεχνικό Πρόγραμμα είναι η πορεία ευθύνης του Δήμου μας με κύριες επιδιώξεις:
 • Την υπέρβαση των αρνητικών δημοσιονομικών συνθηκών που καθιστούν ασφυκτική την κατάσταση στην τοπική αυτοδιοίκηση.
 • Την υλοποίηση των έργων που περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα μέσα από τη συστηματική διεκδίκηση διαθέσιμων πόρων από Ευρωπαϊκά Προγράμματα και την αποτελεσματική ολοκλήρωση των έργων ως προς το χρονικό, οικονομικό προγραμματισμό και το προβλεπόμενο φυσικό αντικείμενο.
 • Την δραστηριοποίηση του Δήμου μέσα από δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης που ανακουφίζουν τους έχοντες ανάγκη αλλά και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή εν μέσω οικονομικής κρίσης.
 • Την τόνωση της περιβαλλοντικής συνείδησης αποκαλύπτοντας και ανακαλύπτοντας τις ευεργετικές συνέπειες που μπορεί να έχει για την οικονομία η εφαρμογή σύγχρονων οικολογικών πολιτικών.
 • Την δέσμευση της Δημοτικής Αρχής, όπως διατυπώθηκε στο προεκλογικό πρόγραμμα.

Παρουσιάζοντας τα συγκεκριμένα έργα τα οποία εντάσσονται στο τεχνικό πρόγραμμα, χρειάζεται να επαναλάβουμε ότι δεν συντάσσουμε μια έκθεση ιδεών στο όνομα θολών διεκδικήσεων που δεν έχουν εξασφαλισμένη πηγή χρηματοδότησης. Φυσικά, στο πλαίσιο των γενικότερων διεκδικήσεων του Δήμου και συνολικά της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέσα από τα συλλογικά όργανα (ΠΕΔ-ΚΕΔΕ), φιλοδοξούμε να αυξήσουμε τους διαθέσιμους πόρους ώστε να επιτελέσουμε αναβαθμισμένο έργο στον κρίσιμο τομέα των τεχνικών υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών.
Το Τεχνικό Πρόγραμμα στην παρουσίασή του καταγράφει τα έργα ανά πηγή χρηματοδότησης. Είναι αξιόπιστο με εξασφαλισμένες πηγές χρηματοδότησης, κάτι που αποδεικνύεται από το γεγονός ότι τα έργα συνεχίστηκαν και συνεχίζονται. Διευκρινίζουμε ότι θα υποβάλλουμε ολοκληρωμένους φακέλους με ώριμες προτάσεις σε προσκλήσεις του ΕΣΠΑ –ΣΕΣ και λοιπών φορέων χρηματοδότησης που θα δημοσιευτούν.
Στόχος μας είναι ένα νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα μέσα στο 2016 πάνω στις αρχές και τις ανάγκες που προαναφέραμε».
 

Νανόπουλος Βασίλειος: μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι το τεχνικό πρόγραμμα αποτελεί μοχλό ανάπτυξης ενός Δήμου και πρέπει να δίνει λύση στα προβλήματα των πολιτών.

Έχω να παρατηρήσω ότι είναι ένα Τεχνικό Πρόγραμμα χωρίς στόχευση, στρατηγική, προοπτική, χωρίς προτεραιότητες και μη προσαρμοσμένο στις σημερινές καταστάσεις. Το Τεχνικό Πρόγραμμα δεν έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα. Θα μπορούσαμε να είχαμε το Τεχνικό Πρόγραμμα νωρίτερα προκειμένου να εκφράσουμε τις θέσεις μας. Για όλα αυτά που ανέφερα η παράταξή μου θα το καταψηφίσει.
 

Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης: μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι το Τεχνικό Πρόγραμμα κινείται στα πλαίσια της δύσκολης δημοσιονομικής κατάστασης που διανύει η χώρα. Έπρεπε να υπάρχει εισήγηση από την Τεχνική Υπηρεσία που να αφορά τους στόχους του προγράμματος. Δεν υπάρχει αναπτυξιακή κατεύθυνση και εικόνα για την εξέλιξη των έργων του Τεχνικού Προγράμματος. Επίσης παρατηρούμε υπέρμετρη κατανομή ποσών σε συγκεκριμένες Δημοτικές Ενότητες και όχι ισομερή κατανομή.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 208 του Δ.Κ.Κ. ν. 3463/2006 και τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψηφούντων των κ.κ. 1. Βασιλείου Νανόπουλου, 2. Χρήστου Κορδώση, 3. Μαρίας (Έρρικα) Καραμαλίκη, 4. Αλέξανδρου Γκουργιώτη και 5. Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα)

 

Καταρτίζει το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2016, όπως αυτό καταρτίσθηκε και το οποίο έχει ως εξής:


 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διεύθυνση:ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Τμήμα:Α1. ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ)


 
Α/Α
 
Κωδ. έργου
 
Υπηρεσία
 
Κ.Α
 
Τίτλος έργου
 
Ποσό Ευρώ
 
Σύνολο Υπηρεσίας
 
55
 
844
 
30
 
7332.0004
 
Συντήρηση-επισκευή εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Κορινθίων
 
72.128,11

 
71
 
845
 
30
 
7332.0005
 
Συντήρηση-επισκευή εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Ασσου-Λεχαίου
 
17.158,85


 
72
 
846
 
30
 
7332.0006
 
Συντήρηση-επισκευή εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Τενέας
 
16.660,26


 
73
 
848
 
30
 
7332.0010
 
Συντήρηση-επισκευή εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Σολυγείας
 
13.629,72

 
119.576,94

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διεύθυνση:ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Τμήμα:Α2. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ)


 
Α/Α
 
Κωδ. έργου
 
Υπηρεσία
 
Κ.Α
 
Τίτλος έργου
 
Ποσό Ευρώ
 
Σύνολο Υπηρεσίας
 
2
 
793
 
15
 
7326.0016
 
Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου κλειστού γυμναστηρίου – Β’ ΦΑΣΗ (Δ. Άσσου – Λεχαίου -ΚΑ:15/7326.07)
 
9.877,60
 
45.987,67
 
3
 
794
 
15
 
7326.0020
 
Διαμόρφωση προαυλείου χώρου δημοτικού παιδικού & βρεφονηπιακού σταθμού (Δ. Άσσου -Λεχαίου ΚΑ: 15/7326.11)
 
36.110,07

 
45.987,67
 
8
 
1061
 
25
 
7336.0002
 
Επισκευή τσιμενταυλάκων άρδευσης στη Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου
 
51.686,90
 
312.039,77
 
7
 
761
 
25
 
7412.0001
 
Μελέτη έργων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας ακαθάρτων Δήμου Τενέας
 
260.352,87

 
312.039,77
 
16
 
1019
 
30
 
7311.0005
 
Αποπεράτωση δημοτικής αποθήκης στο Κεραμιδάκι πόλης Κορίνθου
 
4.261,30

 
75
 
712
 
30
 
7311.0059
 
Ολοκλήρωση του έργου ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Εξαμιλίων.
 
92.838,18


 
45
 
984
 
30
 
7322.0001
 
Ολοκλήρωση πλατείας ΚΧ Γ 939 σχεδίου πόλεως Κορίνθου
 
110.683,09


 
32
 
996
 
30
 
7322.0002
 
Ανάπλαση πεζοδρομίων στο Συνοικισμό Κορίνθου
 
219.000,00


 
58
 
1001
 
30
 
7322.0003
 
Ανάπλαση αύλειου χώρου & χώρου πρόσβασης Ι.Ν. Ταξιαρχών Δ.Κ.Σοφικού
 
22.408,24


 
12
 
1025
 
30
 
7322.0006
 
Ανάπλαση πλατείας στη θέση ΚΟΝΤΡΙΖΑΔ.Κ. Σοφικού
 
12.691,16

 
79
 
885
 
30
 
7322.0012
 
Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Κουταλά.
 
