Έγκριση της αριθ. 62/2015 μελέτης της εργασίας με τίτλο “Συντήρηση – Επισκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ


 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το Πρακτικό 27/22.12.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αριθμός Απόφασης 499/2015


ΘΕΜΑ 10ο Η.Δ.: «Έγκριση της αριθ. 62/2015 μελέτης της εργασίας με τίτλο “Συντήρηση – Επισκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικών Καταστημάτων Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Κορινθίων” και ανάθεση της εκτέλεσής της στην Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Κορινθίων (ΔΑΕΚ)»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22ατου μηνός Δεκεμβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, άρθρο 67 και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 59869/18-12-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) δηλαδή:

 
ΠΑΡΟΝΤΑ
 
ΑΠΟΝΤΑ
 1. Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
 2.  
  Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, αποχώρησε στο μέσον του 1ου Θ.Η.Δ.
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
 4. Παππάς Αντώνιος
 5.  
  Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του 4ου Θ.Η.Δ.
 6. Σταυρέλης Νικόλαος
 7. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
 8. Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
 9. Φαρμάκης Γεώργιος
 10. Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
 11. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
 12. Λαμπρινός Παναγιώτης
 13. Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
 14. Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
 15. Βλάσσης Δημήτριος
 16. Μουρούτσος Γεώργιος
 17. Κοντογιώργος Αναστάσιος
 18. Νανόπουλος Βασίλειος
 19.  
  Γκουργιώτης Αλέξανδρος,αποχώρησε στο τέλος του 4ου Θ.Η.Δ.
 20. Κορδώσης Χρήστος
 21. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 22.  
  Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, αποχώρησε στην έναρξη του 1ου Θ.Η.Δ.
 23. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 24. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 25.  
  Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία, αποχώρησε στο μέσον του 1ου Θ.Η.Δ.
 26. Πιέτρης Τιμολέων

 1.  
  Σταματάκης Μάριος, έχει 3μηνη άδεια
 2. Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
 3. Ζώγκος Ανδρέας
 4. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
 5. Πανταζής Βασίλειος
 6. Σούκουλης Ανδρέας
 7. Καρασάββας Ιωάννης
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 2. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
 3. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
 4. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
 5. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 6. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
 7. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
 8. Καλλιμάνης Βασίλειος – Τ.Κ. Αγιονορίου
 9. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 10. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
 11. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
 2. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 3. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
 4. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 5. Κίννας Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 6. Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 7. Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
 8. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 9. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 10. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 11. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.


 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκρισης της αριθ. 62/2015 μελέτης της εργασίας με τίτλο “Συντήρηση – Επισκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικών Καταστημάτων Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Κορινθίων” και ανάθεση της εκτέλεσής της στην Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Κορινθίων (ΔΑΕΚ)», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής :

 

<< Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ 1 του άρθρου 268 του Ν. 3463/2006 [….Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση σε κοινωφελείς επιχειρήσεις ή σε αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. ή σε επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. ειδικού σκοπού, παροχής υπηρεσιών συναφών ή συνδεόμενων με το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους, αν ο προϋπολογισμός του αντικειμένου της ανάθεσης δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000€), και υπό την προϋπόθεση ότι οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Η συνολική αξία των αναθέσεων Δήμου ή Κοινότητας προς μίας επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000€). Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και για τις αναθέσεις στις επιχειρήσεις του πρώτου εδαφίου από τα ιδρύματα, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. και τους συνδέσμους αυτών. Στα ανωτέρω ποσά δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. .],

 

σας διαβιβάζουμε την αριθ. 62/2015 μελέτη της εργασίας με τίτλο “Συντήρηση – Επισκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικών Καταστημάτων Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Κορινθίων“ και προϋπολογισμό 50.430,00 ευρώ που είναι εγγεγραμμένη στο Τ.Π. και στο προϋπολογισμό τρέχοντος έτους στον Κ.Α. 30/6261.0031.

 

Σε συνέχεια Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την διάθεση της σχετικής πίστωσης, το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί αφού εγκρίνει την αριθ. 62/2015 μελέτη, να αναθέσει την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο “Συντήρηση – Επισκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικών Καταστημάτων Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Κορινθίων” στην Δ.Α.Ε.Κ..

 

Η συνολική αξία των αναθέσεων του Δήμου Κορινθίων στην ΔΑΕΚ, δεν υπερβαίνει το έτος 2015 το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ πλέον ΦΠΑ.

 

Ειδικότερα, το έτος 2015 έχουν ανατεθεί στη ΔΑΕΚ τα έργα:

 1.  
  Κατασκευή πεζοδρομίων στη Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου, προϋπολογισμός έργου 43.050,00 ευρώ (αριθ. 409/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορινθίων με θέμα “Έγκριση της αριθ. 43/2015 μελέτης του έργου “Κατασκευή πεζοδρομίων στη Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου” και ανάθεση εκτέλεσης του έργου στη ΔΑΕΚ) &
 2.  
  Ολοκλήρωση εργασιών συντήρησης κτιρίου σιδηροδρομικού σταθμού Κορίνθου προϋπολογισμός έργου 55.000,00 ευρώ, (αριθ. 338/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορινθίων με θέμα “Έγκριση της αριθ. 26/2015 μελέτης του έργου Ολοκλήρωση Εργασιών Συντήρησης Κτιρίου Σιδηροδρομικού Σταθμού Κορίνθου κει ανάθεση εκτέλεσης του έργου στη ΔΑΕΚ”) >>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 268 του Ν. 3463/2006, μετά από διαλογική συζήτηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 •  
  Εγκρίνει την αριθ. 62/2015 μελέτη της εργασίας με τίτλο “Συντήρηση – Επισκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικών Καταστημάτων Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Κορινθίων” και προϋπολογισμό 50.430,00 ευρώ που είναι εγγεγραμμένη στο προϋπολογισμό τρέχοντος έτους στον ΚΑ. 30/6261.0031.
 • Αναθέτει στη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Κορινθίων με το διακριτικό τίτλο «Δ.Α.Ε.Κ.» νομίμως εκπροσωπούμενη και αριθμό ΜΕΕΠ 25335 Α2 Τάξης Πτυχίου, για εργασία κατηγορίας H/M, την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση – Επισκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικών Καταστημάτων Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Κορινθίων» ποσού 50.430,00 €, σύμφωνα με την αριθμ.62/2015μελέτη, η οποία έχει συνταχθεί από τον κ.. Τσολάκη Ιωάννη, Μηχανολόγο Μηχανικό MSc και έχει θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμουκ. Σπυρίδωνα Περόγαμβρο.
 •  
  Η αμοιβήτης αναδόχου εταιρείας θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2015 πίστωση με ΚΑ 30/6261.0031 και τίτλο «Συντήρηση – Επισκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικών Καταστημάτων Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Κορινθίων» ποσού 50.430,00 €.
 • Εξουσιοδοτεί τον κ. Αλέξανδρο Πνευματικό –Δήμαρχο Κορινθίων να προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες για την υπογραφή σχετικού συμφωνητικού για την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

 

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 27 / 499 / 2015.


Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 24 – 12 – 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

Leave a Comment