Απόφαση αριθμ. 14/163/2015

Αριθμός Πρακτικού 14

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 23-06-2015

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 23η Ιουνίου 2015, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 27126/19-06-2015 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έλειπε ένα (1) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ.), 6)Ζώγκος Ανδρ., 7)Πανταζής Βασ., 8)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1) Γκουργιώτης Αλεξ..

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 163η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμ. 15/314/2013 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί ακύρωσης του διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την με αριθμό 314/2013 απόφασή της, σύμφωνα με την οποία ακυρώθηκε ο διαγωνισμός της 16-04-2013 για την εκτέλεση της εργασίας ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 73.800,00€, διότι μοιράστηκαν λανθασμένα τεύχη μελέτης δημοπράτησης στους ενδιαφερόμενους, με αποτέλεσμα οι προσφορές που κατατέθηκαν να μην είναι ολοκληρωμένες ως προς το τμήμα της τεχνικής προσφοράς.  Στη συνέχεια παραθέτει ένα σύντομο ιστορικό για την εν θέματι απόφαση, υπενθυμίζοντας ότι  με την υπ. αριθμ. 5/76/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 19/2013 μελέτης και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι εργασίας και ορίστηκε ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού η 16-04-2013. Η επιτροπή διαγωνισμού με το από 16-04-2013 πρακτικό της ζήτησε την ακύρωση του διαγωνισμού, διότι μοιράστηκαν λανθασμένα τεύχη μελέτης δημοπράτησης στους ενδιαφερόμενους, με αποτέλεσμα οι προσφορές που κατατέθηκαν να μην είναι ολοκληρωμένες ως προς το τμήμα της τεχνικής προσφοράς.  Ο διαγωνισμός ακυρώθηκε με την αριθμ. 314/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, όμως, λόγω εκ παραδρομής πλημμελούς δημοσίευσης της εν θέματι απόφασης, η απόφαση αυτή θα πρέπει να επικαιροποιηθεί.

 

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ως άνω εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006, καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Επικαιροποιεί την με αριθμό 15/314/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και ακυρώνει το διαγωνισμό της 16-04-2013 για την εκτέλεση της εργασίας ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 73.800,00€, διότι μοιράστηκαν λανθασμένα τεύχη μελέτης δημοπράτησης στους ενδιαφερόμενους, με αποτέλεσμα οι προσφορές που κατατέθηκαν να μην είναι ολοκληρωμένες ως προς το τμήμα της τεχνικής προσφοράς, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

 

 Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

              Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 14/163/2015.-

 

                             Ο   Πρόεδρoς                                               Τα Μέλη

                                                                                                 Σταυρέλης Νικόλαος

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                       Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                    Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                    Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                            (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Παππά Αντώνιο)

                                                                                             Ζώγκος Ανδρέας

                                                                                    Πανταζής Βασίλειος

                                                                                    Κορδώσης Χρήστος

Leave a Comment