57.606,29

 
33
 
824
 
30
 
7322.0024
 
Αναπλάσεις διαμορφώσεις Κ.Χ. Δ.Ε. Ασσου-Λεχαίου
 
18.341,15

 
82
 
940
 
30
 
7322.0082
 
Ανάδειξη-Ολοκλήρωση νέας πλατείας στη περιοχή Αγιαννιώτικα
 
2.372,53

 
34
 
949
 
30
 
7322.0083
 
Ανάπλαση Κ.Χ. Χιλιομοδίου
 
90.944,00

 
35
 
950
 
30
 
7322.0084
 
Ανάπλαση οδών εντός οικισμού Σοφικού
 
6.277,89

 
38
 
957
 
30
 
7322.0091
 
Ανάπλαση θέσης “Πλάτανος” στις Κλένιες
 
18.633,51

 
39
 
958
 
30
 
7322.0092
 
Ανάπλαση παλαιού ελαιοτριβείου Αλαμάνου
 
110.500,00

 
40
 
960
 
30
 
7322.0095
 
Κατασκευή πλατείας Κάτω Αλμυρής
 
12.000,00

 
46
 
993
 
30
 
7322.0098
 
Ολοκλήρωση πεζοδρομίων Π..Ε.0 Κορίνθου -Αργούς Τ.Κ.Χιλιομοδίου
 
44.167,85

 
14
 
1028
 
30
 
7322.0100
 
Ανάπλαση Δημοτικών Κοινόχρηστων Χώρων πέριξ Δικαστικού Μεγάρου
 
171.000,00

 
13
 
1030
 
30
 
7322.0101
 
Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων Κατακαλίου
 
48.499,99

 
105
 
1055
 
30
 
7323.0002
 
Ασφαλτοστρώσεις Οδών Δ.Ε. Σολυγείας
 
60.706,89

 
83
 
772
 
30
 
7323.0010
 
Κατασκευή τοιχείων εγκιβωτισμού δημοτικών οδώνΔ.Τενέας (Κ.Α. 30/7323.09)
 
8.530,16

 
23
 
808
 
30
 
7323.0038
 
Οδοποιία Δ. Κ. Κορίνθου
 
6.094,73

 
86
 
815
 
30
 
7323.0055
 
Οδοποιία Δ.Ε. Ασσου-Λεχαίου
 
37.478,92

 
88
 
819
 
30
 
7323.0071
 
Οδοποιία Δ.Ε. Σαρωνικού
 
38.712,11

 
89
 
823
 
30
 
7323.0080
 
Διανοίξεις οδών σχεδίου πόλεως Μπαθαρίοτρας
 
72.246,72

 
90
 
621
 
30
 
7323.0102
 
Οδοποιία Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Κορινθίων
 
33.962,34

 
25
 
942
 
30
 
7323.0118
 
Οδοποιία Δ.Ε. Σαρωνικού 2013
 
32.161,11

 
28
 
946
 
30
 
7323.0122
 
Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Σαρωνικού
 
6.745,62

 
29
 
947
 
30
 
7323.0123
 
Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Σολυγείας
 
31.030,78

 
106
 
1062
 
30
 
7323.0126
 
Τσιμεντόστρωση οδών στη Δ.Ε. Άσσου -Λεχαίου
 
24.221,69

 
107
 
765
 
30
 
7326.0007
 
Ανακατασκευή λιθοδομών Τ.Δ. Αγιονορίου -Στεφανίου (Δ.Τενέας 30/7326.02)
 
