Έγκριση της αριθμ. 73/2015 (ορθή επανάληψη) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.ΚΕΠΑΠ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 27/22.12.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 494/2015
 
ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ.: «Έγκριση της αριθμ. 73/2015 (ορθή επανάληψη) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. “ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ” περί ψήφισης του προϋπολογισμού και ΟΠΔ έτους 2016»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22ατου μηνός Δεκεμβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, άρθρο 67 και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 59869/18-12-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) δηλαδή:
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΑΠΟΝΤΑ
 1. Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
 2. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, αποχώρησε στο μέσον του 1ου Θ.Η.Δ.
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
 4. Παππάς Αντώνιος
 5. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του 4ου Θ.Η.Δ.
 6. Σταυρέλης Νικόλαος
 7. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
 8. Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
 9. Φαρμάκης Γεώργιος
 10. Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
 11. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
 12. Λαμπρινός Παναγιώτης
 13. Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
 14. Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
 15. Βλάσσης Δημήτριος
 16. Μουρούτσος Γεώργιος
 17. Κοντογιώργος Αναστάσιος
 18. Νανόπουλος Βασίλειος
 19. Γκουργιώτης Αλέξανδρος,αποχώρησε στο τέλος του 4ου Θ.Η.Δ.
 20. Κορδώσης Χρήστος
 21. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 22. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, αποχώρησε στην έναρξη του 1ου Θ.Η.Δ.
 23. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 24. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 25. Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία, αποχώρησε στο μέσον του 1ου Θ.Η.Δ.
 26. Πιέτρης Τιμολέων
 
 1. Σταματάκης Μάριος, έχει 3μηνη άδεια
 2. Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
 3. Ζώγκος Ανδρέας
 4. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
 5. Πανταζής Βασίλειος
 6. Σούκουλης Ανδρέας
 7. Καρασάββας Ιωάννης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 2. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
 3. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
 4. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
 5. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 6. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
 7. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
 8. Καλλιμάνης Βασίλειος – Τ.Κ. Αγιονορίου
 9. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 10. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
 11. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
 2. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 3. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
 4. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 5. Κίννας Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 6. Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 7. Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
 8. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 9. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 10. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 11. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση της αριθμ. 73/2015 (ορθή επανάληψη) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. “ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ” περί ψήφισης του προϋπολογισμού και ΟΠΔ έτους 2016» ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 234 § 3 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114/8.6.2006) για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικών Προσώπων του Δήμου που αφορούν τον προϋπολογισμό, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι με την αριθμ. 25/437/2015 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αριθμ. 73/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. “ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ” περί ψήφισης του προϋπολογισμού και ΟΠΔ έτους 2016. Το Νομικό Πρόσωπο με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 926/03-12-2015 έγγραφό του μας διαβίβασε την ανωτέρω απόφασή του σε ορθή επανάληψη, διότι εκ παραδρομής αναγράφονται λανθασμένες ημερομηνίες στη σύνταξη των πρακτικών. Κατόπιν, το Νομικό Πρόσωπο με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1015/22-12-2015 έγγραφό του μας διαβίβασε εκ νέου την αριθμ. 73/2015 απόφασή του σε ορθή επανάληψη, διότι εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκε το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης στο σώμα της απόφασης κατά την ανάρτηση της 03-12-2015.
 
Τέλος, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. 19/73/11-11-2015 (σε ορθή επανάληψη) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. «Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Κορινθίων», περί ψήφισης προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης οικ. έτους 2016 και κάλεσε το Συμβούλιο να την εγκρίνει.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, την αριθ. 19/73/11-11-2015 (σε ορθή επανάληψη) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. «Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Κορινθίων» και τις διατάξεις του άρθρου 234 § 3 του Ν.3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντος του κ. Χρήστου Κορδώση)
 
Α. Ανακαλεί την αριθμ. αριθμ. 25/437/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Β8Α1ΩΛ7-ΗΣ6) με την οποία εγκρίθηκε η αριθμ. 19/73/11-11-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. “ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ” περί ψήφισης του προϋπολογισμού και του ΟΠΔ έτους 2016, διότι το Νομικό Πρόσωπο απέστειλε την ανωτέρω απόφασή του σε ορθή επανάληψη.
 
Β. Εγκρίνει την αριθμ. 19/73/11-11-2015 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου “Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Κορινθίων” περί ψήφισης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 και έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2016.
 
Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου τα έσοδα και έξοδα έχουν ως εξής:
ΕΣΟΔΑ
 
ΕΞΟΔΑ
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
1.077.294,00 €
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
1.242.130,00 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
2.650,00 €
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
270.228,17 €
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
23.228,50 €
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
328.922,00 €
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΕ
1.722,00 €
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
3.306,55 €
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
273.200,00 €
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
466.492,22 €
 
 
ΣΥΝΟΛΟ
1.844.586,72 €
 
1.844.586,72 €
 
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 27 / 494 / 2015.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 28 – 12 – 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

Leave a Comment