Έγκριση 2ου ΑΠΕ και παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 28/28.12.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 521/2015
 
ΘΕΜΑ 4οΗ.Δ.: «Έγκριση 2ου ΑΠΕ και παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ”Ανάπλαση Αυλείου χώρου και χώρου πρόσβασης Ι.Ν. Ταξιαρχών Δ.Κ. Σοφικού”»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28ητου μηνός Δεκεμβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, άρθρο 67 και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 60627/24-12-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερις (24) δηλαδή:
 
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΑΠΟΝΤΑ
 1. Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
 2. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
 3. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
 4. Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
 5. Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
 6. Παππάς Αντώνιος
 7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
 8. Σταυρέλης Νικόλαος
 9. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
 10. Λαμπρινός Παναγιώτης
 11. Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
 12. Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
 13. Βλάσσης Δημήτριος
 14. Μουρούτσος Γεώργιος
 15. Κοντογιώργος Αναστάσιος
 16. Νανόπουλος Βασίλειος
 17. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
 18. Κορδώσης Χρήστος
 19. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 20. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,
 21. Καρασάββας Ιωάννης
 22. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 23. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 24. Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία,
 
 1. Σταματάκης Μάριος, έχει 3μηνη άδεια
 2. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
 3. Φαρμάκης Γεώργιος
 4. Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
 5. Ζώγκος Ανδρέας
 6. Γκουργιώτης Αλέξανδρος
 7. Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
 8. Σούκουλης Ανδρέας
 9. Πιέτρης Τιμολέων
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 2. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
 3. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 4. Καλλιμάνης Βασίλειος – Τ.Κ. Αγιονορίου
 5. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
 6. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 2. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
 3. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
 4. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 5. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
 6. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 7. Κίννας Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 8. Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 9. Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
 10. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
 11. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 12. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
 13. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 14. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
 15. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 16. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση 2ου ΑΠΕ και παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ”Ανάπλαση Αυλείου χώρου και χώρου πρόσβασης Ι.Ν. Ταξιαρχών Δ.Κ. Σοφικού”» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του φακέλου:
 