6.211,10

 
49
 
971
 
30
 
7326.0046
 
Ανακατασκευή γηπέδου Σπαθοβουνίου
 
50.536,98

 
50
 
972
 
30
 
7326.0047
 
Ανακατασκευή γηπέδου Λεχαίου
 
173.363,81

 
51
 
973
 
30
 
7326.0048
 
Ανακατασκευή γηπέδου Γαλατακίου
 
195.534,81

 
31
 
874
 
30
 
7331.0008
 
Ανακατασκευή παλαιού δημοτικού σχολείου Κατακαλίου σε πολιτιστικό κέντρο
 
31.000,00

 
8
 
1034
 
30
 
7336.0009
 
Κατασκευή οδοποιίας ΤΔ Αθικίων
 
14.897,65

 
17
 
1023
 
30
 
7412.0009
 
Μελέτη βελτίωσης οδών Αγίας Άννης και Ιωνίας εκτός σχεδίου πόλεως
 
16.000,00

 
104
 
760
 
30
 
7413.0035
 
Γ.Π.Σ.-Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. μελέτη πολεοδομικού σχεδιασμού Δ.Σαρωνικού(ΚΑ 70/7413.001)
 
34.737,85
 
1.916.398,45
 
109
 
916
 
35
 
7322.0016
 
Κατασκευή μικρού υπαίθριου θεάτρου -ανακατασκευή δημοτικού αναψυκτηρίου Αγίου Βασιλείου Τενέας
 
13.973,72
 
13.973,72
 
110
 
775
 
40
 
7413.0001
 
Μελέτη χωροταξικού – πολεοδομικού σχεδιασμού του Δήμου (συνεχιζόμενο Δ.Τενέας ΚΑ 40/7413.01)
 
50.000,00
 
73.121,70
 
111
 
806
 
40
 
7421.0001
 
Γενικό πολεοδομικό σχέδιο και μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας Δήμου (ΔΑσσου -Λεχαίου ΚΑ 40/7421.001)
 
23.121,70
 
73.121,70
 
9
 
1038
 
64
 
7323.0065
 
Αγροτική οδοποιία Δ. Κ. Σοφικού
 
161.363,45

 
42
 
862
 
64
 
7341.0005
 
Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και κατασκευή πεζογέφυρας-ποδηλατογέφυρας στην οδό Αδειμάντου
 
283.047,95

 
76
 
936
 
64
 
7341.0010
 
Σχολικό Συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό Σχολείο)
 
1.294.152,94
 
1.738.564,34


 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διεύθυνση:ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Τμήμα:Α3. ΑΝΑΘΕΣΗ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ) 
Α/Α
 
Κωδ. έργου
 
Υπηρεσία
 
Κ.Α
 
Τίτλος έργου
 
Ποσό Ευρώ
 
Σύνολο Υπηρεσίας
 
1
 
789
 
15
 
7326.0009
 
Βελτίωση αθλητικών υποδομών στο Τ,Δ.Χιλιομοδίου Δ. Τενέας (ΚΑ: 15/7326.11)
 
11.880,00
 
11.880,00
 
2
 
1042
 
20
 
7325.0004
 
Επέκταση δημοτικού φωτισμού 2015
 
41.708,59

 
1
 
1056
 
20
 
7413.0004
 
Μελέτη Εφαρμογής μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων
 
26.814,00

 
68.522,59
 
1
 
1048
 
25
 
7413.0010
 
Υδρογεωλογική μελέτη για ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στο Τ.Κ. Αγιονορίου
 
10.992,51
 
10.992,51
 
10
 
1021
 
30
 
7311.0006
 
Προσθήκη αίθουσας στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου
 
12.000,00

 
78
 
1039
 
30
 
7311.0064
 
Ολοκλήρωση εργασιών επέκτασης WC δημοτικού σχολείου Σοφικού
 
12.000,00


 
79
 
1040
 
30
 
7311.0065
 
Διαμόρφωση χώρων Δημοτικού Καταστήματος Κορίνθου
 
1.765,00


 
80
 
1054
 
30
 
7322.0007
 
Ανάπλαση αύλειου χώρου Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Σοφικού
 
