Απόφαση αριθμ. 30/394/2015

Αριθμός Πρακτικού 30

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 15-12-2015

 

   Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 15η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 58898/11-12-2015 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Πανταζής Βασ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ. 4)Παππάς Αντ..

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 394η: Ο Πρόεδρoς, εισηγούμενος τo 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ΕΤΟΥΣ 2015) προϋπολογισμού  137.028,49€» θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 39/2015 μελέτη, η οποία συντάχθηκε από την υπάλληλο του Δήμου κ. Α. Γιαβάση και θεωρήθηκε από τον Δ/ντή της Τ.Υ. Δ. Κορινθίων κ. Σπ. Περόγαμβρο,  προτείνει δε  στη Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της ως άνω μελέτης και να καθορίσει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006, της  υπ’ αριθμ. 11389/93 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ. “περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α.” (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν. 2286/1995, «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων», του  Ν. 2000/1991 και των σχετικών εγκυκλίων, που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς και αφορούν προμήθειες των Ο.Τ.Α. και όταν αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με τον Ν. 2286/95, τις διατάξεις του Ν. 4281/2014, καθώς και όλες τις λοιπές ισχούσες διατάξεις νόμων κ.λπ..

 

            Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την αριθμ. 39/2015 μελέτη του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006, της  υπ’ αριθμ. 11389/93 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ. “περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α.” (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν. 2286/1995, «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων», του  Ν. 2000/1991 και των σχετικών εγκυκλίων, που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς και αφορούν προμήθειες των Ο.Τ.Α. και όταν αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με τον Ν. 2286/95, τις διατάξεις του Ν. 4281/2014, καθώς και όλες τις λοιπές ισχούσες διατάξεις νόμων κ.λπ.

 

                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Α.-      Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 39/2015 μελέτης.

 

  Β.- Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ΕΤΟΥΣ 2015) συνολικού προϋπολογισμού μελέτης    137.028,49    με τους πιο κάτω όρους:

 

ΑΡΘΡΟ 1ΟΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

     Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις:

1.      Το Ν. 3463 /2006 ( ΦΕΚ  Α/114/2006 ) με τίτλο « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων », όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.

2.      N. 3852/4.6.2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010)  περί ΄΄Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης΄΄.

3.      Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α/11-4-2012) περί ΄΄Ρυθμίσεων για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ΄΄.

4.      Το ΦΕΚ 318/25-02-2011 περί ΄΄καθορισμού λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμισης οικονομικών θεμάτων αυτών΄΄

5.      Το ΦΕΚ 1191 Β’/09-06-2011 περί ΄΄Συγχώνευσης των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας εκπαί­δευσης σε ενιαίο ΝΠΔΔ με την Επωνυμία «Σχολι­κή Επιτροπή Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων»΄΄.

6.      Το ΦΕΚ 1305 Β/16-6-2011 : Σύσταση Ν.Π. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝ­ΘΙΩΝ» με συγχώνευση όλων των αντίστοιχων νομι­κών προσώπων των τέως Δήμων Κορινθίων, Άσσου -Λεχαίου, Σαρωνικού, Σολυγείας και Τενέας.

7.      Το ΦΕΚ 1314 Β/16-6-2011) : Σύσταση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» με συγχώνευση όλων των νομικών προσώπων παιδικών σταθμών και ΚΑΠΗ των τέως Δήμων Κορινθίων, Άσ­σου – Λεχαίου, Σαρωνικού, Σολυγείας και Τενέας.

8.      Την με αριθ. 11389/1993 (Α185) Υπουργικής Απόφαση “ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ”.

9.      Το Ν. 2286/1995 ‘’Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων’’ (ΦΕΚ 19Α’)

10.  Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-09-2011) περί ΄΄Σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις΄΄, όπως τροποποιήθηκε και  με το Ν. 4038/2012 και της ΚΥΑ Π1/2380/2012(ΦΕΚ 3400Β΄).

11.  Το ΠΝΠ 12/12-12-12 (ΦΕΚ 240 Α/12-12-2012) με τίτλο :΄΄Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων και άλλες επείγουσες διατάξεις΄΄, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 4111/25-01-2013 (ΦΕΚ 18 Α’).

12.  Την εγκύκλιο 3/26-03-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών περί ΄΄ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού΄΄.

13.  Το Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173 Α/30-9-2010) : Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσε­ων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδη­γία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335).

14.  Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68Α) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Nομαρχιακό και Tοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» και τις τροποποιήσεις αυτού

15.  Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 “Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων συμβάσεων και άλλες Διατάξεις”.

16.  Τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. Π1/2390 Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”

17.  Το Π.Δ. 113/2010 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.”

18.  Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 “ Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας, Οργανωτικά θέματα Υπ. Οικονομικών και άλλες διατάξεις”.

19.  Τις διατάξεις του Ν. 4320/2015.

