Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αλεξανδρούπολη, για συμμετοχή στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 27/22.12.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 512/2015
 
ΘΕΜΑ 24οΗ.Δ.: «Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αλεξανδρούπολη, για συμμετοχή στο Συνέδριο που διοργανώνεται από την ΚΕΔΕ και το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22ατου μηνός Δεκεμβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, άρθρο 67 και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 59869/18-12-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) δηλαδή:
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΑΠΟΝΤΑ
 1. Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
 2. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, αποχώρησε στο μέσον του 1ου Θ.Η.Δ.
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
 4. Παππάς Αντώνιος
 5. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του 4ου Θ.Η.Δ.
 6. Σταυρέλης Νικόλαος
 7. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
 8. Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
 9. Φαρμάκης Γεώργιος
 10. Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
 11. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
 12. Λαμπρινός Παναγιώτης
 13. Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
 14. Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
 15. Βλάσσης Δημήτριος
 16. Μουρούτσος Γεώργιος
 17. Κοντογιώργος Αναστάσιος
 18. Νανόπουλος Βασίλειος
 19. Γκουργιώτης Αλέξανδρος,αποχώρησε στο τέλος του 4ου Θ.Η.Δ.
 20. Κορδώσης Χρήστος
 21. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 22. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, αποχώρησε στην έναρξη του 1ου Θ.Η.Δ.
 23. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 24. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 25. Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία, αποχώρησε στο μέσον του 1ου Θ.Η.Δ.
 26. Πιέτρης Τιμολέων
 
 1. Σταματάκης Μάριος, έχει 3μηνη άδεια
 2. Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
 3. Ζώγκος Ανδρέας
 4. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
 5. Πανταζής Βασίλειος
 6. Σούκουλης Ανδρέας
 7. Καρασάββας Ιωάννης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 2. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
 3. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
 4. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
 5. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 6. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
 7. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
 8. Καλλιμάνης Βασίλειος – Τ.Κ. Αγιονορίου
 9. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 10. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
 11. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
 2. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 3. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
 4. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 5. Κίννας Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 6. Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 7. Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
 8. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 9. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 10. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 11. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αλεξανδρούπολη, για συμμετοχή στο Συνέδριο που διοργανώνεται από την ΚΕΔΕ και το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3582/14-12-2015 έγγραφο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, σύμφωνα με το οποίο η ΚΕΔΕ διοργανώνει με το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνέδριο στην Αλεξανδρούπολη στις 15-16 Ιανουαρίου 2016 με θέμα “Μοντέλα Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων και ο Ρόλος των Ο.Τ.Α. – Εκτίμηση Χωρικών, Πληθυσμιακών και Οικονομικών Παραμέτρων”.
Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και σε συνεργασία με το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Θα συμμετάσχουν διακεκριμένοι Έλληνες και ξένοι επιστήμονες, καθώς και στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με εμπειρία σε θέματα ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων και απευθύνεται στους Δημάρχους και Δημοτικούς Συμβούλους της χώρας, καθώς επίσης στους συμβούλους ανάπτυξης των ΠΕΔ και τα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ασχολούνται με το περιβάλλον.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα του Συνεδρίου, αυτό θα ξεκινήσει στις 15-01-2016 και θα ολοκληρωθεί στις 17-01-2016 με την πραγματοποίηση περιήγησης των συνέδρων στο Δάσος της Δαδιάς – Δέλτα Έβρου.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος δήλωσε ενδιαφέρον συμμετοχής, δεδομένου ότι η εξεύρεση οριστικών, ουσιαστικών και βιώσιμων λύσεων στα θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων απασχολεί έντονα το Δήμο Κορινθίων, όπως άλλωστε το σύνολο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η μετακίνηση του Δημάρχου θα πραγματοποιηθεί αεροπορικώς από 14-01-2016 (ημέρα αναχώρησης) έως και 17-01-2016 (ημέρα επιστροφής).
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3582/14-12-2015 έγγραφο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, τη σοβαρότητα του θέματος για τη διαχείριση των απορριμμάτων και τις διατάξεις του άρθρου 140 του Ν. 3463/2006, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει τη μετάβαση του κ. Αλέξανδρου Πνευματικού – Δημάρχου Κορινθίων στην Αλεξανδρούπολη, για να συμμετάσχει στο συνέδριο που διοργανώνεται από την ΚΕΔΕ και το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις 15-16 Ιανουαρίου 2016 με θέμα “Μοντέλα Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων και ο Ρόλος των Ο.Τ.Α. – Εκτίμηση Χωρικών, Πληθυσμιακών και Οικονομικών Παραμέτρων”.
Η μετακίνηση του Δημάρχου θα πραγματοποιηθεί αεροπορικώς από 14-01-2016 (ημέρα αναχώρησης) έως και 17-01-2015 (ημέρα επιστροφής).
Οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής του ανωτέρω θα βαρύνουν πίστωση του προϋπολογισμού έτους 2016 με ΚΑ 00/6421.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών», όπως αυτή θα διαμορφωθεί μετά τη ψήφιση και έγκριση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 27 / 512 / 2015.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 07-01-2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

Leave a Comment