Απόφαση αριθμ. 8/58/2015

Αριθμός Πρακτικού 8

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 8-12-2015

            Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Κωνσταντίνο Ζήμο, 4)Σταύρο Κεφάλα, 5)Παναγιώτη Λαμπρινό, 6)Γεώργιο Μουρούτσο, 7)Μαρία Δημητριάδη – Κακούρου, 8)Κωνσταντίνο Δημητρόπουλο και 9)Μαρία Καραμαλίκη, Δημ. Συμβούλους, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 8η Δεκεμβρίου  2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση κι ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου της αριθμ. 57716/04-12-2015, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήσαν παρόντα έξι (6) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Κων. Δημητρόπουλος, 3)Μαρ. Καραμαλίκη. 4)Μαρ. Δημητριάδη – Κακούρου, 5)Γεωργ. Μουρούτσος, 6)Κων. Ζήμος,

Α π ό ν τ ε ς

1)Στ. Κεφάλας, 2)Μιχ. Χατζής, 3)Παν. Λαμπρινός.

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 58η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής ”Κεραμιδάκι” Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων στο Κ.Φ 364 (χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων)» θέτει υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: ”Τροποποίηση  εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής ”Κεραμιδάκι” Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων στο Κ.Φ 364 (χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων).”

 

Με το από 17/8/1989 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 602/Δ/2-10-1989) εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη της περιοχής ‘’Κεραμιδάκι’’ του Δήμου Κορινθίων και αναθεωρήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 12378/10-12-1993 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας (ΦΕΚ 1501/Δ/24-12-1993).

Σε αυτήν την πολεοδομική μελέτη, καθορίστηκε ο κοινωφελής χώρος Κ.Φ 364 ως χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων.

 

Με την αριθμ. πρωτ. 35441/1-7-2013 αίτηση των Μαντζούνη Αργυρούλας και λοιπών, Πίκουλα Ελένης, Μπιτούνη Αναστάσιου και Σούκουλη Βλάσιου, την με αριθμ. πρωτ. 24440/9-6-2015 αίτηση της κας Αργυρώς Μαντζούνη – Σαρρή και την με αριθμ. πρωτ. 48849/14-10-2015 αίτηση των Γεωργίου Μαντζούνη, Αργυρούλας Μαντζούνη και λοιπών, ζητείται η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Κ.Φ 364, ως φαίνεται στο από Οκτώβριο 2015 προσκομιζόμενο τοπογραφικό διάγραμμα του ιδιώτη μηχανικού Χρήστου Καπετανάκη κλίμακας 1:500 και για τους λόγους που αναφέρει στην από 29-3-2015 τεχνική του έκθεση.

Συγκεκριμένα, ζητούν τον αποχαρακτηρισμό του κοινωφελούς χώρου Κ.Φ 364 όπου βρίσκονται οι ιδιοκτησίες τους, από χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων σε οικοδομήσιμο χώρο, με τις πολεοδομικές ρυθμίσεις που φαίνονται στο παραπάνω διάγραμμα.

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Α) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΟ ΚΦ 364, ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑΣ ΠΙΚΟΥΛΑ – ΣΙΔΕΡΗ ΕΛΕΝΗΣ

Μετά από προσφυγή της κας Ελένης Πίκουλα σύζ. Ιωάννη Σιδέρη στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου για τις ιδιοκτησίες με κτηματογραφικούς αριθμούς 030412 και 030413 τα οποία αντιστοιχούν στα ΚΑΕΚ 280550110014/0/0 και ΚΑΕΚ 280550110015/0/0, βεβαιώθηκε με την υπ΄ αριθμ. 345/2012 απόφασή του ότι επήλθε υποχρεωτικώς η άρση της απαλλοτρίωσης των ιδιοκτησιών αυτών. Κατά συνέπεια η Διοίκηση θα πρέπει να συμμορφωθεί με την παραπάνω τελεσίδικη δικαστική απόφαση και να άρει τη ρυμοτομική απαλλοτρίωση με τροποποίηση του ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου, σύμφωνα και με το άρθρο 32 του Ν.4067/12 (ΦΕΚ 79/Α/2012) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4315/2014 (ΦΕΚ 269/ΑΑΠ/2014)