20.  Τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. Π1/542/4/3/2014 εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» και

21.  κάθε άλλη ισχύουσα διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 2ο  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

     Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της Υ. Α Π1/2390/2013.

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΙ ΩΡΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

www.promitheus.gov.gr

22-01-2016

09-02-2016

Παρασκευή, 12-02-2016 και ώρα 14:00

 

            Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

            Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

             Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στo άρθρο 11 της παρούσης.

    Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη (www . promitheus . gov .gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής :

            Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής:

   Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

            Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:

είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική – είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο 4/23 Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.

             Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.

             Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

ΑΡΘΡΟ 3ο Συμβατικά Στοιχεία

Συμβατικά στοιχεία της προμήθειας αποτελούν:

 Η διακήρυξη,

 Η συγγραφή υποχρεώσεων,

 Οι τεχνικές προδιαγραφές,

 Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός και το τιμολόγιο οικονομικής προσφοράς

 Η τεχνική έκθεση.

ΑΡΘΡΟ 4ο  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια όλων των ειδών έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 137.028,49€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23 % .

Η προμήθεια θα βαρύνει αναλυτικά τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους  2015:

1) Για τον ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ:

 

Α/Α

ΚΑ

ΠΟΣΟ (χωρίς ΦΠΑ)

ΦΠΑ 23%

ΠΟΣΟ (με ΦΠΑ)

 

1

20/6633.0002

2193,38

504,48

2697,86

 

 

2

20/6633.0003

956,38

219,97

1176,35

 

3

20/6633.0004

956,38

219,97

1176,35

 

4

20/6633.0005

956,38

219,97

1176,35

 

5

20/6633.0006

956,38

219,97

1176,35

 

6

20/6634.0002

8.447,20

1.942,86

10390,06

 

7

20/6634.0003

2187,2

503,056

2.690,26

 

8

20/6634.0004

2187,2

503,06

2.690,26

 

9

20/6634.0005

2187,2

503,06

2.690,26

 

10

20/6634.0006

2187,2

503,06

2.690,26

 

11

20/6635.0002

1908,02

438,84

2346,86

 

12

20/6635.0003

814,47

187,33

1001,79

 

13

20/6635.0004

814,47

187,33

1001,79

 

14

20/6635.0005

814,47

187,33

1001,79

 

15

20/6635.0006

814,47

187,33

1001,79

 

               

 

2)Για το ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής:

Α/Α

ΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ (€ με ΦΠΑ)

1

15-6634.001

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

29.902,43

 

3)  Για το Λιμενικό Ταμείο: 

Α/Α

ΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ (€ με ΦΠΑ)

1

10.6634.001

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

180,29

 

4)  Για το Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Κορινθίων (ΚΕΠΑΠ):

Α/Α

ΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ (€ με ΦΠΑ)

1

15-6634.001

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

3.853,65

 

5)  Για τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: η δαπάνη, η οποία είναι ενδεικτική, ανέρχεται στα 46.077,34 για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 22.106,42 € για τη δευτεροβάθμια, θα καλυφθεί με τις επιχορηγήσεις για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από τα τακτικά έσοδα του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 5ο Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί

α. Έλληνες και αλλοδαποί αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου.

β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα.

γ. Συνεταιρισμοί.

δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

ΑΡΘΡΟ 6ο Πληροφόρηση οικονομικών φορέων

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και έξι (6) ημέρες προ της υποβολής των προσφορών, αυτές παρέχονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη του σχετικού αιτήματος (άρθρο 3 παρ.9, ΕΚΠΟΤΑ).

Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους Προμηθευτές .

Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.

ΑΡΘΡΟ 7ο Δικαιολογητικά Συμμετοχής

            Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τα αναφερόμενα Ν. 4155/2013 , στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013, εγκαίρως και προσήκοντως τα εξής δικαιολογητικά συμμετοχής σε μορφή αρχείου pdf.

Η μη προσκόμιση κάποιου από τα δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος.

 Τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι τα εξής:

7.1 Έλληνες πολίτες

α. Εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με το αρθ. 157 του Ν. 4281/2014.

Ορίζεται σε ποσοστό δύο (2%) τοις εκατό επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον Οικονομικό φορέα (προμηθευτή) ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου (3μηνου) τριμήνου από την ημερομηνία του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία, έκδοσης το πολύ έξι μηνών πριν την ημερομηνία του διαγωνισμού.

δ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης στους οργανισμούς  και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

ε. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό.

ζ. Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, εκδόσεως το πολύ έξι μηνών πριν την ημερομηνία του διαγωνισμού. (Θα αναφέρεται ρητά η επωνυμία του συγκεκριμένου Επιμελητηρίου στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι και το ειδικό επάγγελμά τους).

 

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή , η πρωτότυπη , εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής (Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α’)).

