Έγκριση του 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου “Αναπλάσεις Διαμορφώσεις Κ.Χ. Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου”

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ


 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το Πρακτικό 27/22.12.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αριθμός Απόφασης 500/2015


ΘΕΜΑ 11ο Η.Δ.: «Έγκριση του 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου “Αναπλάσεις Διαμορφώσεις Κ.Χ. Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου”»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22ατου μηνός Δεκεμβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, άρθρο 67 και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 59869/18-12-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) δηλαδή:

 
ΠΑΡΟΝΤΑ
 
ΑΠΟΝΤΑ
 1. Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
 2.  
  Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, αποχώρησε στο μέσον του 1ου Θ.Η.Δ.
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
 4. Παππάς Αντώνιος
 5.  
  Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του 4ου Θ.Η.Δ.
 6. Σταυρέλης Νικόλαος
 7. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
 8. Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
 9. Φαρμάκης Γεώργιος
 10. Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
 11. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
 12. Λαμπρινός Παναγιώτης
 13. Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
 14. Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
 15. Βλάσσης Δημήτριος
 16. Μουρούτσος Γεώργιος
 17. Κοντογιώργος Αναστάσιος
 18. Νανόπουλος Βασίλειος
 19.  
  Γκουργιώτης Αλέξανδρος,αποχώρησε στο τέλος του 4ου Θ.Η.Δ.
 20. Κορδώσης Χρήστος
 21. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 22.  
  Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, αποχώρησε στην έναρξη του 1ου Θ.Η.Δ.
 23. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 24. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 25.  
  Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία, αποχώρησε στο μέσον του 1ου Θ.Η.Δ.
 26. Πιέτρης Τιμολέων

 1.  
  Σταματάκης Μάριος, έχει 3μηνη άδεια
 2. Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
 3. Ζώγκος Ανδρέας
 4. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
 5. Πανταζής Βασίλειος
 6. Σούκουλης Ανδρέας
 7. Καρασάββας Ιωάννης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 2. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
 3. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
 4. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
 5. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 6. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
 7. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
 8. Καλλιμάνης Βασίλειος – Τ.Κ. Αγιονορίου
 9. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 10. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
 11. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
 2. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 3. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
 4. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 5. Κίννας Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 6. Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 7. Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
 8. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 9. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 10. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 11. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.


 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκρισης του 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου “Αναπλάσεις Διαμορφώσεις Κ.Χ. Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου”», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία:

 1.  
  την αριθμ. 157/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «Αναπλάσεις – Διαμορφώσεις Κ.Χ. Δ.Ε. Άσσου Λεχαίου» προϋπολογισμού 100.000,00€ με Φ.Π.Α.,
 2. τα από 3/12/2013 και 23/12/2013 πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου
 3.  
  την αριθμ. 28/577/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί καθορισμού των όρων διακήρυξης διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου,
 4. την αριθ. 11/248/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, η οποία νομιμοποιήθηκε με την αριθ. πρωτ. 707/16098/314/7074/2014 όμοια απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου,
 5. την υπ’ αριθ. πρωτ. 12120/7-3-2014 σύμβαση εκτέλεσης του έργου ποσού 46.546,42 € (πλέον ΦΠΑ),
 6. την αριθ. 15/343/2014 ΑΔΣ περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου
 7. τον 1ο ΑΠΕ του εν λόγω έργου και την εισηγητική έκθεση που τον συνοδεύει
 8. την από 03-12-2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από τον Μηχανολόγο Μηχανικό κ. Τσολάκη Γιάννη και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Η εργοληπτική επιχείρηση “Λαμπρινάκος Αλέξανδρος” δυνάμει της αριθ. πρωτ. 12120/2014 συμβάσεως, ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με αριθμό μελέτης 157/2013 της Δ.Τ.Υ. Δήμου Κορινθίων.
Από την Δ/νση Τ.Υ. συντάχθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου. Συντάχθηκε προκειμένου να καταστεί δυνατόν να συμπεριληφθούν αυξήσεις και μειώσεις σε ποσότητες εργασιών καθώς και εργασίες πρόσθετες από τις συμβατικές χωρίς να τροποποιείται το “βασικό σχέδιο” του έργου, βάσει των παραγράφων 3, 4 του άρθρου 57 του Ν 3669/08 από την χρήση των απροβλέπτων και των επί έλαττον δαπανών.
Η συνολική προτεινόμενη δαπάνη δια του παρόντος 1ου ΑΠΕ ανέρχεται σε 57.252,08€ μαζί με αναθεώρηση και Φ.Π.Α..
Ο εν λόγω 1ος Α.Π.Ε. εγκρίθηκε από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας με το πρακτικό 36/2015 (θέμα 3ο).
Παρακαλούμε για την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο”.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των Π.Δ. 609/85 και 171/87 και των Ν. 1418/84, 2576/98, 3669/08 και 3463/2006

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικό) του έργου “Αναπλάσεις Διαμορφώσεις Κ.Χ. Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου” ποσού 57.252,08€ με Φ.Π.Α., εργολαβίας Αλέξανδρου Λαμπρινάκου, ο οποίος έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με την αριθμ. 157/2013 μελέτη και έχει θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.


 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

 

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 27 / 500 / 2015.


Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 28 – 12 – 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