Τροποποίηση της αριθ. 436/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί Σύμβασης χρήσης συστήματος winbank

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 28/28.12.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 530/2015

 
ΘΕΜΑ 14οΗ.Δ.: «Τροποποίηση της αριθ. 436/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί Σύμβασης χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής “winbank” με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω συστήματος»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28ητου μηνός Δεκεμβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, άρθρο 67 και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 60627/24-12-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερις (24) δηλαδή:
 
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΑΠΟΝΤΑ
 1. Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
 2. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
 3. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
 4. Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
 5. Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
 6. Παππάς Αντώνιος
 7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
 8. Σταυρέλης Νικόλαος
 9. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
 10. Λαμπρινός Παναγιώτης
 11. Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
 12. Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
 13. Βλάσσης Δημήτριος
 14. Μουρούτσος Γεώργιος
 15. Κοντογιώργος Αναστάσιος
 16. Νανόπουλος Βασίλειος
 17. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
 18. Κορδώσης Χρήστος
 19. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 20. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,
 21. Καρασάββας Ιωάννης
 22. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 23. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 24. Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία,
 
 1. Σταματάκης Μάριος, έχει 3μηνη άδεια
 2. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
 3. Φαρμάκης Γεώργιος
 4. Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
 5. Ζώγκος Ανδρέας
 6. Γκουργιώτης Αλέξανδρος
 7. Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
 8. Σούκουλης Ανδρέας
 9. Πιέτρης Τιμολέων
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 2. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
 3. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 4. Καλλιμάνης Βασίλειος – Τ.Κ. Αγιονορίου
 5. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
 6. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 2. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
 3. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
 4. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 5. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
 6. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 7. Κίννας Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 8. Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 9. Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
 10. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
 11. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 12. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
 13. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 14. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
 15. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 16. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Τροποποίησης της αριθ. 436/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί Σύμβασης χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής “winbank” με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω συστήματος» ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την υπ’ αριθ. 436/2015 απόφασή μας είχαμε αποφασίσει τα κατωτέρω:
1.- Τη σύναψη σύμβασης του Δήμου Κορινθίων με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., για χρήση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank, προκειμένου η Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας να διενεργεί τις συναλλαγές από απόσταση, προς άμεση εξυπηρέτηση μας.
2.- Την Εξουσιοδότηση στον κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, για την υπογραφή της ανωτέρω σχετικής σύμβασης.
3.- Την Εξουσιοδότηση και την ανάθεση στους πιο κάτω δημοτικούς υπαλλήλους της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου, μόνο τη διενέργεια συναλλαγών εξ αποστάσεως, μέσω του συστήματος winbank της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., ως εξής:
3α. Στην κ. Παππά Ευαγγελία, η οποία με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής της, από το σύστημα winbank, θα δεσμεύει έγκυρα τον Δήμο, ανεξαρτήτως ποσού για μεταφορές χρημάτων σε λογαριασμούς του Δήμου σε οποιαδήποτε Τράπεζα.
3β. Στις κ.κ. Παππά Ευαγγελία και Σταθοπούλου Χριστίνα, οι οποίες με την από κοινού χρήση ή πληκτρολόγηση των απορρήτων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής τους, θα δεσμεύουν έγκυρα τον Δήμο σε όλες τις συναλλαγές τους , πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, μέσω του συστήματος winbank για ποσά άνω του 1,00 € και μέχρι του ποσού των 70.000,00 € ανά συναλλαγή, για πληρωμές κρατήσεων και οφειλών σε Δ.Ο.Υ. και ΙΚΑ.
3γ. Στις κ.κ. Παππά Ευαγγελία και Μπούμπα Παναγιώτα, οι οποίες με την από κοινού χρήση ή πληκτρολόγηση των απορρήτων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής τους, θα δεσμεύουν έγκυρα τον Δήμο σε όλες τις συναλλαγές τους, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, μέσω του συστήματος winbank για ποσά άνω του 1,00 € και μέχρι του ποσού των 70.000,00 € ανά συναλλαγή, για πληρωμές κρατήσεων και οφειλών σε Δ.Ο.Υ. και ΙΚΑ.
3δ. Στους κ.κ. Μπούφη Μιχαήλ και Κώτσιου Λαμπρινή, οι οποίοι, ο καθένας χωριστά με τη χρήση του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής τους από το σύστημα winbank, θα έχουν τη δυνατότητα εκτέλεσης μόνο των μη εγχρήματων συναλλαγών.
Διευκρινίζεται, προς άρση οιασδήποτε αμφισβήτησης, ότι οι ως άνω αναφερόμενοι χρήστες δεσμεύουν έγκυρα την εταιρεία για την αποδοχή και λειτουργία της Υπηρεσίας winbankalerts (των υπηρεσιών εχουσών την ιδιότητα της εγχρήματης συναλλαγής) υπό τα ανωτέρω αντιστοίχως αναφερόμενα όρια.-
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Ταμειακής Υπηρεσίας σύμφωνα με την οποία ζητάει τροποποίηση της παραγράφου 3α ως εξής:
<< Στην κα Παππά Ευαγγελία η οποία με την χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απορρήτου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής της από το σύστημα “winbank” θα δεσμεύει έγκυρα τον Δήμο ανεξαρτήτως ποσού για μεταφορές χρημάτων σε λογαριασμούς του Δήμου στην Εθνική Τράπεζα και στο λογαριασμό με ΙΒΑΝ GR 34 0110 3790 0000 3795 4510 519 και στην EUROBANK με ΙΒΑΝ GR 96 0260 7190 0000 3020 0220704 >>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, την εισήγηση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου , τις διατάξεις του άρθρου 22 § 3 του Ν. 2190/1920, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την τροποποίησητης αριθ. 436/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την παράγραφο 3α, η οποία διαμορφώνεται ως εξής :
3α. Στην κα Παππά Ευαγγελία η οποία με την χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απορρήτου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής της από το σύστημα “winbank” θα δεσμεύει έγκυρα τον Δήμο ανεξαρτήτως ποσού για μεταφορές χρημάτων σε λογαριασμούς του Δήμου στην Εθνική Τράπεζα και στο λογαριασμό με ΙΒΑΝ GR 34 0110 3790 0000 3795 4510 519 και στην EUROBANK με ΙΒΑΝ GR 96 0260 7190 0000 3020 0220704 .
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 436/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28 / 530 / 2015.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 30 – 12 – 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

Leave a Comment