 1. την αριθμ. 181/2013 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση αυλείου χώρου και χώρου πρόσβασης Ι.Ν. Ταξιαρχών Δ.Κ. Σοφικού», προϋπολογισμού 33.000,00 €,
 2. την αριθμ. 26/546/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
 3. τα από 07-01-2014 και 27-02-2014 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού του έργου,
 4. την αριθ. 5/100/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1299/32479/2014 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί επικύρωσης των πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου και ανάδειξης του ΕΔΕ Κωνσταντίνου Σύριου ως αναδόχου,
 5. την αριθ. πρωτ. 17783/04-04-2014 σύμβαση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου ποσού 19.562,72 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α.),
 6. την αριθμ. 21/370/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του ανωτέρω έργου και παρατάθηκε η προθεσμία περαίωσης του έως τις 26-10-2015 με αναθεώρηση τιμών,
 7. την αριθμ. 25/452/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία παρατάθηκε η προθεσμία περαίωσης του έργου έως τις 23-12-2015 με αναθεώρηση τιμών,
 8. τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου,
 9. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 60028/21-12-2015 αίτηση του αναδόχου για παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά δέκα (10) ημέρες ,
 10. την από 22-12-2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από τον υπάλληλο κ. Νικόλαο Βενετσάνο και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
«Ο ανάδοχος εργολήπτης δημοσίων έργων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΡΙΟΣ Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, δυνάμει της αριθμ. πρωτ. 17783/4-4-2014 συμβάσεως, ανέλαβε την εκτέλεση του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Ι.Ν. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ Δ.Κ. ΣΟΦΙΚΟΥ”, με αριθμό μελέτης 181/13 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων, με προθεσμία εκτέλεσης του έργου τέσσερις (4) μήνες.
Η Υπηρεσία μας με το αρ. πρωτ. 65985/29-11-2013 έγγραφο προς την 25η ΕΒΑ ζητά τη σύμφωνη γνώμη της για την εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται δεδομένου ότι ο Ι.Ν. Ταξιαρχών είναι χαρακτηρισμένο ιστορικό μνημείο με την ΥΑ 99791/3277/24-10-51 (ΦΕΚ 219/Β/31-10-1951).
Η Αρχαιολογική Υπηρεσία διαβίβασε για γνωμοδότηση το φάκελο που αφορά το εν λόγω έργο προς το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Πελ/σου με το αρ. πρωτ. 11446/10-01-2014 έγγραφο. Ωστόσο κατόπιν της από 17-4-2014 ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του αναδόχου διακόπηκε η εκτέλεση του έργου και η Επιβλέπουσα Υπηρεσία εξέδωσε την αρ. πρωτ. 19904/24-4-2014 Απόφαση αποδοχής του περιεχομένου της δήλωσης.
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας τελικά εξέδωσε την αρ. πρωτ. Φ5Α/9/02264/11-5-2015 (ΑΔΑ: 7ΞΣΧ465ΦΘ3-ΤΤΜ) εγκριτική απόφαση για το έργο.
Στη συνέχεια, η Υπηρεσία μας με το αρ. πρωτ. 23908/5-6-2015 έγγραφο απέστειλε την ανωτέρω εγκριτική απόφαση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας στον ανάδοχο και τον καλεί για την επανέναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου.
Κατόπιν τούτου η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται πλέον η 21/09/2015.
Στη συνέχεια, με την υπ’ αριθμ. 370/2015 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τριάντα πέντε (35) μέρες, δηλ. μέχρι τις 26-10-2015 με αναθ. τιμών καθώς και τον 1ο ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ για το εν λόγω έργο.
Μετέπειτα, με την υπ’ αριθμ. 44027/28-9-2015 όχληση του αναδόχου για την πληρωμή του 1ου Λογαριασμού του έργου και την υπ’ αριθμ. 44028/28-9-2015 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών, διακόπηκε η εκτέλεση του έργου και η Επιβλέπουσα Υπηρεσία εξέδωσε την αρ. πρωτ. 44028/6-10-2015 Απόφαση αποδοχής του περιεχομένου της δήλωσης.
Ο Ανάδοχος μετά την πληρωμή του 1ου Λογαριασμού υπέβαλε στην Υπηρεσία μας την υπ’ αριθμ. 49824/19-10-15 αίτηση για την άμεση επανέναρξη των εργασιών του έργου.
Κατόπιν τούτου η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται πλέον η 23/11/2015.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 452/2015 απόφασή του ενέκρινε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ένα μήνα, δηλ. μέχρι τις 23-12-2015.
Ο Ανάδοχος με την αριθμ. 60028/21-12-2015 εμπρόθεσμη αίτησή του ζητάει παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά επιπλέον 10 ημέρες από της εγκρίσεως του 2ου ΑΠΕ, λόγω εκκρεμότητας έγκρισης του 2ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού), ο οποίος ρυθμίζει τις ποσότητες εργασιών με απορρόφηση των απροβλέπτων.
Η Υπηρεσία μας έχοντας υπ’ όψιν:
Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 (Αρθρ. 48 παρ. 8α, 9 και 10) και το γεγονός ότι κατά την κατασκευή του έργου προέκυψαν αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών συνεπώς επήλθε διαφοροποίηση στις ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν σε σχέση με τις έως τώρα εγκεκριμένες εργασίες και χρειάστηκε να συνταχθεί 2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας ο οποίος τακτοποιεί τις ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν και πρόκειται να εκτελεστούν, γεγονός που οφείλεται στη φύση των εργασιών της εργολαβίας, που ήταν αδύνατο να προβλεφθούν με ακρίβεια έως τώρα.
Ο παρών 2ος Α.Π.Ε. είναι συνολικής δαπάνης 24.062,15 € εκ των οποίων για εργασίες 19.562,72 € και για ΦΠΑ 23% 4.499,43 €.
Με το 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα προτείνεται και η απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών για να καλυφθεί η δαπάνη των εργασιών που εκτελέστηκαν και θα εκτελεστούν, διότι δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν με ακρίβεια κατά την σύνταξη της μελέτης.
Ως προς τη συμβατική δαπάνη ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας δεν παρουσιάζει καμία απολύτως μεταβολή.
Συνοπτικά ο 2ος Α.Π.Ε. αναλύεται ως εξής:
 1. Συμβατικές εργασίες με ΕΟ κ’ έκπτωση 19.562,72 €
 2. Απρόβλεπτη δαπάνη 0,00 €
 3. Αναθεώρηση – €
 4. Φ.Π.Α. 23% 4.499,43 €
Σύνολο 24.062,15 €
 
Μετά τα παραπάνω:
Προτείνεται:
έχοντας υπ’ όψη το γεγονός ότι το έργο εκτελείται σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
 1. η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 10 ημέρες ήτοι έως 02-01-2016 με αναθ. τιμών και
 2. η έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Ι.Ν. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ Δ.Κ. ΣΟΦΙΚΟΥ” με Ανάδοχο τον Κων/νο Σύριο Ε.Δ.Ε συνολικής δαπάνης 24.062,15 €
 
Παρακαλούμε για την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο».
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των Π.Δ. 609/85 και 171/87 και των Ν. 1418/84, 2576/98, 3669/08 και 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
 1. Παρατείνει τη συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου “Ανάπλαση αυλείου χώρου και χώρου πρόσβασης Ι.Ν. Ταξιαρχών Δ.Κ. Σοφικού”, εργολαβίας Κωνσταντίνου Σύριου, κατά δέκα (10) ημέρες, ήτοι μέχρι τις 02-01-2016 με αναθεώρηση τιμών.
 2. Εγκρίνει το 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανάπλαση αυλείου χώρου και χώρου πρόσβασης Ι.Ν. Ταξιαρχών Δ.Κ. Σοφικού», εργολαβίας Κωνσταντίνου Σύριου, ποσού 24.062,15€ με το Φ.Π.Α., ο οποίος έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, σύμφωνα με την αριθμ. 181/2013 μελέτη και έχει θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28 / 521 / 2015.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 13 – 01 – 2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

Leave a Comment