7.2 Οι αλλοδαποί :

α. Εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με το αρθ. 157 του Ν 4281/2014. Ορίζεται σε ποσοστό δύο (2%) τοις εκατό επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς τον Φ.Π.Α.

β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

γ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας

εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία που προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας τους., έκδοσης το πολύ έξι μηνών πριν την ημερομηνία του διαγωνισμού.

δ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές τουςυποχρεώσεις κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

ε. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό.

ζ.Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις ή καταλόγους.

7.3.Τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά) :

Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (7.1) και (7.2) κατά περίπτωση αν πρόκειται για ημεδαπό ή αλλοδαπό Ν.Π.

– Ειδικότερα, το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή

δικαστικής αρχής της χώρας του νομικού προσώπου, αφορά τους Διαχειριστές στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο είναι Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ή προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. και Ε.Ε.) ή Ι.Κ.Ε., τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.) και τους νομίμους εκπροσώπους σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου και από αυτό θα προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήματα των ως άνω αναφερόμενων του παρόντος άρθρου για Έλληνες Πολίτες .

-Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει (μόνο για ημεδαπές Α.Ε.), ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

– Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) υποβάλλεται πιστοποιητικό μεταβολών. Σε περίπτωση που υφίστανται τροποποιήσεις στο καταστατικό της εταιρίας που ιδρύθηκε μετά τις 4/4/2011 χορηγείται πιστοποιητικό περί μη λύσεως της εταιρίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση χορηγείται πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ.

7.4 Οι συνεταιρισμοί:

– Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά το αρθ. 157 του Ν 4281/2014. Ορίζεται σε ποσοστό δύο (2%) τοις εκατό επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς τον Φ.Π.Α.

-Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

– Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

-Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

7.5 Οι ενώσεις προμηθευτών / κοινοπραξίες :

Τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση / κοινοπραξία.

 

α. Τα νομικά πρόσωπα θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και συγκεκριμένα:

Προκειμένου για Α.Ε., βεβαίωση στην οποία να αναφέρονται οι γενόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας και ένα αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο του ΔΣ ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Προκειμένου για Α.Ε., ένα αντίγραφο του ΦΕΚ στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας.

Προκειμένου για Ι.Κ.Ε., αντίγραφο του καταστατικού της κεφαλαιουχικής εταιρίας και των τροποποιήσεών του, και απόφαση των εταίρων για ορισμό του διαχειριστή, αν δεν ορίζεται στο καταστατικό.

Προκειμένου για Ε.Π.Ε., Πιστοποιητικό Μεταβολών της αρμόδιας αρχής και κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε.

Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει:

Αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο περί των τροποποιήσεων του καταστατικού (πιστοποιητικό μεταβολών). Σε περίπτωση που υφίστανται τροποποιήσεις στο καταστατικό εταιρείας που ιδρύθηκε μετά τις 4/4/2011, χορηγείται πιστοποιητικό περί μη λύσεως της εταιρείας. Σε κάθε άλλη περίπτωση χορηγείται πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ.

Τα ως άνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος, και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

 

Τα φυσικά πρόσωπα, θα καταθέσουν Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.

 

α .Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας:

  • Αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης.
  • Αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό.
  • Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς.
  • Σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία. Σε περίπτωση των ΕΠΕ και ΑΕ η ασφαλιστική ενημερότητα αφορά διοικούντες την εταιρεία.

β. Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν, μαζί με το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας, κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, στην οποία θα φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε απασχολούμενος ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα με την χώρα στην οποία έχει την έδρα της.

γ. Εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με εκπρόσωπο / αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά και παραστατικό εκπροσώπησης, βεβαιούμενου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.

Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία (1) εταιρείες, ή ένωση προμηθευτών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές εκτός από μία, με την οποία θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό.

Επίσης δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό για λογαριασμό του υπάλληλος εταιρίας που συμμετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή και με άλλο τρόπο αμοιβής.

δ. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, απόφαση αρμοδίου οργάνου του νομικού προσώπου για την έγκριση συμμετοχής στον διαγωνισμό. Σε περίπτωση ενώσεων / κοινοπραξιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, αποφάσεις των οργάνων διοίκησης των οικονομικών φορέων που τις αποτελούν, περί έγκρισης συμμετοχής τους στην ένωση / κοινοπραξία και συμμετοχής τους στον διαγωνισμό για την συγκεκριμένη προμήθεια.

Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά επί ποινή αποκλεισμού στον διαγωνισμό, τα ακόλουθα:

α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται. Στην περίπτωση αυτή, ο διαγωνιζόμενος πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.

β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία να βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση του συμμετέχοντος νομικού προσώπου δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών περιορισμών.

γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που θα αναφέρει τη χώρα προέλευσης των προσφερόμενων προϊόντων. Επίσης, εφόσον μεσολαβεί στάδιο επεξεργασίας του προϊόντος πρέπει να δηλωθεί το εργοστάσιο, στο οποίο γίνεται η επεξεργασία, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του.

δ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ε. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 διαγωνιζόμενου με την οποία να βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, για τη συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, καθώς και εάν η επιχείρηση έχει υποπέσει στο παράπτωμα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το Δήμο.

ζ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 για την ποιότητα των προϊόντων της, προσκομίζοντας παραστατικά πιστοποιητικών ποιότητας – εφόσον υπάρχουν – των προϊόντων, που να επιβεβαιώνουν τήρηση προδιαγραφών προτύπων.

η. δήλωση περί του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

θ. δήλωση περί του χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας

 

Τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα υπογράφονται από τον ίδιο και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

 

            Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή , πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

 Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

            Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου “Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά” που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.

ΑΡΘΡΟ 8ο Εγγυήσεις

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής για το διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό δύο (2%)τοις εκατό επί του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α.

Η εγγύηση συμμετοχής έως τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν το άρθρο 10 της διακήρυξης. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον προμηθευτή με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης.

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης απευθύνεται στον φορέα για τα είδη του οποίου  ο προμηθευτής υποβάλλει προσφορά.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής να είναι κατά δύο (2) μήνες μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών κατά τον τρόπο που ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.

Περιεχόμενο Εγγύησης

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και το τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:

– Την ημερομηνία έκδοσης.

– Τον εκδότη.

– Τον Φορέα προς τον οποίο απευθύνεται.

– Τον αριθμό της εγγύησης.

– Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.

– Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.

– Τη σχετική διακήρυξη, και την ημερομηνία διαγωνισμού (για την εγγύηση συμμετοχής).

– ‘Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως.

– ‘Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του Ο.Τ.Α που διενεργεί τον διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.

– Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.

– ‘Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του Ο.Τ.Α που διενεργεί τον διαγωνισμό.

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

Κατά τα λοιπά για τις εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.

Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα.

Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών.

Οι ανωτέρω εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α’ 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού (άρθρο 157, Ν.4281/2014).

Άρθρο 9ο Κατάρτιση και υποβολή προσφορών

Κάθε οικονομικός φορέας (προμηθευτής) μπορεί να υποβάλλει προσφορά για την συνολική ποσότητα του προϋπολογισμού της σχετικής μελέτης

            Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς (προμηθευτές) ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τα αναφερόμενα Ν.4155/2013 , στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013, στο Π.Δ 60/2007 και συμπληρωματικά στον ΕΚΠΟΤΑ (Απόφαση Υπ. Εσωτερικών 11389/93.

            Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:

(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά»

και (β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

{*(υπο) φάκελος κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα}

            Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα (προμηθευτή) σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.

            Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά»

            Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά»

υποβάλλονται όλα τα απαιτούμενα κατά το άρθρο 7 της παρούσας (Δικαιολογητικά συμμετοχής) καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της.

            «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

            Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου pdf σύμφωνα με το άρθρο 7 της Υ.Α 11389/93, το Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/13. «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)», «Τεχνική προσφορά» Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

           

            Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

            ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ -ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

            Η κάθε προσφορά συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών, στην ελληνική γλώσσα ή σε νόμιμη μετάφραση.

            Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.  Οι προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε βασικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται.  Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.

Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»

            Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα (προμηθευτή).

            Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή αποκλεισμού στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά».

            Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

            Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

            Καθώς η οικονομική προσφορά δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο Οικονομικός φορέας (προμηθευτής) θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με το συνημμένο αρχείο σε μορφή pdf  (υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς).

            Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 10ο Χρόνος ισχύος προσφορών

            Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού για το χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα  (180) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.

            Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

            Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 13 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ.και κάθε ισχύουσα διάταξη κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 11ο Ρήτρα ηθικού περιεχομένου .

            Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος.

ΑΡΘΡΟ 12ο Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών

            Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 18-02-2016  και ώρα 12:00, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της αναθέτουσας αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

            Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό) φακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής τεχνική προσφορά» .

            Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

            Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.

            Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 13ο Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών

            Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.

            Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα:

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών .

• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους.

• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.

ΑΡΘΡΟ 14ο Ανάδειξη Μειοδότη

            Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών καθ’ όσον για την τελική επιλογή είναι κριτήριο η χαμηλότερη προσφορά  και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας  και λαμβάνονται υπ’ όψη τα παρακάτω στοιχεία:

· Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

· Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.

· Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, καθώς και τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά.

· Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, ο οποίος προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

· Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου η οποία διατηρεί το δικαίωμα περί κατακύρωσης ή μη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι κατά την κείμενη νομοθεσία κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από το ΦΠΑ.  Ειδικότερα, στην τιμή περιλαμβάνεται και η κράτηση 0,10 % υπέρ της ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,  σύμφωνα με το Ν. 4013/2011, η οποία επιβαρύνει τον ανάδοχο.

