Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Οδοποιία Κορίνθου 2010”

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ


 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το Πρακτικό 27/22.12.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αριθμός Απόφασης 505/2015


ΘΕΜΑ 16ο Η.Δ.: «Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Οδοποιία Κορίνθου 2010”».

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22ατου μηνός Δεκεμβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, άρθρο 67 και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 59869/18-12-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) δηλαδή:

 
ΠΑΡΟΝΤΑ
 
ΑΠΟΝΤΑ
 1. Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
 2.  
  Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, αποχώρησε στο μέσον του 1ου Θ.Η.Δ.
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
 4. Παππάς Αντώνιος
 5.  
  Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του 4ου Θ.Η.Δ.
 6. Σταυρέλης Νικόλαος
 7. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
 8. Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
 9. Φαρμάκης Γεώργιος
 10. Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
 11. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
 12. Λαμπρινός Παναγιώτης
 13. Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
 14. Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
 15. Βλάσσης Δημήτριος
 16. Μουρούτσος Γεώργιος
 17. Κοντογιώργος Αναστάσιος
 18. Νανόπουλος Βασίλειος
 19.  
  Γκουργιώτης Αλέξανδρος,αποχώρησε στο τέλος του 4ου Θ.Η.Δ.
 20. Κορδώσης Χρήστος
 21. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 22.  
  Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, αποχώρησε στην έναρξη του 1ου Θ.Η.Δ.
 23. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 24. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 25.  
  Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία, αποχώρησε στο μέσον του 1ου Θ.Η.Δ.
 26. Πιέτρης Τιμολέων

 1.  
  Σταματάκης Μάριος, έχει 3μηνη άδεια
 2. Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
 3. Ζώγκος Ανδρέας
 4. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
 5. Πανταζής Βασίλειος
 6. Σούκουλης Ανδρέας
 7. Καρασάββας Ιωάννης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 2. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
 3. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
 4. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
 5. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 6. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
 7. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
 8. Καλλιμάνης Βασίλειος – Τ.Κ. Αγιονορίου
 9. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 10. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
 11. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
 2. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 3. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
 4. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 5. Κίννας Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 6. Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 7. Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
 8. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 9. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 10. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 11. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.


 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Οδοποιία Κορίνθου 2010”» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του φακέλου:

1.- την αριθμ. 77/2010 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για την εκτέλεση του έργου «Οδοποιία Κορίνθου 2010», προϋπολογισμού 700.000,00 € (με ΦΠΑ 23%).
2.- την αριθμ. 11/197/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων, περί καθορισμού όρων διακήρυξης για τη δημοπρασία του εν θέματι έργου.
3.- την υπ’ αριθ. 17/254/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 9311/2010 απόφαση του Τμήματος Τοπ. Αυτ/σης της Δ/νσης Τοπικής Αυτ/σης – Διοίκησης Ν. Κορινθίας, περί έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας και κατακύρωσης του αποτελέσματος υπέρ της εργοληπτικής επιχείρησης “ΑΣΦΑΛΤΟΔΟΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε”.
4- το υπ’ αριθ. πρωτ. 29700/2010 συμφωνητικό εργασιών συνολικού ποσού 314.771,07€ με το ΦΠΑ, μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της εργοληπτικής επιχείρησης “ΑΣΦΑΛΤΟΔΟΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε”.
5. την υπ΄ αριθμ. 127/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί παράτασης περαίωσης του ανωτέρω έργου
6.- την αριθ. 2/4/07-04-2011 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε του εν λόγω έργου.
 

7. την υπ΄ αριθμ. 200/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του ανωτέρω έργου

8. την αριθμ. 262/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί συγκρότησης επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του εν λόγω έργου.
 

9. το από 30-09-2015 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Εργασιών του ανωτέρω έργου και

10. την από 03-12-2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από τον υπάλληλο κ. Καραίσκο Ιωάννη και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Η Εργοληπτική Επιχείρηση “Ασφαλτοδομή Μονοπρόσωπη ΕΠΕ” δυνάμει της αριθ. 29700/2010 συμβάσεως, ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με αριθμό μελέτης 77/2010 της Δ.Τ.Υ Δήμου Κορινθίων.
Με την αριθμ. 262/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παραλαβής του εν΄ λόγω έργου.
Κατόπιν τούτου η Επιτροπή Παραλαβής στις 03/12/2015 προέβη στην οριστική παραλαβή του έργου και συνέταξε το σχετικό Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής.
Παρακαλούμε για την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο».
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των Π.Δ. 609/85 και 171/87 και των Ν. 1418/84, 2576/98, 3669/08 και 3463/2006

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “Οδοποιία Κορίνθου 2010” που εκτελέσθηκε σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 77/2010 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με το οποίο οι εργασίες του έργου εκτελέστηκαν καλά και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

 

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 27 / 505/ 2015.


Ακριβές Απόσπασμα
 

Κόρινθος 30 – 12 – 2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

Leave a Comment