Αίτημα Λαογραφικού Μουσείου για συνδιοργάνωση εκδηλώσεων ενόψει ανακήρυξης έτους 2016, έτος Ρωσίας

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 27/22.12.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 514/2015
 
ΘΕΜΑ 26οΗ.Δ.: «Αίτημα Λαογραφικού Μουσείου για συνδιοργάνωση εκδηλώσεων ενόψει ανακήρυξης του έτους 2016, έτος Ρωσίας στην Ελλάδα και αντιστρόφως»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22ατου μηνός Δεκεμβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, άρθρο 67 και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 59869/18-12-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) δηλαδή:
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΑΠΟΝΤΑ
 1. Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
 2. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, αποχώρησε στο μέσον του 1ου Θ.Η.Δ.
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
 4. Παππάς Αντώνιος
 5. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του 4ου Θ.Η.Δ.
 6. Σταυρέλης Νικόλαος
 7. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
 8. Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
 9. Φαρμάκης Γεώργιος
 10. Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
 11. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
 12. Λαμπρινός Παναγιώτης
 13. Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
 14. Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
 15. Βλάσσης Δημήτριος
 16. Μουρούτσος Γεώργιος
 17. Κοντογιώργος Αναστάσιος
 18. Νανόπουλος Βασίλειος
 19. Γκουργιώτης Αλέξανδρος,αποχώρησε στο τέλος του 4ου Θ.Η.Δ.
 20. Κορδώσης Χρήστος
 21. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 22. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, αποχώρησε στην έναρξη του 1ου Θ.Η.Δ.
 23. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 24. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 25. Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία, αποχώρησε στο μέσον του 1ου Θ.Η.Δ.
 26. Πιέτρης Τιμολέων
 
 1. Σταματάκης Μάριος, έχει 3μηνη άδεια
 2. Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
 3. Ζώγκος Ανδρέας
 4. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
 5. Πανταζής Βασίλειος
 6. Σούκουλης Ανδρέας
 7. Καρασάββας Ιωάννης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 2. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
 3. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
 4. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
 5. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 6. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
 7. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
 8. Καλλιμάνης Βασίλειος – Τ.Κ. Αγιονορίου
 9. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 10. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
 11. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
 2. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 3. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
 4. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 5. Κίννας Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 6. Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 7. Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
 8. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 9. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 10. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 11. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 26ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αίτημα Λαογραφικού Μουσείου για συνδιοργάνωση εκδηλώσεων ενόψει ανακήρυξης του έτους 2016, ως έτος Ρωσίας στην Ελλάδα και αντιστρόφως» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. πρωτ. 57261/02-12-2015 έγγραφο του Ιστορικού – Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου Βάσου Πετρόπουλου – Παν. Γαρταγάνη, με το οποίο αιτείται τη συνεργασία του Δήμου και τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων στα πλαίσια της ανακήρυξης του έτους 2016 ως έτος Ρωσίας στην Ελλάδα και της Ελλάδας στη Ρωσία.
Το Ιστορικό – Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου, έχει ήδη υποβάλλει πρόταση συμμετοχής στη Διεύθυνση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπ. Πολιτισμού, στη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων του ίδιου Υπουργείου και στην Πρεσβεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ελληνική Δημοκρατία. Η επιστολή του βρήκε θετική ανταπόκριση κι έτσι προωθήθηκε στη ρωσική πλευρά. Τα Υπουργεία Πολιτισμού και Εξωτερικών της Ρωσίας προώθησαν την πρότασή του στο Ρωσικό Μουσείο Εθνογραφίας της Αγίας Πετρούπολης. Ο Διευθυντής του εν λόγω Μουσείου βρήκε την πρόταση του πολύ ενδιαφέρουσα και πρότεινε αντίστοιχες δράσεις και ανταλλαγές πολιτιστικών αγαθών.
Το θέμα της πρότασης του Μουσείου είναι ο αγροτικός βίος του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα, ως σύνολο πρακτικών που συμπεριλαμβάνει τις βασικές καλλιέργειες για την απόκτηση των βασικών ειδών διατροφής, αλλά και τις συνήθειες, τις άυλες εμπειρίες που καθορίζουν την καθημερινή ζωή και μεταβιβάζονται ως ανεπαίσθητες αλλά ισχυρές “βιώσεις” από γενιά σε γενιά. Επίσης, το Μουσείο συνδέει σε αυτή την πρόταση την προβολή των παραδοσιακών πρακτικών στην αγροτική καλλιέργεια και τα τοπικά προϊόντα με την λαϊκή αφήγηση, το τραγούδι και τον χορό, δηλαδή το υλικό με το άυλο, το ορατό με το αόρατο αλλά υπαρκτό σε κάθε στιγμή του παραδοσιακού “χωροχρόνου”.
Στόχος της πρότασης είναι η ανάδειξη των μερικώς κοινών πρακτικών των δύο λαών αλλά και των διαφορών τους, πρακτικές, οι οποίες θα διαφωτίσουν τον καθημερινό αγώνα των ανθρώπων για επιβίωση και τις κοινές πρακτικές που αναπτύσσονται για την αντιμετώπιση των δυσκολιών της καθημερινότητας.
Η πρόταση βασίζεται στην ιδέα ότι η ουσιαστική γνωριμία δύο λαών με τις πνευματικές, πολιτιστικές και ιστορικές καταβολές τους οδηγεί στην όσμωση και γόνιμη κατανόηση των ιδεών, αξιών και πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων, κι αυτό με τη σειρά του, στη “διαπίστευση” ευνοϊκών συνθηκών ενεργούς διασύνδεσης των δύο λαών.
Στα ανωτέρω πλαίσια προτείνεται η πραγματοποίηση τριημέρου με θέμα τον παραδοσιακό τρόπο ζωής των δύο διαφορετικών λαών, σε διάφορες εκφάνσεις:
 • έκθεση σύγχρονων τοπικών – κορινθιακών – αγροτικών προϊόντων που εξελίσσουν ή και βασίζονται σε τεχνικές του παρελθόντος.
 • Κρασί: ημερήσιος περίπατος στα οινικά μονοπάτια της Νεμέας και ενημέρωση των φιλοξενούμενων για τις ιδιαιτερότητες των ελληνικών και κυρίως των κορινθιακών ποικιλιών αμπέλου και οίνου.
 • Λαϊκές αφηγήσεις.
 • Παραδοσιακό τραγούδι, παραδοσιακός χορός και μουσικές.
Τέλος, ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος πρότεινε τη συνεργασία του Δήμου και τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με το Ιστορικό – Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου, στα πλαίσια της ανακήρυξης του έτους 2016 ως έτος Ρωσίας στην Ελλάδα και της Ελλάδας στη Ρωσία.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. πρωτ. 57261/02-12-2015 έγγραφο του Ιστορικού – Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου, την εισήγηση του Δημάρχου και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3 του Ν. 3463/2007
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη συνεργασία του Δήμου και τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με το Ιστορικό – Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου Βάσου Πετρόπουλου – Παν. Γαρταγάνη, στα πλαίσια της ανακήρυξης του έτους 2016 ως έτος Ρωσίας στην Ελλάδα και της Ελλάδας στη Ρωσία.
Με νεώτερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα καθοριστούν αναλυτικά οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια της ανωτέρω συνεργασίας, οι ημερομηνίες διεξαγωγής τους και το κόστος τους.
 
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 27 / 514 / 2015.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 12 – 01 – 2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

Leave a Comment