 

Β) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΟ ΚΦ 364, ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΤΩΝ ΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΑΝΤΖΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΜΑΝΤΖΟΥΝΗ ΑΡΓΥΡΩΣ, ΜΑΝΤΖΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΜΑΝΤΖΟΥΝΗ ΘΕΟΦΑΝΗ, ΜΑΝΤΖΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΗ, ΜΑΝΤΖΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΜΑΝΤΖΟΥΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ, ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΒΛΑΣΙΟΥ, ΜΠΙΤΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ ΕΥΘΥΜΙΑΣ

Για τις λοιπές όμορες ιδιοκτησίες προς ανατολάς  με κωδικούς αριθμούς κτηματογράφησης 030414, 030415, 030416, 030417,  030418,  030419,  030420,  030421,  030422,  030423 και 030424 (τμήμα), οι οποίες βρίσκονται επίσης εντός του Κ.Φ 364 και ρυμοτομούνται εξ΄ ολοκλήρου και για τις οποίες έχουν κάνει αίτηση οι κ.κ. Γεώργιος Μαντζούνης, Αργυρώ Μαντζούνη, Γεωργία Μαντζούνη, Θεοφάνης Μαντζούνης, Ιωάννης Μαντζούνης, Αικατερίνη Μαντζούνη, Παναγιώτα Μαντζούνη, Αναστάσιος Μπιτούνης και Βλάσιος Σούκουλης, αφενός δεν υπάρχει δικαστική απόφαση περί άρσης της ρυμοτομικής δέσμευσης, αφετέρου δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην περίπτωσή τους το άρθρο 3 του    Ν. 4315/14, καθώς σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 41896/12-10-2015 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας πρέπει να πληρούνται ταυτόχρονα οι εξής τρεις προϋποθέσεις:

α) η πάροδος δεκαπενταετίας από την έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου με το οποίο επιβλήθηκε για πρώτη φορά η δέσμευση του ακινήτου ή η παρέλευση πενταετίας από την κύρωση της σχετικής πράξης εφαρμογής.

β) η υποβολή αιτήματος για την τροποποίηση του σχεδίου προκειμένου το ακίνητο να καταστεί οικοδομήσιμο εκ μέρους του ιδιοκτήτη ή πλειοψηφία του 66% των συνιδιοκτητών προς τον οικείο Δήμο

γ) το παραπάνω αίτημα εξετάζεται μόνον εφόσον υπάρχει κυρωμένη πράξη εφαρμογής

Κατά συνέπεια στην περίπτωση των ιδιοκτησιών αυτών, πληρούνται μόνον οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων (α) και (β), καθώς δεν υπάρχει κυρωμένη πράξη εφαρμογής στην εξεταζόμενη περιοχή και ούτε βρισκόμαστε σε στάδιο σύνταξης του Γ΄ Κεφαλαίου πράξης εφαρμογής.

 

Οι ως άνω ιδιοκτήτες, βασιζόμενοι στο εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δημοτικής Ενότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, που εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 19379/1207/16-5-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 255/ΑΑΠ/5-7-2013), το οποίο τροποποίησε τη χρήση γης του Κ.Φ 364 από κοινωφελή χώρο (χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων) σε οικοδομήσιμο χώρο με την ειδικότερη χρήση τουρισμού – αναψυχής και με μία λωρίδα κοινοχρήστου χώρου στο μέτωπο προς τη θάλασσα, ως φαίνεται στο επισυναπτόμενο απόσπασμα σχεδίου του ΓΠΣ κλίμακας 1:5000, ζητούν την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου και την αποδέσμευση των ιδιοκτησιών τους από κοινωφελή χώρο σε οικοδομήσιμο, όπως αναφέρεται και στην από 29-3-2015 τεχνική έκθεση του ιδιώτη μηχανικού κ. Χρήστου Καπετανάκη.

 

Η Υπηρεσία μας υπέβαλε το με αριθμ. πρωτ. 54831/3-10-2013 ερώτημα στην αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σχετικά με τη δυνατότητα τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου και στα εν λόγω ακίνητα.

