Έγκριση του πρακτικού 7 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής έργου

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 28/28.12.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 519/2015
 
ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ.: Έγκριση του πρακτικού 7 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου «Υλοποίηση Ψηφιακής Πλατφόρμας συμμετοχής του πολίτη στα κοινά των Δήμων Κορινθίων και Νεμέας»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28ητου μηνός Δεκεμβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, άρθρο 67 και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 60627/24-12-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερις (24) δηλαδή:
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΑΠΟΝΤΑ
 1. Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
 2. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
 3. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
 4. Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
 5. Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
 6. Παππάς Αντώνιος
 7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
 8. Σταυρέλης Νικόλαος
 9. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
 10. Λαμπρινός Παναγιώτης
 11. Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
 12. Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
 13. Βλάσσης Δημήτριος
 14. Μουρούτσος Γεώργιος
 15. Κοντογιώργος Αναστάσιος
 16. Νανόπουλος Βασίλειος
 17. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
 18. Κορδώσης Χρήστος
 19. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 20. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,
 21. Καρασάββας Ιωάννης
 22. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 23. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 24. Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία,
 
 1. Σταματάκης Μάριος, έχει 3μηνη άδεια
 2. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
 3. Φαρμάκης Γεώργιος
 4. Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
 5. Ζώγκος Ανδρέας
 6. Γκουργιώτης Αλέξανδρος
 7. Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
 8. Σούκουλης Ανδρέας
 9. Πιέτρης Τιμολέων
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 2. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
 3. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 4. Καλλιμάνης Βασίλειος – Τ.Κ. Αγιονορίου
 5. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
 6. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 2. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
 3. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
 4. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 5. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
 6. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 7. Κίννας Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 8. Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 9. Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
 10. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
 11. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 12. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
 13. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 14. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
 15. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 16. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκρισης του πρακτικού Νο 7 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου <<Υλοποίηση ψηφιακής πλατφόρμας συμμετοχής του πολίτη στα κοινά των Δήμων Κορινθίων και Νεμέας>>»έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
α. την με αρ. πρωτ. 15634/26.3.2014 διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «Υλοποίηση πλατφόρμας συμμετοχής του πολίτη στα κοινά των Δήμων Κορινθίων και Νεμέας» ποσού 101.321,25 € με ΦΠΑ 23%
 
β. την αριθμ. 22/468/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στην εταιρεία DOTSOFTAE ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
 
γ. την με αριθμ. πρωτ. 69770/29-12-2014 σύμβαση του Δήμου Κορινθίων και της DOTSOFTAE για το έργο «Υλοποίηση πλατφόρμας συμμετοχής του πολίτη στα κοινά των Δήμων Κορινθίων και Νεμέας» αντί συμβατικού τιμήματος (χωρίς ΦΠΑ) 82.375,00 € και διάρκεια εννέα (9) μηνών.
 
δ. την από 1-5-2015 αίτηση της αναδόχου εταιρείας DOTSOFTAE περί παράτασης –μετάθεσης των φάσεων που σχετίζονται με την παραλαβή της Φάσης Α και των παραδοτέων της, δηλαδή των Φάσεων Β και Γ καθώς και των Φάσεων Δ και Ε των οποίων η εκτέλεση εξαρτάται από τις δύο προηγούμενες.
 
ε. την υπ’ αριθ. 17/285/2015 Α.Δ.Σ. περί έγκρισης του πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου με τίτλο «Υλοποίηση πλατφόρμας συμμετοχής του πολίτη στα κοινά των Δήμων Κορινθίων και Νεμέας»
 
στ. την υπ’ αριθ. 19/301/2015 Α.Δ.Σ. περί έγκρισης του πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου με τίτλο «Υλοποίηση πλατφόρμας συμμετοχής του πολίτη στα κοινά των Δήμων Κορινθίων και Νεμέας»
 
ζ. την υπ’ αριθ. 20/339/2015 Α.Δ.Σ. περί έγκρισης του πρακτικού Νο 4 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου με τίτλο «Υλοποίηση πλατφόρμας συμμετοχής του πολίτη στα κοινά των Δήμων Κορινθίων και Νεμέας»
 
η. στ. την υπ’ αριθ. 24/411/2015 Α.Δ.Σ. περί έγκρισης των πρακτικών Νο 5 και 6 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου με τίτλο «Υλοποίηση πλατφόρμας συμμετοχής του πολίτη στα κοινά των Δήμων Κορινθίων και Νεμέας»
 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος, το πρακτικό Νο 7 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του πιο πάνω έργου, η οποία (Επιτροπή) έχει συγκροτηθεί με την αριθμ. 21628/25-05-2015 απόφαση Δημάρχου, και έχει ως εξής:
 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 7
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ
για το έργο: «Υλοποίηση ψηφιακής πλατφόρμας συμμετοχής του πολίτη στα κοινά των
Δήμων Κορινθίων και Νεμέας»
 
