Περίληψη διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Κόρινθος, 20-01-2016

  ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                 Αριθμ.Πρωτ.: 2218

ΔΗΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

                                                                Διακηρύττει ότι

  Εκτίθεται σε ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης της χαμηλότερη τιμή η εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ΕΤΟΥΣ 2015) προϋπολογισμού μελέτης 137.028,49€ για το Δήμο Κορινθίων και τα νομικά του πρόσωπα, σύμφωνα με της διατάξεις: –Ν. 3463 /2006 ( ΦΕΚ  Α/114/2006 ) με τίτλο « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων », της της εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται, -N. 3852/4.6.2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010)  περί ΄΄Της Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης΄΄, -Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α/11-4-2012) περί ΄΄Ρυθμίσεων για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ΄΄, -ΦΕΚ 318/25-02-2011 περί ΄΄καθορισμού λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμισης οικονομικών θεμάτων αυτών΄΄, -ΦΕΚ 1191 Β’/09-06-2011 περί ΄΄Συγχώνευσης των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας εκπαί­δευσης σε ενιαίο ΝΠΔΔ με την Επωνυμία «Σχολι­κή Επιτροπή Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων»΄΄, –ΦΕΚ 1305 Β/16-6-2011 : Σύσταση Ν.Π. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝ­ΘΙΩΝ» με συγχώνευση όλων των αντίστοιχων νομι­κών προσώπων των τέως Δήμων Κορινθίων, Άσσου –Λεχαίου, Σαρωνικού, Σολυγείας και Τενέας, -ΦΕΚ 1314 Β/16-6-2011) : Σύσταση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» με συγχώνευση όλων των νομικών προσώπων παιδικών σταθμών και ΚΑΠΗ των τέως Δήμων Κορινθίων, Άς­σου – Λεχαίου, Σαρωνικού, Σολυγείας και Τενέας, -της με αριθ. 11389/1993 (Α185) Υπουργικής Απόφαση «ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», Ν. 2286/1995 ‘’Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων’’ (ΦΕΚ 19Α’), -Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-09-2011) περί ΄΄Σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και της διατάξεις΄΄, της τροποποιήθηκε και  με το Ν. 4038/2012 και της ΚΥΑ Π1/2380/2012(ΦΕΚ 3400Β΄), -της εγκυκλίου 3/26-03-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών περί ΄΄ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των ιδρυμάτων και όλων των νομικών της προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού΄΄, –Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68Α) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Nομαρχιακό και Tοπικό Τύπο και της διατάξεις» και της τροποποιήσεις αυτού, –Ν. 4155/2013 “Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων συμβάσεων και της Διατάξεις”, -υπ’ αριθμ. Π1/2390 Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)” , Π.Δ. 113/2010 “Ανάληψη υποχρεώσεων από της διατάκτες.”, –Ν. 4281/2014 “ Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας, Οργανωτικά θέματα Υπ. Οικονομικών και της διατάξεις”, -Ν. 4320/2015, -υπ’ αριθμ. Πρωτ. Π1/542/4/3/2014 εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» και κάθε άλλη ισχύουσα διάταξη.

Πρόκειται για την προμήθεια καθαριστικών-χημικών, απορρυπαντικών, απορρυπαντικών χεριών, ειδών περιποίησης-καθαριότητας σώματος, χαρτικών, εντομοκτόνων, ειδών καθαρισμού, σακουλών, γαντιών, ειδών κουζίνας για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Κορινθίων και των νομικών του προσώπων.

            Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της Υ. Α Π1/2390/2013.

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΙ ΩΡΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

www.promitheus.gov.gr

22-01-2016

09-02-2016

Παρασκευή, 12-02-2016 και ώρα 14:00

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

  Η χρηματοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρου του Δήμου Κορινθίων και των Νομικών του Προσώπων αντιστοίχως.

  Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α. Έλληνες και αλλοδαποί αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου, β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα, γ. Συνεταιρισμοί, δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής για το διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό δύο (2%)τοις εκατό επί του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α..

  Κάθε οικονομικός φορέας (προμηθευτής) μπορεί να υποβάλλει προσφορά για τη συνολική ποσότητα του προϋπολογισμού της σχετικής μελέτης.

            Ο συμβατικός χρόνος της προμήθειας αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης και λήγει: ένα (1) έτος μετά ή μέχρι την εξάντληση του ποσού ανά κωδικό υπηρεσίας, όπως αναφέρεται στην τεχνική έκθεση της μελέτης της υπηρεσίας (σχετικό άρθρο 4 της αναλυτικής διακήρυξης).

  Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει ολόκληρο το συμβατικό ποσό.  Γενικά ο φορέας μας δεν δεσμεύεται για καταβολή όλου του συμβατικού τιμήματος, καθώς αυτό είναι σε συνάρτηση με τις πραγματικές ανάγκες των υπηρεσιών, όπως αυτές αποτυπώνονται στα δελτία παραγγελιών των φορέων.

            Η πληρωμή του προμηθευτή γίνεται τμηματικά σύμφωνα με τα  τμηματικά προσκομιζόμενα τιμολόγια, μετά την παράδοση και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή και την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, αφού γίνουν και όλες οι από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις.

 

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων και των Νομικών του Προσώπων.  Η παράδοση των υλικών θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του αναδόχου.  Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνεται τμηματικά, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 

Τα είδη θα παραδίδονται :

Για την Κόρινθο και τις δημοτικές της ενότητες: Στις Αποθήκες του Δήμου Κορινθίων (Τέρμα Αδειμάντου, Κόρινθος).

Για το Λιμενικό Ταμείο: Στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου (Δαμασκηνού και Κροκιδά).

Για το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής: Στους παιδικούς σταθμούς, τα ΚΑΠΗ και ΚΗΦΗ του Δήμου Κορινθίων.

Για το ΚΕΠΑΠ: Στα γραφεία του ΚΕΠΑΠ (Απ. Παύλου και Πυλαρινού).

Για τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Στο κάθε σχολείο κατόπιν έγκαιρης παραγγελίας.

 

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε  δέκα (10) ημέρες μετά από έγκαιρη παραγγελία της υπηρεσίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  Η πληρωμή θα γίνεται μετά την προσωρινή παραλαβή της προμήθειας.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί σύμφωνα με τα οριζόμενα των διατάξεων του ΕΚΠΟΤΑ να μετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Ο ανάδοχος φέρει αποκλειστικά και ολοκληρωτικά αυτός το βάρος αποδείξεως της ανωτέρας βίας (άρθρο 39 της υπ’ αριθμ.11389/93 Υ.Α.).

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και έξι (6) ημέρες προ της υποβολής των προσφορών, αυτές παρέχονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη του σχετικού αιτήματος (άρθρο 3 παρ.9, ΕΚΠΟΤΑ).

Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους Προμηθευτές .

Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.

 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