 

Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν:

Το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος.

Εάν στο διαγωνισμό τα προσφερόμενα ποσοστά είναι υπερβολικά υψηλά, οι προσφορές θα εξετάζονται λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας των καυσίμων ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων στις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.

Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο της ποσότητας του κάθε είδους.  Γι’ αυτό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσφέρουν το κάθε είδος για ολόκληρη την ποσότητα που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Με ποινή αποκλεισμού στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται η προσφερόμενη τιμή  αριθμητικώς ανά μονάδα και είδος.

Με την οικονομική προσφορά η τιμή του υλικού δίδεται ανά μονάδα.

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ.

 Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή με ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη (παρ.3 άρθρου 16 της υπ’ αριθμ. 11389/93 Υ.Α.).

Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν οικονομική προσφορά για όλα τα είδη που αναφέρονται στους πίνακες του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης  της  παρούσας προμήθειας επί ποινή αποκλεισμού σε μη συμμόρφωση.

ΑΡΘΡΟ 15ο Διοικητικές Προσφυγές

            Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία [ άρθρο 15 της Υ.Α. 11389/93 και το άρθρο 4 του Ν. 3886 (Φ.Ε.Κ. 173 /Α’/30-10-10 ) “Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων ‘Εργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.” όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012 (Α 51) , μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.

            Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ( άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ), στην Υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης  (εντός 20 ημερών) μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

            Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την αρμόδια επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων είναι αργία τότε μεταφέρεται στην επόμενη εργάσιμη ημέρα.

            Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ΄ αυτόν (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ). Μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε απ΄ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται στην Υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή. Η επιτροπή υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.

            Οι ενστάσεις κατά της νομιμότητας ή συμμετοχής διαγωνιζόμενου δεν ανακόπτουν τη συνέχιση του διαγωνισμού, αλλά λαμβάνεται απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή μετά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής .

            Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις της, που αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για τη νομιμότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. κατά τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010.

            Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους αναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.

ΑΡΘΡΟ 16ο Διάρκεια σύμβασης

            Ο συμβατικός χρόνος της προμήθειας αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης και λήγει: ένα (1) έτος μετά ή μέχρι την εξάντληση του ποσού ανά κωδικό υπηρεσίας, όπως αναφέρεται στην τεχνική έκθεση της μελέτης της υπηρεσίας (σχετικό το άρθρο 4 της διακήρυξης). 

            Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει  ολόκληρο το συμβατικό ποσό.

            Γενικά:

            Ο φορέας μας δεν δεσμεύεται για καταβολή όλου του συμβατικού τιμήματος καθώς αυτό είναι σε συνάρτηση με τις πραγματικές ανάγκες των υπηρεσιών όπως αυτές αποτυπώνονται στα δελτία παραγγελιών των φορέων.

            Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου (άρθρο 25 ΕΚΠΟΤΑ).

 

            Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού υλικού, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από την επιτροπή αξιολόγησης ως ασήμαντο.

β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.

γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.

ΑΡΘΡΟ 17ο Τρόπος πληρωμής

            Η πληρωμή του προμηθευτή γίνεται τμηματικά σύμφωνα με τα  τμηματικά προσκομιζόμενα τιμολόγια, μετά την παράδοση και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή και την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, αφού γίνουν και όλες οι από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις.

            Η έκδοση τιμολογίων για τα υπό προμήθεια θα γίνεται από τον προμηθευτή επί των σταθερών τιμών των ειδών, που υποβλήθηκαν με την προσφορά του.

            Ο ανάδοχος προμηθευτής υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις – φόρους που ισχύουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, οι οποίες υπολογίζονται στο σύνολο της αξίας των προμηθευμένων ειδών πριν τον υπολογισμό του αναλογούντος ΦΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 18ο Χρόνος Παράδοσης – Παραλαβής

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων και των Νομικών του Προσώπων και αφού πρώτα οι αρμόδιες επιτροπές παραλαβής βεβαιωθεί ότι τα είδη ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της παρούσας και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και είναι απολύτως σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου.

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του αναδόχου.

Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Δήμου και των νομικών του προσώπων κατά περίπτωση.  Η παραλαβή θα πραγματοποιείται στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο.  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση και στα άρθρα 28, 29 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνεται τμηματικά, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 

 

Τα είδη θα παραδίδονται :

Για την Κόρινθο και τις δημοτικές της ενότητες : Στις Αποθήκες του Δήμου Κορινθίων (Τέρμα Αδειμάντου, Κόρινθος).

Για το Λιμενικό Ταμείο : Στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου (Δαμασκηνού και Κροκιδά).