Α. Π. Διακήρυξης: 15634/26-03-2014
 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ) του έργου με τίτλο: «Υλοποίηση ψηφιακής πλατφόρμας συμμετοχής του πολίτη στα κοινά των Δήμων Κορινθίων και Νεμέας», η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 21628/25-05-2015 Απόφαση Δημάρχου, συνήλθε σε κλειστή συνεδρίαση, στα γραφεία του δήμου επί της οδού Κολιάτσου 32 στις 29-10-2015, προκειμένου να συζητηθεί το εξής θέμα της ημερήσιας διάταξης:
Οριστική παραλαβή έργου
 
Στη συνεδρίαση εκ μέρους της Επιτροπής ήταν παρόντες:
 
 1. Καμπούρης Χαράλαμπος
 
 1. Παντελέων Ευδοκία
 
 1. Παπαδάς Σπυρίδων
 
 1. Σελλάς Γεώργιος
 
 1. Μυττά Ιωάννα
 
Σχετικά:
 
 1. Την Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Υλοποίηση ψηφιακής πλατφόρμας συμμετοχής του πολίτη στα κοινά των Δήμων Κορινθίων και Νεμέας» και τα σχετικά τεύχη διακήρυξης.
 
 1. Την Τεχνική και Οικονομική Προσφορά της εταιρείας «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».
 
 1. Τη Σύμβαση Ανάθεσης του Έργου «Υλοποίηση ψηφιακής πλατφόρμας συμμετοχής του πολίτη στα κοινά των Δήμων Κορινθίων και Νεμέας» με ημερομηνία υπογραφής 29.12.2014 μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της εταιρείας «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» όπως υπογράφτηκε από τους νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των δύο μερών.
 
 1. Την Υ.Α. σύστασης-συγκρότησης και ορισμού μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου «Υλοποίηση ψηφιακής πλατφόρμας συμμετοχής του πολίτη στα κοινά των Δήμων Κορινθίων και Νεμέας»
 
 1. Τα παραδοτέα του έργου
 
Μεταξύ των μελών της ΕΠΠΕ συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν τα εξής:
 
Η ΕΠΠΕ προέβη σε ενδελεχείς ελέγχους, των όλων παραδοτέων των φάσεων του έργου και συγκεκριμένα:
 
Α/Α Παραδοτέου
Τίτλος Παραδοτέου
Τύπος Παραδοτέου
1
Π.2.1 Υποσύστημα Διαχείρισης Χρηστών
Λογισμικό
2
Π.2.2 Υποσύστημα Ηλεκτρονικής Συμμετοχής
Λογισμικό
3
Π.2.3 Διαδικτυακή Γνωσιακή Πύλη Συμμετοχής Πολιτών σε λειτουργία
Λογισμικό
4
Π.2.4 Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση Υπηρεσίας Τηλεδιάσκεψης – Υπηρεσίες streaming
Υπηρεσίες
5
Π.2.5 Υποσύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Πύλης
Λογισμικό
6
Π.3.1 Παράδοση και Παραμετροποίηση Εξοπλισμού
Υπηρεσίες & Εξοπλισμός
7
Π.4.1 Πρόγραμμα Ελέγχου και Σενάρια Ελέγχου
Μελέτη & Υπηρεσίες
8
Π.5.1 Οριστικοποιημένα Προγράμματα Σπουδών / Εκπαίδευση Στελεχών / Εκπαιδευτικό Υλικό
Μελέτη & Υπηρεσίες
9
Π.6.1 Έκθεση Αξιολόγησης Περιόδου Πιλοτικής Λειτουργίας
Μελέτη & Υπηρεσίες
10
Π.7.1 Έκθεση Ενεργειών Δημοσιότητας
Μελέτη & Υπηρεσίες
 
 
Που περιλαμβάνονται στις φάσεις:
 
ΦΑΣΗ 2
Ανάπτυξη, Έλεγχος και Ολοκλήρωση Υποσυστημάτων και Εφαρμογών
ΦΑΣΗ 3
Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Τηλεδιάσκεψης
ΦΑΣΗ 4
Δοκιμές Ελέγχου – Τεκμηρίωση
ΦΑΣΗ 5
Εκπαίδευση
ΦΑΣΗ 6
Πιλοτική Λειτουργία
ΦΑΣΗ 7
Δημοσιότητα
 
 
Συμπεράσματα:
 
Η ΕΠΠΕ βάσει των παραπάνω εισηγείται ομόφωνα την οριστική παραλαβή του συνολικού έργου.
 
Η Επιτροπή, αφού ανέγνωσε το παρόν Πρακτικό, το ενέκρινε και το υπέγραψε σε τρία (3) αντίτυπα ως ακολούθως:
 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου
Καμπούρης Χαράλαμπος
 
Παντελέων Ευδοκία
 
 
 
 
 
 
Παπαδάς Σπυρίδων
 
Σελλάς Γεώργιος
 
Μυττά Ιωάννα
και ζήτησε την έγκρισή του.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, το πρακτικό Νο 7 της ΕΠΠΕ του πιο πάνω έργου, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει το πρακτικό Νο 7 της Επιτροπής Παρακολούθησης και παραλαβής του έργου «Υλοποίηση ψηφιακής πλατφόρμας συμμετοχής του πολίτη στα κοινά των Δήμων Κορινθίων και Νεμέας» και την οριστική παραλαβή του συνολικού έργου για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ανωτέρω πρακτικό.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28 / 519 / 2015.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 07 – 01 – 2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