Πρόσκληση 19ης Ιανουαρίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Οικονομική Επιτροπή                                              Κόρινθος, 15-01-2016

Κολιάτσου 32 – 20131 Κόρινθος                               Αριθμ. Πρωτ.: 1668

Τηλ. 27413 61021

Fax  27413 61038

Πληρ.    Χουρσαλά Ειρήνη

             Κότσαλου Βενετία

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                   Π ρ ο ς τους κ.κ.   1]Νικ. Σταυρέλη  

                                                                  2]Δημ. Βλάσση

                                                                  3]Γεωργ. Φαρμάκη

                                                                4]Ανδρ. Ζώγκο

                                                                5]Αντ. Παππά

                                                                6] Χρ. Κορδώση

                                                                  7] Αλεξ. Γκουργιώτη

                                                                  8]Βασ. Πανταζή

                                                       Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

 

            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων Οικονομικού έτους 2015.

2.      Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2016.

3.      Έγκριση πρακτικού επιτροπής δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρων για υποδομές χαμηλής τηλεπικοινωνιακής και περιβαλλοντικής όχλησης στο δώμα του Δημοτικού Μεγάρου στην πόλη της Κορίνθου και της Πινακοθήκης της πόλης της Κορίνθου.

4.      Έγκριση πρακτικού επιτροπής δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου για εγκατάσταση υποδομών κινητής τηλεφωνίας στο δημοτικό κοιμητήριο Κορίνθου «Ζωοδόχου Πηγής».

5.      Εξέταση προδικαστικής προσφυγής κατά της αριθμ. 337/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί επικύρωσης του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών του διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2015) προϋπολογισμού 984.199,53€.

6.      Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού περί εξέτασης ένστασης κατά της αριθμ. 376/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ Μ.Α.Π. (ΕΤΟΥΣ 2015) προϋπολογισμού 530.172,79€.

7.      Εξέταση προδικαστικής προσφυγής κατά της αριθμ. 376/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ Μ.Α.Π. (ΕΤΟΥΣ 2015) προϋπολογισμού 530.172,79€.

8.      Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ προϋπολογισμού 20.000,00€.

9.      Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