Υπογραφή σύμβασης με το Πράσινο Ταμείο για την υλοποίηση χρηματοδοτικών πρ/των του Πράσινου Ταμείου

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 28/28.12.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 515/2015
 
ΘΕΜΑ 1ο Ε.Η.Δ.: «Υπογραφή σύμβασης με το Πράσινο Ταμείο για την υλοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων του Πράσινου Ταμείου μέσω της σύστασης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account)»
 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28ητου μηνός Δεκεμβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, άρθρο 67 και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 60627/24-12-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερις (24) δηλαδή:
 
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΑΠΟΝΤΑ
 1. Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
 2. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
 3. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
 4. Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
 5. Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
 6. Παππάς Αντώνιος
 7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
 8. Σταυρέλης Νικόλαος
 9. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
 10. Λαμπρινός Παναγιώτης
 11. Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
 12. Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
 13. Βλάσσης Δημήτριος
 14. Μουρούτσος Γεώργιος
 15. Κοντογιώργος Αναστάσιος
 16. Νανόπουλος Βασίλειος
 17. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
 18. Κορδώσης Χρήστος
 19. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 20. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,
 21. Καρασάββας Ιωάννης
 22. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 23. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 24. Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία,
 
 1. Σταματάκης Μάριος, έχει 3μηνη άδεια
 2. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
 3. Φαρμάκης Γεώργιος
 4. Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
 5. Ζώγκος Ανδρέας
 6. Γκουργιώτης Αλέξανδρος
 7. Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
 8. Σούκουλης Ανδρέας
 9. Πιέτρης Τιμολέων
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 2. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
 3. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 4. Καλλιμάνης Βασίλειος – Τ.Κ. Αγιονορίου
 5. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
 6. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 2. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
 3. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
 4. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 5. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
 6. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 7. Κίννας Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 8. Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 9. Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
 10. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
 11. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 12. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
 13. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 14. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
 15. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 16. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον του θέματος «Υπογραφή σύμβασης με το Πράσινο Ταμείο για την υλοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων του Πράσινου Ταμείου μέσω της σύστασης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account)» επειδή η σύμβαση πρέπει να υπογραφεί μέχρι 31.12.2015. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον το ανωτέρω θέμα και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
Ο Πρόεδρος στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του ανωτέρω 1ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
Σε συνέχεια e-mail, που στάλθηκε στην υπηρεσία μας, από το Πράσινο Ταμείο στις 24/12/2015 και λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά έγγραφα:
(1) Το αριθμ. 5389/24-12-2015 έγγραφο του Πράσινου Ταμείου με θέμα «Ενημέρωση σχετικά α)με τη δημιουργία Ειδικού Δεσμευμένου Λογαριασμού για την υλοποίηση Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων του Πράσινου Ταμείου και β) επόμενες αναγκαίες ενέργειες Δικαιούχων Δήμων»
(2) Η αριθμ. 98.12.2/2015 Α.Δ.Σ. Πράσινου Ταμείου
(3) Οι προμήθειες με τίτλους «Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων» και «Προμήθεια γερανών για την αποκομιδή υπόγειων κάδων απορριμμάτων», που υλοποιεί ο δήμος Κορινθίων με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο μέσω του Χρηματοδοτικού Προγράμματος Αστικής Αναζωογόνησης
που συνοδεύουν την παρούσα εισήγηση, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση προκειμένου:
 
Α) Να προσχωρήσει στους όρους και συμφωνίες της από 31.12.2015 σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου όπως αυτό αναφέρεται στο αριθμ. 5389/24-12-2015 έγγραφο του Πράσινου Ταμείου
 
Β) Να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος Κορινθίων, κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, να υπογράψει την ως άνω σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account).
 
Γ) Να ορισθεί το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χειριστής και μεσεγγυούχος του προϊόντος του ως άνω δεσμευμένου λογαριασμού και να χορηγηθεί σε αυτό ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση να προβαίνει στις ενέργειες που έχουν συμφωνηθεί στην από 31.12.2015 σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού.
 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αριθμ. 5389/24-12-2015 έγγραφο του Πράσινου Ταμείου και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το έργο «Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων» έχει ολοκληρωθεί και εκκρεμεί η πληρωμή του αναδόχου και για το έργο «Προμήθεια γερανών για την αποκομιδή υπόγειων κάδων απορριμμάτων» έχει υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο, ο Δήμος Κορινθίων θα πρέπει άμεσα να ανταποκριθεί και να προχωρήσει στις επόμενες ενέργειες ως Δικαιούχος Δήμος .
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τη σχετική αλληλογραφία με το Πράσινο Ταμείο
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1. Να προσχωρήσει στους όρους και συμφωνίες της σχετικής σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο τoυ χρηματοδοτικoύ προγράμματoς του Πράσινου Ταμείου, όπως αυτό αναφέρεται στο αριθμ. 5389/24-12-2015 έγγραφο του Πράσινου Ταμείου.
2. Εξουσιοδοτεί τον κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, να υπογράψει την σχετική σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account).
3. Ορίζει Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χειριστή και μεσεγγυούχο του προϊόντος του ως άνω δεσμευμένου λογαριασμού και χορηγεί σε αυτό ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση να προβαίνει στις ενέργειες που έχουν συμφωνηθεί στην σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28 / 515 / 2015.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 29 – 12 – 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

Leave a Comment