Διάθεση πιστώσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 27/22.12.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 513/2015
 
ΘΕΜΑ 25οΗ.Δ.: «Διάθεση πιστώσεων»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22ατου μηνός Δεκεμβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, άρθρο 67 και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 59869/18-12-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) δηλαδή:
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΑΠΟΝΤΑ
 1. Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
 2. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, αποχώρησε στο μέσον του 1ου Θ.Η.Δ.
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
 4. Παππάς Αντώνιος
 5. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του 4ου Θ.Η.Δ.
 6. Σταυρέλης Νικόλαος
 7. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
 8. Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
 9. Φαρμάκης Γεώργιος
 10. Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
 11. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
 12. Λαμπρινός Παναγιώτης
 13. Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
 14. Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
 15. Βλάσσης Δημήτριος
 16. Μουρούτσος Γεώργιος
 17. Κοντογιώργος Αναστάσιος
 18. Νανόπουλος Βασίλειος
 19. Γκουργιώτης Αλέξανδρος,αποχώρησε στο τέλος του 4ου Θ.Η.Δ.
 20. Κορδώσης Χρήστος
 21. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 22. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, αποχώρησε στην έναρξη του 1ου Θ.Η.Δ.
 23. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 24. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 25. Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία, αποχώρησε στο μέσον του 1ου Θ.Η.Δ.
 26. Πιέτρης Τιμολέων
 
 1. Σταματάκης Μάριος, έχει 3μηνη άδεια
 2. Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
 3. Ζώγκος Ανδρέας
 4. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
 5. Πανταζής Βασίλειος
 6. Σούκουλης Ανδρέας
 7. Καρασάββας Ιωάννης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 2. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
 3. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
 4. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
 5. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 6. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
 7. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
 8. Καλλιμάνης Βασίλειος – Τ.Κ. Αγιονορίου
 9. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 10. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
 11. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
 2. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 3. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
 4. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 5. Κίννας Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 6. Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 7. Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
 8. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 9. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 10. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 11. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Διάθεση πιστώσεων» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
«Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν έχει την έννοια ότι μετά τον έλεγχο του από το ΓΓ της Περιφέρειας (πλέον Αποκεντρωμένης Διοίκησης) οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ’ αυτόν μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής (πλέον Οικονομικής) Επιτροπής. Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των δημοτικών υπηρεσιών και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωση της αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο δημοτικό ταμείο.
 
Οι διατάξεις του ΠΔ 113/2010 και του Ν2362/95 όπως αυτό ισχύει καθορίζουν τη διαδικασία ανάληψης υποχρεώσεων για όλες τις κατηγορίες δαπανών.
 
Έχοντας υπόψη α) τον προϋπολογισμό του Δήμου μας που ψηφίστηκε με την υπ΄ αριθ. 21/469/2014 & 3/18/2015 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 499/11121/146/4266/17-2-2015 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου β) αποφάσεις του Δ.Σ. σχετικές με τροποποίηση του προϋπολογισμού & του τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2015, γ) την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την πρόσληψη του Δικηγόρου δ)τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4089/26-10-2012 (ΦΕΚ 206/26-10-2012, Τεύχος Α΄) παρακαλώ για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας να προβούμε στη ψήφιση σχετικών πιστώσεων που αναγράφονται σ’ αυτόν.
Α/Α
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ
 
1.-
 
00/6111.0001
ΑΡΓΥΡΟΥ Ι.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Αμοιβή πληρεξουσίου Δικηγόρου
(2 Πινάκια Χ 235)
 
470.00€
 
2.-
 
00/6111.0001
ΑΡΓΥΡΟΥ Ι.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Αμοιβή πληρεξουσίου Δικηγόρου
(4 Πινάκια Χ 235)
940,00 €
 
3.-
 
00/6111.0001
ΑΡΓΥΡΟΥ Ι.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Αμοιβή πληρεξουσίου Δικηγόρου
(1 Πινάκιo Χ 341)
 
341.00€
 
4.-
 
00/6111.0001
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ.ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ
Αμοιβή πληρεξουσίου Δικηγόρου
 
295,20€
5.-
00/6111.0001
 
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΗΛ.ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
Αμοιβή πληρεξουσίου Δικηγόρου
153,75€
6.-
00/6111.0001
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΗΛ.ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
Αμοιβή πληρεξουσίου Δικηγόρου
492,00€
7.-
00/6111.0001
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΗΛ.ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
Αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου
416,97€
8.-
00/6111.0001
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΗΛ.ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
Αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου
489,54€
9.-
00/6111.0001
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΗΛ.ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
Αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου
2477,18€
10.-
00/6111.0001
ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΔΗΜ.ΜΗΤΣΟΥΛΑ
Αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου
192,00€
11
00/6111.0001
ΧΡΙΣΤΙΝΑ Γ. ΚΟΥΡΗ
Αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου
533,00€
 
12.-
 
00/6111.0001
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤ. ΠΙΚΟΥΛΑΣ
 
Αμοιβή πληρεξουσίου Δικηγόρου
 
 
143,91€
 
13.-
 
00/6111.0001
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤ. ΠΙΚΟΥΛΑΣ
 
Αμοιβή πληρεξουσίου Δικηγόρου
 
430,50 €
 
14.-
 
00/6111.0001
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤ. ΠΙΚΟΥΛΑΣ
 
Αμοιβή πληρεξουσίου Δικηγόρου
 
 
430,50€
 
Ειδικότερα προτείνεται η έγκριση και ψήφιση των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 11,12,13,14 & 15 του από 17/5/59 Β.Δ/τος παρακαλούμε να ενεργηθούν τα δέοντα για ανάληψη αυτής».
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και τις διατάξεις των άρθρων 11,12,13,14 & 15 του από 17/5/59 Β.Δ/τος
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #470,00#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2015 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΑΡΓΥΡΟΥ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ, για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κορινθίων (2 πινάκια Χ 235) ως πληρεξούσια δικηγόρος.
2. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #940,00#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2015 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΑΡΓΥΡΟΥ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ, για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κορινθίων (4 πινάκια Χ 235) ως πληρεξούσια δικηγόρος.
3. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #341,00#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2015 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΑΡΓΥΡΟΥ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ, για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κορινθίων (1 πινάκιο Χ 341) ως πληρεξούσια δικηγόρος.
4. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #295,20#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2015 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή του δικηγόρου ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ για υπόθεση του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσιος δικηγόρος.
5. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #153,75#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2015 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ, για υπόθεση του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσια δικηγόρος.
6. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #492,00#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2015 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ, για υπόθεση του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσια δικηγόρος.
7. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #416,97#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2015 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ, για υπόθεση του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσια δικηγόρος.
8. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #489,54#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2015 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ, για υπόθεση του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσια δικηγόρος.
9. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #2.477,18#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2015 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ, για υπόθεση του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσια δικηγόρος.
10. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #192,00#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2015 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΜΗΤΣΟΥΛΑ ΔΗΜ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΣ, για υπόθεση του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσια δικηγόρος.
11. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #533,00#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2015 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΚΟΥΡΗ Γ. ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ, για υπόθεση του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσια δικηγόρος.
12. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #143,91#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2015 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή του δικηγόρου ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΝΤ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, για υπόθεση του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσια δικηγόρος.
13. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #430,50#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2015 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή του δικηγόρου ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΝΤ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, για υπόθεση του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσια δικηγόρος.
14. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #430,50#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2015 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή του δικηγόρου ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΝΤ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, για υπόθεση του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσια δικηγόρος.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 27 / 513 / 2015.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 24 – 12 – 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

Leave a Comment