Για το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής : Στους παιδικούς σταθμούς, τα ΚΑΠΗ και ΚΗΦΗ του Δήμου Κορινθίων.

Για το ΚΕΠΑΠ : Στα γραφεία του ΚΕΠΑΠ (Απ. Παύλου και Πυλαρινού).

Για τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης : Στο κάθε σχολείο κατόπιν έγκαιρης παραγγελίας.

 

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε  δέκα (10) ημέρες μετά από έγκαιρη παραγγελία της υπηρεσίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  Τέλος, η πληρωμή θα γίνεται μετά την προσωρινή παραλαβή της προμήθειας.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί σύμφωνα με τα οριζόμενα των διατάξεων του ΕΚΠΟΤΑ να μετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Ο ανάδοχος φέρει αποκλειστικά και ολοκληρωτικά αυτός το βάρος αποδείξεως της ανωτέρας βίας. Δεν μπορεί όμως να την επικαλεσθεί, αν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου συμβούν τα περιστατικά που τη συνιστούν και που προκάλεσαν την αδυναμία του να εκτελέσει στο σύνολό της ή μερικά την προμήθεια που ανέλαβε.

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας (άρθρο 39 της υπ’ αριθμ.11389/93 Υ.Α.).

ΑΡΘΡΟ 19ο Δημοσίευση –  Έξοδα δημοσίευσης

            Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Επίσης το κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων, στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ), ενώ περίληψη της παρούσης διακήρυξης θα αναρτηθεί στην διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια, στον ιστότοπο http:// et.diavgeia.gov.gr/., καθώς και στον τύπο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από  το Ν. 3548/2007 και κάθε σχετικής ισχύουσας  διάταξης περί δημοσίευσης.

Η δαπάνη δημοσίευσης της αρχικής και της τυχόν επαναληπτικής διακήρυξης θα βαρύνει τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.3801/09.

 

  Γ.- Η χρηματοδότηση για την ανωτέρω προμήθεια, όσον αφορά το Δήμο Κορινθίων, θα γίνει από πόρους Δήμου και θα βαρύνει τις εξής πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2015:

 

-ΚΑ 20/6635.0002 ποσού 2.346,86€ (ΠΑΥ 842/2015) με τίτλο «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε. Κορίνθου, ΑΜ 39/2015»,

-ΚΑ 20/6634.0002 ποσού 10.390,06€ (ΠΑΥ 837/2015) με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Ε. Κορίνθου, ΑΜ 39/2015»,

-ΚΑ 20/6633.0002 ποσού 2.697,86€ (ΠΑΥ 851/2015) με τίτλο «Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Δ.Ε. Κορίνθου, ΑΜ 39/2015»,

-ΚΑ 20/6635.0005 ποσού 1.001,79€ (ΠΑΥ 845/2015) με τίτλο «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε. Σαρωνικού, ΑΜ 39/2015»,

-ΚΑ 20/6634.0005 ποσού 2.690,26€ (ΠΑΥ 840/2015) με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Ε. Σαρωνικού, ΑΜ39/2015»,

-ΚΑ 20/6633.0005 ποσού 1.176,35€ (ΠΑΥ 835/2015) με τίτλο «Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Δ.Ε. Σαρωνικού, ΑΜ 39/2015»,

-ΚΑ 20/6635.0003 ποσού 1.001,79€ (ΠΑΥ 843/2015) με τίτλο «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου, ΑΜ 39/2015»,

-ΚΑ 20/6634.0003 ποσού 2.690,26€ (ΠΑΥ 838/2015) με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου, ΑΜ 39/2015»,

-ΚΑ 20/6633.0003 ποσού 1.176,35€ (ΠΑΥ 852/2015) με τίτλο «Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου, ΑΜ 39/2015»,

-ΚΑ 20/6635.0004 ποσού 1.001,79€ (ΠΑΥ 844/2015) με τίτλο «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε. Τενέας, ΑΜ 39/2015»,

-ΚΑ 20/6634.0004 ποσού 2.690,26€ (ΠΑΥ 839/2015) με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Ε. Τενέας, ΑΜ 39/2015»,

-ΚΑ 20/6633.0004 ποσού 1.176,35€ (ΠΑΥ 853/2015) με τίτλο «Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Δ.Ε. Τενέας, ΑΜ 39/2015»,

-ΚΑ 20/6635.0006 ποσού 1.001,79€ (ΠΑΥ 846/2015) με τίτλο «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε. Σολυγείας, ΑΜ 39/2015»,

-ΚΑ 20/6634.0006 ποσού 2.690,26€ (ΠΑΥ 841/2015) με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Ε. Σολυγείας, ΑΜ 39/2015»,

-ΚΑ 20/6633.0006 ποσού 1.176,35€ (ΠΑΥ 836/2015) με τίτλο «Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Δ.Ε. Σολυγείας, ΑΜ 39/2015»,

 (AOE 24/276/2015).

