Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2016 της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Κορινθίων

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ


 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το Πρακτικό 28/28.12.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αριθμός Απόφασης 518/2015


ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ.: «Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2016 της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Κορινθίων»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28ητου μηνός Δεκεμβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, άρθρο 67 και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 60627/24-12-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερις (24) δηλαδή:


 
ΠΑΡΟΝΤΑ
 
ΑΠΟΝΤΑ
 1. Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
 2. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
 3. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
 4. Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
 5. Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
 6. Παππάς Αντώνιος
 7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
 8. Σταυρέλης Νικόλαος
 9. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
 10. Λαμπρινός Παναγιώτης
 11. Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
 12. Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
 13. Βλάσσης Δημήτριος
 14. Μουρούτσος Γεώργιος
 15. Κοντογιώργος Αναστάσιος
 16. Νανόπουλος Βασίλειος
 17. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
 18. Κορδώσης Χρήστος
 19. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 20. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,
 21. Καρασάββας Ιωάννης
 22. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 23. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 24. Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία,

 1.  
  Σταματάκης Μάριος, έχει 3μηνη άδεια
 2. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
 3. Φαρμάκης Γεώργιος
 4. Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
 5. Ζώγκος Ανδρέας
 6. Γκουργιώτης Αλέξανδρος
 7.  
  Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
 8. Σούκουλης Ανδρέας
 9. Πιέτρης Τιμολέων
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 2. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
 3. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 4. Καλλιμάνης Βασίλειος – Τ.Κ. Αγιονορίου
 5. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
 6. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 2. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
 3. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
 4. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 5. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
 6. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 7. Κίννας Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 8. Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 9. Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
 10. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
 11. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 12. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
 13. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 14. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
 15. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 16. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.


 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2016 της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Κορινθίων» ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τα κατωτέρω:

ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 ο προϋπολογισμός της Ανώνυμης εταιρείας υποβάλλεται για έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο του οικείου Δήμου.
Στη συνέχεια o Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την αριθμ. 8/15/30-11-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Κορινθίων (Δ.Α.Ε.Κ.), περί σύνταξης και ψήφισης του προϋπολογισμού έτους 2016 και ζήτησε την έγκρισή του.
Ο κ. Νανόπουλος Βασίλειος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι εμείς θεωρούμε μη νόμιμη τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΑΕΚ, αλλά παρόλα αυτά από τη μελέτη του ανωτέρω προϋπολογισμού διαπιστώσαμε ότι δεν έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και δεν αποτυπώνονται τα έσοδα που θα εισπραχθούν εντός του έτους.
 

Ο κ. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι την ΔΑΕΚ πρέπει να την δούμε σοβαρά διότι είναι ένα αναπτυξιακό εργαλείο για το Δήμο. Επίσης έχω διαπιστώσει ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού στην επιχείρηση.

 

Ο κ. Κοντογιώργος Αναστάσιος, Πρόεδρος της ΔΑΕΚ μεταξύ των άλλων ανάφερε ότι τα μόνα έσοδα της Εταιρείας είναι από τις κλήσεις στάθμευσης, για τις οποίες δεν μπορούμε να υπολογίσουμε επακριβώς το ποσό είσπραξης. Επίσης η εταιρεία εκτελεί έργα που ανατίθενται από τον Δήμο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ο κ. Δήμαρχος, μεταξύ των άλλων ανάφερε ότι το 2015 η επιχείρηση είχε ανοδική πορεία και εκτέλεσε σημαντικά έργα που της ανατέθηκαν. Η επιχείρηση μπορεί να μπει και στο κομμάτι των δημοπρασιών έργων διότι έχει δείξει συνέπεια στην εκτέλεση των έργων μέχρι σήμερα. Επίσης υπάρχει μελέτη για την ελεγχόμενη στάθμευση που θα υλοποιηθεί από την επιχείρηση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, την αριθμ. 8/15/2015 απόφαση της ΔΑΕΚ και τις διατάξεις του άρθρου 261 του Ν. 3463/2006
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. 1. Βασιλείου Νανόπουλου, 2. Σπύρου Ζαχαριά, 3. Βασιλείου Πανταζή, 4.Κων/νου Δημητρόπουλου, 5. Ανδρέα Σούκουλη, 6.Αλέξανδρου Γκουργιώτη και 7. Μαρία (Έρρικα) Καραμαλίκη. Ο κ. Ιωάννης Καρασάββας δήλωσε παρών)

Εγκρίνει την αριθμ. 8/15/30-11-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Κορινθίων (ΔΑΕΚ) , περί σύνταξης και ψήφισης του προϋπολογισμού έτους 2016, ο οποίος παρουσιάζει έσοδα και έξοδα ως κατωτέρω:
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ


1. ΕΣΟΔΑ 958.381,74€
2. ΕΞΟΔΑ 928.485,65€
3. ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 29.896,09€
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 958.381,74€


 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

 

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28 / 518 / 2015.


Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 07 – 01 – 2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