Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου “Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και κατασκευή πεζογέφ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ


 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το Πρακτικό 27/22.12.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αριθμός Απόφασης 504/2015


ΘΕΜΑ 15ο Η.Δ.: «Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου “Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και κατασκευή πεζογέφυρας – ποδηλατογέφυρας στην οδό Αδειμάντου”»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22ατου μηνός Δεκεμβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, άρθρο 67 και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 59869/18-12-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) δηλαδή:

 
ΠΑΡΟΝΤΑ
 
ΑΠΟΝΤΑ
 1. Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
 2.  
  Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, αποχώρησε στο μέσον του 1ου Θ.Η.Δ.
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
 4. Παππάς Αντώνιος
 5.  
  Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του 4ου Θ.Η.Δ.
 6. Σταυρέλης Νικόλαος
 7. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
 8. Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
 9. Φαρμάκης Γεώργιος
 10. Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
 11. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
 12. Λαμπρινός Παναγιώτης
 13. Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
 14. Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
 15. Βλάσσης Δημήτριος
 16. Μουρούτσος Γεώργιος
 17. Κοντογιώργος Αναστάσιος
 18. Νανόπουλος Βασίλειος
 19.  
  Γκουργιώτης Αλέξανδρος,αποχώρησε στο τέλος του 4ου Θ.Η.Δ.
 20. Κορδώσης Χρήστος
 21. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 22.  
  Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, αποχώρησε στην έναρξη του 1ου Θ.Η.Δ.
 23. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 24. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 25.  
  Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία, αποχώρησε στο μέσον του 1ου Θ.Η.Δ.
 26. Πιέτρης Τιμολέων

 1.  
  Σταματάκης Μάριος, έχει 3μηνη άδεια
 2. Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
 3. Ζώγκος Ανδρέας
 4. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
 5. Πανταζής Βασίλειος
 6. Σούκουλης Ανδρέας
 7. Καρασάββας Ιωάννης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 2. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
 3. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
 4. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
 5. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 6. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
 7. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
 8. Καλλιμάνης Βασίλειος – Τ.Κ. Αγιονορίου
 9. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 10. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
 11. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
 2. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 3. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
 4. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 5. Κίννας Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 6. Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 7. Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
 8. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 9. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 10. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 11. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.


 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου “Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και κατασκευή πεζογέφυρας – ποδηλατογέφυραςστην οδό Αδειμάντου”»έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία:


 
την υπ’ αριθ. 2498/5-6-2013 1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και κατασκευή πεζογέφυρας – ποδηλατογέφυρας στην οδό Αδειμάντου» με κωδικό MIS 346861 στο Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος –Ιόνιοι Νήσοι 2007-2013»
 1.  
  το αριθμ. 3116/5-7-2013 έγγραφο της Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Πελοποννήσου με θέμα «Προέγκριση δημοπράτησης του υποέργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και κατασκευή πεζογέφυρας – ποδηλατογέφυρας στην οδό Αδειμάντου»
 2.  
  την αριθ. 23/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου “’Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και κατασκευή πεζογέφυρας – ποδηλατογέφυρας στην οδό Αδειμάντου”,
 3. την αριθμ. 12/266/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού και την ανάθεση στην επιχείρηση ΤΗΚ Α.Ε. για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
 4. την υπ’ αριθ. πρωτ. Φ417/21-10-2014 αίτηση της αναδόχου της επιχείρησης Τ.Η.Κ. Α.Ε. περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 15-04-2015.
 5. την αριθ. 448/2014 Α.Δ.Σ. περί παράτασης περαίωσης του ανωτέρω έργου
 6. την υπ’ αριθ. πρωτ. 10948/18-03-2015 αίτηση της αναδόχου της επιχείρησης Τ.Η.Κ. Α.Ε. περί νέας παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου
 7. την αριθ. 123/2015 ΑΔΣ περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου
 8.  
  την αριθμ. 414/2015 ΑΔΣ περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου ”Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και κατασκευή πεζογέφυρας – ποδηλατογέφυρας στην οδό Αδειμάντου”
 9. την αριθμ. 451/2015 ΑΔΣ περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου
 10. τον 2ο Α.Π.Ε. του ανωτέρω έργου συνολικής δαπάνης 884.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και την αιτιολογική έκθεση αυτού
 11. την από 16-12-2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από τον υπάλληλο κ. Γιάννη Τσολάκη και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

«Η Εργοληπτική επιχείρηση «Τ.Η.Κ. Α.Ε.», δυνάμει της αριθμ. πρωτ. 68759/2013 συμβάσεως, ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με αριθμ. μελ. 23/2013 της Δ.Τ.Υ. Δήμου Κορινθίων.
 

Από την Δ/νση ΤΥ συντάχθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του εν λόγω έργου ο οποίος δεν παρουσιάζει μεταβολή σε σχέση με την σύμβαση. Συντάχθηκε προκειμένου να καταστεί δυνατόν να συμπεριληφθούν αυξήσεις και μειώσεις σε ποσότητες εργασιών, καθώς και εργασίες πρόσθετες από τις συμβατικές χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, βάσει των παρ. 3,4 του άρθρου 57 του Ν. 3669/08 από τη χρήση των απροβλέπτων και των επί έλαττον δαπανών.

 

Η συνολική προτεινόμενη δαπάνη του παρόντος 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) ανέρχεται σε 884.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) ίσο με την σύμβαση.

Παρακαλούμε για την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο».

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των Π.Δ. 609/85 και 171/87 και των Ν. 1418/84, 2576/98, 3669/08 και 3463/2006

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικός) του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και κατασκευή πεζογέφυρας – ποδηλατογέφυρας στην οδό Αδειμάντου» ποσού 884.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) ίσο με την σύμβαση, εργολαβίας της “Τ.Η.Κ. Α.Ε.”, ο οποίος έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, σύμφωνα με την αριθμ. 23/2013 μελέτη και έχει θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

 

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 27 / 504 / 2015.


Ακριβές Απόσπασμα
 

Κόρινθος, 29 – 12 – 2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