 

  Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2015, τις οποίες θα βαρύνει η ανωτέρω προμήθεια, για τα νομικά πρόσωπα του Δήμου Κορινθίων, είναι οι εξής:

 

  Για το ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής:

KA 15-6634.001 ποσού 29.902,43€ με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού».

 

  Για το Λιμενικό Ταμείο: 

-ΚΑ 10.6634.001 ποσού 180,29€ με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού».

 

  Για το Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Κορινθίων (ΚΕΠΑΠ):

-ΚΑ 15-6634.001 ποσού 3.853,65€ με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού».

 

  Για τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

  Η δαπάνη, η οποία είναι ενδεικτική, ανέρχεται στα 46.077,34 για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στα 22.106,42€ για τη δευτεροβάθμια και θα καλυφθεί με τις επιχορηγήσεις για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

   Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

  Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30/394/2015.-

                             Ο   Πρόεδρος                                               Τα Μέλη

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                       Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                    Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                    Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                                            (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                    Σταυρέλης Νικόλαος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 19-01-2016

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

 

Επισυνάπτεται πίνακας ειδών:

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ (Πίνακας 1)

 

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Δ.Ε.  ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ

Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ

Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ

ΚΕΠΑΠ

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ-ΧΗΜΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Υγρό καθαριστικό τζαμιών (0,50 lt)

40

15

15

15

15

100

20

 

200

100

100

 

2

Υγρό καθαριστικό τζαμιών – ανταλλακτικό (0, 5 lt)

40

15

15

15

15

100

20

50

 

3

Υγρό καθαριστικό τζαμιών (4 lt)

40

15

15

15

15

100

9

2

305

230

 

4

Υγρό καθαριστικό γενικής χρήσης (4 lt)

10

5

5

5

5

30

30

2

200

 

5

Υγρό καθαριστικό γενικής χρήσης για σκληρές βρωμιές (4 lt)

8

4

4

4

4

24

40

 

6

Ισχυρό υγρό καθαρισμού γενικής και πολλαπλής χρήσης (5 lt)

10

5

5

5

5

30

10

 

7

Συμπυκνωμένο υγρό καθαρισμού αλάτων και βρωμιάς, όξινο, με άρωμα, για όλο το χώρο του μπάνιου (1 lt)

10

5

5

5

5

30

30

200

60

 

8

Υγρό καθαρισμού τουαλέτας (750 ml)

20

5

5

5

5

40

30

100

 

9

Απολυμαντικό υγρό με βαποριζατέρ (500 ml)

10

5

5

5

5

30

20

 

10

Παχύρευστο υγρό καθαρισμού σε μορφή gel για την λεκάνη της τουαλέτας (1 lt)

20

5

5

5

5

40

20

100

50

 

11

Υγρό υποχλωριώδους νατρίου (2 lt)

100

 

12

Υγρό υποχλωριώδους νατρίου παχύρευστο (1,25 lt) οικολογική

20

5

5

5

5

40

 

3

 

13

Υγρό υποχλωριώδους νατρίου παχύρευστο (2 lt)

10

10

10

10

10

50

45

30

 

14

Υγρό υποχλωριώδους νατρίου παχύρευστο (4 lt)

10

5

5

5

5

30

2.743

500

 

15

Υγρό υποχλωριώδους νατρίου παχύρευστο με άρωμα (4 lt)

20

5

5

5

5

40

10

20

 

16

Υγρό υδροχλωρικού οξέος (0,45 lt)

20

10

10

10

10

60

476

160

 

17

Οινόπνευμα φωτιστικό (0,43 lt)

30

23

160

 

18

Οινόπνευμα καθαρό (0,43 lt)

40

10

10

10

10

80

 12

3

 

19

Βενζίνη καθαρή (430 ml)

10

 

20

Ισχυρό αφαλατικό υγρό με pH 2 (6 kgr)

3

2

2

2

2

11

3

 

21

Υγρό καθαρισμού ξύλινων επιφανειών (0,75 lt)

15

 

 

22

Αποφρακτικό σωληνώσεων (100 gr)

6

2

2

2

2

14

100

100

 

23

Χημικό καθαρισμού για πλυντήρια κάδων απορριμμάτων

10

6

6

6

6

34

 

24

Χημικό καθαρισμού τουαλετών (1 lt)

15

5

5

5

5

35

 

25

Αποφρακτικό υγρό τουαλέτας (0,5 lt)

30

152

 

 

26

Καθαριστικό για λίπη κουζίνας με αντλία 1 lt

16

 

27

Αποσμητικό τουαλέτας υγρό (2 τεμ.)

