Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. τακτοποιητικού του έργου “Ανακατασκευή Γηπέδου Λεχαίου”

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 28/28.12.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 520/2015
 
ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ.: «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. τακτοποιητικού του έργου “Ανακατασκευή Γηπέδου Λεχαίου”»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28ητου μηνός Δεκεμβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, άρθρο 67 και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 60627/24-12-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερις (24) δηλαδή:
 
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΑΠΟΝΤΑ
 1. Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
 2. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
 3. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
 4. Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
 5. Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
 6. Παππάς Αντώνιος
 7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
 8. Σταυρέλης Νικόλαος
 9. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
 10. Λαμπρινός Παναγιώτης
 11. Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
 12. Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
 13. Βλάσσης Δημήτριος
 14. Μουρούτσος Γεώργιος
 15. Κοντογιώργος Αναστάσιος
 16. Νανόπουλος Βασίλειος
 17. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
 18. Κορδώσης Χρήστος
 19. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 20. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,
 21. Καρασάββας Ιωάννης
 22. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 23. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 24. Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία,
 
 1. Σταματάκης Μάριος, έχει 3μηνη άδεια
 2. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
 3. Φαρμάκης Γεώργιος
 4. Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
 5. Ζώγκος Ανδρέας
 6. Γκουργιώτης Αλέξανδρος
 7. Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
 8. Σούκουλης Ανδρέας
 9. Πιέτρης Τιμολέων
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 2. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
 3. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 4. Καλλιμάνης Βασίλειος – Τ.Κ. Αγιονορίου
 5. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
 6. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 2. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
 3. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
 4. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 5. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
 6. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 7. Κίννας Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 8. Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 9. Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
 10. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
 11. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 12. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
 13. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 14. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
 15. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 16. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκρισης 2ου Α.Π.Ε. τακτοποιητικού του έργου “Ανακατασκευή Γηπέδου Λεχαίου”»,έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του σχετικού φακέλου:
 1. την αριθμ. 137/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή γηπέδου Λεχαίου» προϋπολογισμού 475.000,00 € με Φ.Π.Α.,
 2. την αριθμ. 22/459/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί επανακαθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
 3. τα από 26-11-2013 και 03-12-2013 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού του έργου,
 4. την αριθ. 26/555/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί επικύρωσης των πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου που νομιμοποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 65/1882/2014 απόφαση Γ.Γ. της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι..
 5. το υπ’ αριθ. πρωτ. 15913/27-03-2014 συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου συνολικού ποσού 215.406,60€ (πλέον ΦΠΑ),
 6. τον 1ο Α.Π.Ε. του ανωτέρω έργου συνολικής δαπάνης 264.950,12€, το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου και την εισηγητική έκθεση αυτών,
 7. την αριθ. 160/2014 Α.Δ.Σ. περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.ΤΜ.Ν.Ε.
 8. τον 2ο Α.Π.Ε. (τακτοποιητικό) του ανωτέρω έργου συνολικής δαπάνης 255.402,39€ και την εισηγητική έκθεση που τον συνοδεύει
 9. την από 09-12-2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από τον υπάλληλο κ. Κουίνη Νικόλαο και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Η Α. ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ – Α. ΠΙΠΙΛΟΣ Ο.Ε. δυνάμει της με Αριθ. Πρωτοκόλλου 15913/2014 συμβάσεως ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του έργου ‘‘ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΛΕΧΑΙΟΥ’’ για την οποία έχει συνταχθεί η υπ’ αριθ. 137/2013 μελέτη από την Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών Δ. Κορινθίων.
Ο παρών 2ος Τακτοποιητικός Α.Π.Ε. παρουσιάζει μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 9.547,73€ ή ποσοστό -3,60% σε σχέση με το συμφωνητικό και τακτοποιεί μετά από τις απαραίτητες αυξομειώσεις, τις ποσότητες των συμβατικών εργασιών μέσω της απορρόφησης των απροβλέπτων και των επί έλατον ποσοτήτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Παρακαλούμε για την έγκριση του 2ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. από το Δημοτικό Συμβούλιο >>
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των Π.Δ. 609/85 και 171/87 και των Ν. 1418/84, 2576/98, 3669/08 και 3463/2006
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών Τακτοποιητικό του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΛΕΧΑΙΟΥ» ποσού 255.402,39 € με ΦΠΑ, εργολαβίας της Α. ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ – Α. ΠΙΠΙΛΟΣ Ο.Ε.., ο οποίος έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, σύμφωνα με την αριθμ. 137/2013 μελέτη και έχει θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28 / 520 / 2015.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 13 – 01 – 2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