Απόφαση αριθμ. 30/397/2015

Αριθμός Πρακτικού 30

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 15-12-2015

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 15η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 58898/11-12-2015 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Πανταζής Βασ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ. 4)Παππάς Αντ..

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

  ΑΠΟΦΑΣΗ 397η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την από 14-12-2015 εισήγηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας «Υπηρεσία online διαχείρισης του στόλου οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Κορινθίων», η οποία έχει ως εξής:

Θέμα: «Ορισμός δικηγόρου για την εξέταση ενστάσεων»

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1)   Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80

2)   Την υπ. αριθμ. 24/284/2015 απόφαση που έλαβε η Οικονομική Επιτροπή περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας ΥΠΗΡΕΣΙΑ ON-LINE ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, προϋπολογισμού μελέτης 69.696,00€ και επανακαθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού (ΑΔΑ 66ΔΙΩΛ7-ΧΜΥ).

3)   Την υπ. αριθμ. 53458/10-11-2015 αναλυτική διακήρυξη του Δημάρχου Κορινθίων.

4)   Το από 18/11/2015 Πρακτικό Ελέγχου των Δικαιολογητικών των προσφορών των εταιρειών.

5)   Την υπ. αριθμ. 55807/24-11-2015 ένσταση της εταιρείας «WIND A.E.» κατά του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

6)   Το από 25/11/2015 Πρακτικό Εξέτασης Ένστασης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού με τίτλο «Υπηρεσία on – line διαχείρισης του στόλου οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Κορινθίων»

7)   Το από 01/12/2015 Πρακτικό Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

8)   Την υπ. αριθμ. 58416/09-12-2015 ένσταση της εταιρείας «LINK TECHNOLOGIES A.E.» κατά του Πρακτικό Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών

9)   Την υπ. αριθμ. 58422/09-12-2015 ένσταση της εταιρείας «WIND A.E.» κατά του Πρακτικό Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών.

10) Τα υπ. αριθμ. 58415/09-12-2015 & 58516/10-12-2015 έγγραφα της εταιρείας «LINK TECHNOLOGIES A.E.» με παρατηρήσεις επί της υπ. αριθμ. 58422/09-12-2015 ένστασης της εταιρείας «WIND A.E

11) Το υπ. αριθμ. 58418/09-12-2015 έγγραφο της εταιρείας «WIND A.E  με παρατηρήσεις επί της υπ. αριθμ. 58422/09-12-2015 ένστασης της εταιρείας «LINK TECHNOLOGIES A.E

12)  το γεγονός ότι οι παραπάνω ενστάσεις αφορούν αποκλειστικά νομικά θέματα

13) την αδυναμία – λόγω των ειδικοτήτων των μελών της Επιτροπής (μηχανικοί)- της  Επιτροπής να εξετάσει τις ενστάσεις με βάση την ασαφή νομοθεσία (Π.Δ. 28/80)  λόγω πολυπλοκότητας του νομικού μέρους των ενστάσεων.

 

Εισηγείται  τον ορισμό ενός δικηγόρου προκειμένου να εξετάσει το περιεχόμενο των ενστάσεων  (σημείο 8-11) και να καταθέσει τη γνωμοδότηση στην Επιτροπή του Διαγωνισμού.

 

Προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να ορίσουμε πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει επί της ας άνω αναφερόμενης ένστασης και να προσκομίσει άμεσα στο Δήμο Κορινθίων γραπτή γνωμοδότηση επ΄ αυτής και για το λόγο αυτό προτείνει τη δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Σαρανταυγά Αγγελική.

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση τη δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Σαρανταυγά Αγγελική,  στην οποία δίνει εντολή να γνωμοδοτήσει επί της αναφερόμενης στο ιστορικό της παρούσης ένστασης και να προσκομίσει άμεσα στο Δήμο Κορινθίων γραπτή γνωμοδότηση επ΄ αυτής.

   Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013) , καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

 

    Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

              Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30/397/2015.-

                             Ο   Πρόεδρος                                               Τα Μέλη

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                       Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                    Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                    Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                                            (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                    Σταυρέλης Νικόλαος

Leave a Comment