50

 

 

 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Υγρό για πλύσιμο πιάτων στο χέρι (0,5 lt)

10

100

45

 

29

Υγρό για πλύσιμο πιάτων στο χέρι (5 lt) αντιβακτηριακό

8

3

3

3

3

20

300

 

30

Απορρυπαντικό πλυντ. ρούχων σκόνη (2,5 κιλά)

30

 

31

Αποσκληρυντικό αλάτι πλυντ. Ρούχων  σκόνη (1 κιλό)

10

 

32

Υγρό απορ/κό πλυντ. Ρούχων 12 κιλών

20

 

33

Μαλακτικό ρούχων 10 κιλών

15

 

34

Λευκαντικό ρούχων 140 gr

80

 

35

Υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων (1 lt)

100

 

36

Επαγγελματικό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων (13 lt)

40

 

37

Στιλβωτικό πλυντηρίου πιάτων (475 ml)

50

 

38

Επαγγελματικό στιλβωτικό πιάτων (12  kgr)

25

 

39

Επαγγελματικό διαλυτικό αλάτων (4 lt)

25

 

40

Αλάτι πλυντηρίου πιάτων σκόνη 1 κιλού

30

 

 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΧΕΡΙΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

Υγρό κρεμοσάπουνο με αντλία (0,3 lt)

20

 

200

200

100

 

42

Υγρό κρεμοσάπουνο ανταλλακτικό (0,3 lt)

100

50

 

43

Υγρό κρεμοσάπουνο (4 lt)

20

5

5

5

5

40

10

 

50

683

160

 

44

Αντισηπτικό χεριών με αντλία (500 ml)

122

75

 

 

ΕΙΔΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Βρεφικό τάλκ (100 γρ)

15

 

46

Βρεφικές πάνες XL (11-25)

50

 

47

Αφρόλουτρο βρεφικό  (500 ml)

40

 

48

Μωρομάντηλα υγρά (72 τεμ)

700

172

 

 

 

ΧΑΡΤΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

Χαρτί κουζίνας (ρολό διπλό, 115 gr έκαστο)

45

 

50

Χαρτί κουζίνας επαγγελματικό, ρολό (850 gr)

 

6

6

6

6

24

25

682

300

 

51

Χαρτί κουζίνας ρολό επαγγελματικό 2 κιλών

300

 

52

Χαρτί κουζίνας ρολό επαγγελματικό 5 κιλών

1

 

53

Χαρτί υγείας 90 gr (60 τεμ/συσκευασία)

18

286

385

 

54

Χαρτί υγείας 90 gr (8 τεμ/συσκευασία)

40

 

1080

 

55

Χαρτί υγείας 130 gr τετράφυλλο (12 τεμ/συσκευασία)

5

 

56

Χαρτί υγείας σε ρολό (140 m)

8

 

57

Χαρτοπετσέτες 24*24 (εστιατορίου 750 τεμ/πακέτο)

400

50

 

 

58

Χειροπετσέτα (ζικ-ζακ) μονή 21Χ25 cm περίπου (200 τεμ/πακέτο)

20

100

60

 

59

Χαρτομάντηλα Αυτοκινήτου, οικονομική συσκευασία

500

30

 

 

 

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Εντομοκτόνο αερόλυμα για μύγες (400 ml)

4

4

4

4

4

20

35

 

10

 

61

Εντομοκτόνο αερόλυμα για κατσαρίδες (400 ml)

4

4

4

4

4

20

8

 

35

50

30

 

 

ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

Σετ κουβάς με στίφτη (13 lt)

10

5

5

5

5

30

25

118

32

 

63

Κουβάς σφουγγαρίσματος επαγγελματικός (25 lt) μονός με πρέσα και λαβή, τροχήλατος

2

2

13

10

15

 

64

Σφουγγαρίστρα επαγγελματική βαμβακερή 300 gr

8

48

 

65

Σφουγγαρίστρα επαγγελματική βαμβακερή 300 gr με ξύλινο κοντάρι (κομπλέ)

100

10

 

 

66

Σφουγγαρίστρα επαγγελματική από πρωτογενή νήματα και αντοχή σε αλκαλικά και όξινα καθαριστικά 400 gr με ξύλινο κοντάρι (κομπλέ)

12

100

48

 

67

Σφουγγαρίστρα επαγγελματική από πρωτογενή νήματα και αντοχή σε αλκαλικά και όξινα καθαριστικά 400 gr

5

5

15

 

68

Σφουγγαρίστρα βιδωτή με λωρίδες σπογγοπετσέτας (γίγας)

40

10

10

10

10

80

50

 

 

69

Σφουγγαρίστρα απλή οικιακή με λωρίδες σπογγοπετσέτας

15

70

 

 

70

Κοντάρι σφουγγαρίστρας/σκούπας ξύλινο 1,2 m

25

15

15

15

15

85

162

 

 

71

Κοντάρι μεταλλικό 1,30 m ενισχυμένο

10