Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 25/01.12.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 466/2015
 
ΘΕΜΑ 31οΗ.Δ.: «Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 01ητου μηνός Δεκεμβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, άρθρο 67 και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 56365/27-11-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) δηλαδή:
 
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΑΠΟΝΤΑ
 1. Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
 2. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
 4. Φαρμάκης Γεώργιος
 5. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
 6. Σταυρέλης Νικόλαος
 7. Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
 8. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
 9. Λαμπρινός Παναγιώτης
 10. Παππάς Αντώνιος
 11. Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
 12. Βλάσσης Δημήτριος
 13. Μουρούτσος Γεώργιος
 14. Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
 15. Κοντογιώργος Αναστάσιος
 16. Ζώγκος Ανδρέας
 17. Νανόπουλος Βασίλειος
 18. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
 19. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
 20. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
 21. Καρασάββας Ιωάννης αποχώρησε στο τέλος του 1ουΗΔΘ
 22. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 23. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
 1. Σταματάκης Μάριος, έχει 3μηνη άδεια
 2. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
 3. Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
 4. Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
 5. Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
 6. Σούκουλης Ανδρέας, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
 7. Κορδώσης Χρήστος
 8. Γκουργιώτης Αλέξανδρος
 9. Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
 10. Πιέτρης Τιμολέων
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 2. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
 3. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
 4. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 5. Καλλιμάνης Βασίλειος – Τ.Κ. Αγιονορίου
 6. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
 7. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 8. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
 9. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 2. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
 3. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
 4. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 5. Κίννας Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 6. Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 7. Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
 8. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
 9. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 10. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
 11. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 12. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 13. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 31ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. 50777/23-10-2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
1)Επιστροφή ποσού 36,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κ. Χατζηνικολάου Παναγιώτη διότι κατέθεσε μέσω e-banking το ποσό των 40,00€, εκ των οποίων μόνο τα 36,00€ εισήλθαν στο Ταμείο του Δήμου λόγω προμήθειας της Τράπεζας που βαρύνει τον οφειλέτη. Εν συνεχεία ενώ πλήρωσε την υπ’ αριθ. 28633 κλήση Δημ. Αστυνομίας με το υπ’ αριθ. Διπλ. ΕΤΕ 693/02-11-2014 διαπίστωσε ότι ήταν λάθος η μάρκα για το υπ’ αριθ. ΖΗΤ-8285 όχημά του. Η κλήση αναφέρει CITROEN ΚΟΚΚΙΝΟ ενώ η άδεια κυκλοφορίας που προσκόμισε αναφέρει SEAT ΑΣΗΜΙ. Επομένως πρέπει να ακυρωθεί η παράβαση λόγω λάθους μάρκας σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 2515/64/2007 (ΦΕΚ Β 1306/26-07-2007) κοινής υπουργικής απόφασης και να επιστραφούν τα 36,00€.
 
2)Επιστροφή ποσού 40,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην κα Γρίσπου Ελένη διότι πλήρωσε στις 30/06/2015 με αρ. Διπλ. ΕΤΕ 19 την υπ’ αριθ. 26224/07-03-2012 με αρ. κυκλοφορίας ΚΡΜ-7450 για παράβαση στις 07/03/2012. Εκ των υστέρων διαπίστωσε ότι η μεταβίβαση του οχήματός της είχε γίνει στις 24/10/2012 από τον Μαρμαρά Χρήστο του Δημητρίου ο οποίος και θα χρεωθεί.
Το σύνολο θα βαρύνει την πίστωση με ΚΑ 8261.0001 και τίτλο “Λοιπές Επιστροφές”.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις του άρθρου 26 § 1 του Π.Δ. 318/69, του άρθρου 24 § 7 εδ.α του Ν. 2130/1993 και των άρθρων 1 και 24 του Ν. 3838/2010, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
 • Την επιστροφή συνολικού ποσού 36,00 €στον κ.. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για κλήση της Δημοτικής Αστυνομίας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας.
 • Την επιστροφή συνολικού ποσού 40,00 €στην κα. ΓΡΙΣΠΟΥ ΕΛΕΝΗ για κλήση , όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας.
 
Οι ανωτέρω δαπάνες θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη στο Δημοτικό Προϋπολογισμό πίστωση με ΚΑ 8261.0001 και τίτλο «Λοιπές επιστροφές».
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 25 / 466 / 2015.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 15 – 12 – 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