12.620,00


 
60
 
717
 
30
 
7322.0077
 
Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου Πατρών – Γ. Παπανδρέου
 
29.032,13


 
81
 
1058
 
30
 
7322.0102
 
Κατασκευή πεζοδρομίων στο Ο.Τ. ΚΦ Γ253 Σ.Π. Αγίου Γεωργίου
 
12.500,00


 
82
 
1053
 
30
 
7324.0003
 
Ανάπλαση πεζοδρομίων Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου
 
12.000,00


 
83
 
1064
 
30
 
7324.0039
 
Κατασκευή πεζοδρομίων στη Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 
43.050,00


 
64
 
781
 
30
 
7331.0005
 
Επισκευή Γυμνασίου Τ,Δ.Χιλιομοδίου (Δ.Τενέας 70/7331.13)
 
3.912,59


 
65
 
782
 
30
 
7331.0006
 
Επισκευή δημοτικού σχολείου Τ.Δ. Στεφανίου (Δ.Τενέας ΚΑ 70/7331.09)
 
4.257,69


 
66
 
783
 
30
 
7331.0007
 
Επισκευή Νηπιαγωγείου Τ.Δ. Χιλιομοδίου (Δ.Τενέας ΚΑ 70/7331.12)
 
4.257,69


 
84
 
1057
 
30
 
7331.0103
 
Ολοκλήρωση Εργασιών Συντήρησης Κτιρίου Σιδηροδρομικού Σταθμού Κορίνθου
 
47.710,00


 
85
 
1059
 
30
 
7331.0104
 
Κατασκευή, επέκταση & συμπλήρωση κτιρίων ΟΤΑ
 
12.607,00


 
21
 
1006
 
30
 
7412.0007
 
Τροποποίηση στα ΟΤ 309 ? 311 σχεδίου πόλεως Αγιαννιώτικα
 
2.460,00

 
22
 
1007
 
30
 
7412.0008
 
Βελτίωση οδού Μπαθαρίστρας
 
18.580,00


 
86
 
1051
 
30
 
7412.0034
 
Σύνταξη Φακέλου για έκδοση Π.Π.Δ. για το έργο Βελτίωση Οδού Σύνδεσης της Τ.Κ. Σοφικού με την Τ.Κ. Δήμαινας
 
4.920,00


 
18
 
1024
 
30
 
7413.0005
 
Δασική μελέτης Δημιουργίας Πεζοπορικής Διαδρομής Μονοπατιού από το Σοφικό Κορινθίας στον Κόρφο Κορινθίας Δ.Ε. Σολυγείας
 
5.166,00


 
68
 
935
 
30
 
7413.0041
 
Ανασύνταξη πράξης εφαρμογής σχεδίου πόλεως Αγία Άννα -Συνοικισμός
 
12.500,00

 
251.338,10
 
1
 
1047
 
64
 
7341.0028
 
Ανάδειξη του παλαιού κτιρίου των δημοτικών σφαγείων στην περιοχή Λεχαίο Λιμάνι Κορίνθου
 
38.570,28
 
49.525,15
 
2
 
1046
 
64
 
7341.0029
 
Ανάπλαση του κέντρου της Κορίνθου .Κεντρική πλατεία και περιβάλλοντες πεζόδρομοι και δρόμοι -Ανάπλαση διαμόρφωση παραλιακού μετώπου πόλης Κορίνθου
 
10.954,87

 
49.525,15

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διεύθυνση:ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Τμημα:Β1. ΟΔΟΠΟΙΙΑ (ΝΕΑ ΕΡΓΑ)


 
Α/Α
 
Κωδ. έργου
 
Υπηρεσία
 
Κ.Α
 
Τίτλος έργου
 
Ποσό Ευρώ
 
Σύνολο Υπηρεσίας
 
2
 
1074
 
30
 
7323.0004
 
Διανοίξεις οδών στην περιοχή Αγίου Γεωργίου στην πόλη της Κορίνθου
 
80.000,00
 
104.770,40
 
1
 
1065
 
30
 
7323.0108
 
Οδοποιία Δ.Ε. Κορίνθου
 
24.770,40

 
104.770,40


 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διεύθυνση:ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Τμημα:Β2. ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ (ΝΕΑ ΕΡΓΑ) 
Α/Α
 
