Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου “Ανάπλαση πλατείας στη θέση ΚΟΝΤΡΙΖΑ Δ.Κ. Σοφικού

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ


 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το Πρακτικό 27/22.12.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αριθμός Απόφασης 501/2015


ΘΕΜΑ 12ο Η.Δ.: «Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου “Ανάπλαση πλατείας στη θέση ΚΟΝΤΡΙΖΑ Δ.Κ. Σοφικού»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22ατου μηνός Δεκεμβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, άρθρο 67 και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 59869/18-12-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) δηλαδή:

 
ΠΑΡΟΝΤΑ
 
ΑΠΟΝΤΑ
 1. Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
 2.  
  Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, αποχώρησε στο μέσον του 1ου Θ.Η.Δ.
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
 4. Παππάς Αντώνιος
 5.  
  Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του 4ου Θ.Η.Δ.
 6. Σταυρέλης Νικόλαος
 7. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
 8. Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
 9. Φαρμάκης Γεώργιος
 10. Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
 11. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
 12. Λαμπρινός Παναγιώτης
 13. Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
 14. Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
 15. Βλάσσης Δημήτριος
 16. Μουρούτσος Γεώργιος
 17. Κοντογιώργος Αναστάσιος
 18. Νανόπουλος Βασίλειος
 19.  
  Γκουργιώτης Αλέξανδρος,αποχώρησε στο τέλος του 4ου Θ.Η.Δ.
 20. Κορδώσης Χρήστος
 21. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 22.  
  Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, αποχώρησε στην έναρξη του 1ου Θ.Η.Δ.
 23. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 24. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 25.  
  Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία, αποχώρησε στο μέσον του 1ου Θ.Η.Δ.
 26. Πιέτρης Τιμολέων

 1.  
  Σταματάκης Μάριος, έχει 3μηνη άδεια
 2. Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
 3. Ζώγκος Ανδρέας
 4. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
 5. Πανταζής Βασίλειος
 6. Σούκουλης Ανδρέας
 7. Καρασάββας Ιωάννης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 2. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
 3. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
 4. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
 5. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 6. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
 7. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
 8. Καλλιμάνης Βασίλειος – Τ.Κ. Αγιονορίου
 9. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 10. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
 11. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
 2. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 3. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
 4. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 5. Κίννας Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 6. Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 7. Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
 8. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 9. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 10. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 11. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.


 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου “Ανάπλαση πλατείας στη θέση ΚΟΝΤΡΙΖΑ Δ.Κ. Σοφικού», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία:


 1. την αριθμ. 46/2014 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου “Ανάπλαση πλατείας στη θέση ΚΟΝΤΡΙΖΑ Δ.Κ. Σοφικού”, προϋπολογισμού 32.000,00 € με Φ.Π.Α.,
 2. την αριθμ. 9/174/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
 3. τα από 20-5-2014 και 6-6-2014 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού του έργου,
 4.  
  την αριθ. 13/270/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί επικύρωσης των πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού και ανάθεσης της εκτέλεσης του έργου στην Κ/Ξ “Φραγκοπούλου Ελένη – Παπανικολάου Γεώργιος”,
 5. το υπ’ αριθ. πρωτ. 41715/01-08-2014 συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου συνολικού ποσού 19.814,24 € πλέον ΦΠΑ,
 6. την αριθμ. 22/476/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 01-03-2015 χωρίς αναθεώρηση τιμών,
 7. την αριθμ. 7/92/1-4-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 01-05-2015 χωρίς αναθεώρηση τιμών,
 8. την υπ’ αριθ. πρωτ. 16688/28-04-2015 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες,
 9. την υπ’ αριθ. 293/2015 ΑΔΣ περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου
 10. την υπ΄ αριθμ. 395/2015 ΑΔΣ περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου
 11. την υπ’ αριθ. πρωτ. 51131/27-10-2015 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου 30/12/2015
 12. την αριθ. 25/449/2015 ΑΔΣ περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου
 13. τον 1ο ΑΠΕ του ανωτέρω έργου και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει
 14. την από 10-12-2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από την υπάλληλο κα Αναστασία Θεοδοσίου και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< Η Κ/Ξ “Φραγκοπούλου Ελένη – Παπανικολάου Γεώργιος”, νόμιμα εκπροσωπούμενη, βάση της υπ’ αριθμ. 41715/2014 σύμβασης εκτελεί τις εργασίες του έργου “Ανάπλαση πλατείας στη θέση ΚΟΝΤΡΙΖΑ Δ.Κ. Σοφικού ”, για το οποίο έχει συνταχθεί η υπ’ αριθμ. 46/2014 μελέτη της Τ.Υ.Δ. Κορινθίων.
 

Η σύμβαση βάσει της Ειδικής Συγγραφής και της διακήρυξης καθόρισε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών για την ολοκλήρωση του έργου, ήτοι 01-12-2014.

Με την υπ’ αριθμ. 476/2014 απόφαση Δ.Σ. χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι 01-03-2015.
Με την υπ’ αριθμ. 92/2015 απόφαση Δ.Σ. χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για διάστημα δύο (2) μηνών, ήτοι 01-05-2015.
Με την υπ’ αριθμ. 293/2015 απόφαση Δ.Σ. χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, ήτοι 01-09-2015.
Με την υπ΄ αριθμ. 395/2015 απόφαση Δ.Σ. χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 30-10-2015.
Με την υπ΄ αριθμ. 449/2015 απόφαση Δ.Σ. χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 30-12-2015.
Κατά την κατασκευή του έργου και για την άρτια και έντεχνη κατασκευή του κρίθηκαν απαραίτητες οι μεταβολές ποσοτήτων εργασιών.
Η συνολική αξία του παρόντος 1ου Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 24.371,52€ με Φ.Π.Α. ήτοι δεν παρουσιάζει μεταβολή σε σχέση με την αρχική σύμβαση.
 

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε ο 1ος Α.Π.Ε., ο οποίος εγκρίθηκε από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου με το πρακτικό 30/30-09-2015, θέμα 4ο.

 

Εισηγούμαστε :

Για την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του 1ου Α.Π.Ε. του έργου “Ανάπλαση πλατείας στη θέση ΚΟΝΤΡΙΖΑ Δ.Κ. Σοφικού>>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των Π.Δ. 609/85 και 171/87 και των Ν. 1418/84, 2576/98, 3669/08 και 3463/2006

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου “Ανάπλαση πλατείας στη θέση ΚΟΝΤΡΙΖΑ Δ.Κ. Σοφικού” ποσού 24.371,52€ με Φ.Π.Α., εργολαβίας Κ/Ξ “Φραγκοπούλου Ελένη – Παπανικολάου Γεώργιος”, ο οποίος έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με την αριθμ. 46/2014 μελέτη και έχει θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

 

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 27 / 501 / 2015.


Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 28 – 12 – 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