Κωδ. έργου
 
Υπηρεσία
 
Κ.Α
 
Τίτλος έργου
 
Ποσό Ευρώ
 
Σύνολο Υπηρεσίας
 
1
 
1043
 
30
 
7331.0003
 
Συντήρηση σχολικών κτιρίων Α’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων
 
180.360,24

 
2
 
1044
 
30
 
7331.0004
 
Συντήρηση σχολικών κτιρίων Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων
 
180.360,23
 
360.720,47
 
1
 
937
 
64
 
7341.0011
 
Σύνδεση με ΟΚΩ Σχολικού Συγκροτήματος Αρχαίας Κορίνθου
 
20.000,00
 
20.000,00

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διεύθυνση:ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Τμήμα:Β3. ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ (ΝΕΑ ΕΡΓΑ)


 
Α/Α
 
Κωδ. έργου
 
Υπηρεσία
 
Κ.Α
 
Τίτλος έργου
 
Σύνολο Υπηρεσίας
 
2
 
1075
 
30
 
7322.0004
 
Αναπλάσεις Δημοτικής Ενότητας Κορίνθου
 
100.000,00
280.000,00
 
1
 
1073
 
30
 
7324.0008
 
Κατασκευή παραλιακού πεζόδρομου στον Κόρφο
 
180.000,00
 
280.000,00

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Τμήμα: Β6. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ (ΝΕΑ ΕΡΓΑ)


 
Α/Α
 
Κωδ. έργου
 
Υπηρεσία
 
Κ.Α
 
Τίτλος έργου
 
Ποσό Ευρώ
 
Σύνολο Υπηρεσίας
 
1
 
1063
 
15
 
7326.0001
 
Κατασκευή ανοικτού δημοτικού θεάτρου στα Εξαμίλια
 
220.000,00

 
2
 
1076
 
15
 
7326.0002
 
Κατασκευή Ανοιχτού Δημοτικού Θεάτρου στο Χιλιομόδι
 
206.050,00

 
426.050,00
 
1
 
1066
 
20
 
7325.0005
 
Ηλεκτροφωτισμός Παλαιάς Βρύσης Χιλιομοδίου
 
17.316,70

 
2
 
1067
 
20
 
7325.0006
 
Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού 2016
 
50.000,00

 
67.316,70
 
1
 
1031
 
30
 
7326.0050
 
Κατασκευή Λιθοδομών Στεφανίου
 
44.748,35
 
44.748,35
 
1
 
699
 
45
 
7336.0003
 
Επισκευή οστεοφυλακίου κοιμητηρίου Ζ.Πηγής
 
45.000,00
 
45.000,00
 
1
 
1060
 
62
 
7336.0002
 
Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων Δήμου Κορινθίων(ΚΑ Εσόδου 1322.0031)
 
1.232.583,27
 
1.232.583,27

 
Διεύθυνση:ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Τμήμα:Α1. ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ)
 
119.576,94
 
Διεύθυνση:ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Τμήμα:Α2. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ)
 
4.100.085,65
 
Διεύθυνση:ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Τμήμα:Α3. ΑΝΑΘΕΣΗ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ)
 
392.258,35
 
Διεύθυνση:ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Τμήμα:Β1. ΟΔΟΠΟΙΙΑ (ΝΕΑ ΕΡΓΑ)
 
104.770,40
 
Διεύθυνση:ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Τμήμα:Β2. ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ (ΝΕΑ ΕΡΓΑ)
 
380.720,47
 
Διεύθυνση:ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Τμήμα:Β3. ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ (ΝΕΑ ΕΡΓΑ)
 
280.000,00
 
Διεύθυνση:ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Τμήμα:Β6. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ (ΝΕΑ ΕΡΓΑ)
 
1.815.698,32

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
 
7.193.110,13
3
 

Τα ανωτέρω έργα είναι αυτοτελή, ανεξάρτητα και αυτοχρησιμοποιούμενα μεταξύ τους.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

 

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 27 / 489 / 2015.


Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 24 – 12 – 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

Leave a Comment