Η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέβαλε με τη σειρά της το με το αριθμ. πρωτ. 69601/1-11-2013 ερώτημα προς τη Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ.

Η Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ απάντησε με το αριθμ. πρωτ. 21853/28-4-2014 έγγραφό της, ότι για τον αποχαρακτηρισμό του κοινωφελούς χώρου στις συγκεκριμένες ιδιοκτησίες, θα πρέπει να διερευνηθεί εάν οι ανάγκες για χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων στην πολεοδομική ενότητα, όπως προβλέπεται από το ΓΠΣ, έχουν καλυφθεί σε άλλο οικοδομικό τετράγωνο, προκειμένου να προωθηθεί το αίτημά τους.

Εν τέλει η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Πελοποννήσου μάς          απάντησε με το αριθμ. πρωτ. 35556/25-8-2014 έγγραφό της, ότι πρέπει να προωθηθεί άμεσα     η τροποποίηση λόγω άρσης απαλλοτρίωσης με την υπ΄ αριθμ. 345/2012 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου της φερόμενης ιδιοκτήτριας Ελένης Πίκουλα –   Σιδέρη, οπότε η Υπηρεσία μας απέστειλε το με αριθμ. πρωτ. 45668/28-8-2014 έγγραφο προς την ιδιοκτήτρια γα τις σχετικές της ενέργειες, ενώ για τις λοιπές ιδιοκτησίες Μαντζούνη και λοιπών ότι έχουν εκφραστεί οι απόψεις από το ΥΠΕΚΑ που προαναφέρθηκαν.   

           

Η Υπηρεσία μας έχει τις παρακάτω απόψεις, σχετικά με το αίτημα αποχαρακτηρισμού του ΚΦ 364 από χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων σε οικοδομήσιμο χώρο (ΟΤ) και για τις ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται εντός του χώρου αυτού, των φερομένων ιδιοκτητών κ.κ. Μαντζούνη Γεώργιου και λοιπών, Σούκουλη Βλάσιου, Μπιτούνη Αναστάσιου και Κουτρουμπή Ευθυμίας (τμήμα του συνολικού ακινήτου της προς ανατολάς).

Όπως έχει παγίως κριθεί κατά ερμηνεία των διατάξεων των άρθρων 39,39,43,44 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999), που αποδίδουν το περιεχόμενο των άρθρων 2,3,6,& 7 του Ν. 1337/1983 όπως ισχύει, το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ), συνιστά το πρώτο στάδιο του πολεοδομικού σχεδιασμού και αποτελεί τη βασική πρόταση οργάνωσης των πολεοδομικών ενοτήτων της.     

Εφόσον, κατά τη διατύπωση και το όλο περιεχόμενό του, το ΓΠΣ περιέχει σαφείς κατευθύνσεις ή συγκεκριμένες δεσμεύσεις, οι πράξεις που συνίστανται σε δεύτερο στάδιο του πολεοδομικού σχεδιασμού, όπως είναι η παρούσα τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, δεν μπορούν να αποστούν από τις ρυθμίσεις αυτές.

Η προϋφιστάμενη της έγκρισης του νέου ΓΠΣ ειδική πολεοδομική ρύθμιση που είχε θεσπιστεί στην εξεταζόμενη θέση (χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων), εξειδικεύεται με βάση τις κατευθύνσεις του νέου ΓΠΣ (ΣτΕ 4047/1999, 2055/2004, 197/2005, 2980/2005,  1343/2007)

 

Συγκεκριμένα στη θέση αυτή, το νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ) της Δημοτικής Ενότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων που εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ.19379/1207/16-5-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 255/ΑΑΠ/5-7-2013), έχουν κάνει τις εξής πολεοδομικές παρεμβάσεις:

α) τροποποιεί τη χρήση γης του Κ.Φ 364 από κοινωφελή χώρο (χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων) σε οικοδομήσιμο χώρο με χρήση γης «τουρισμός – αναψυχή»

β) διαχωρίζει το ΚΦ 364 σε δύο οικοδομικά τετράγωνα με τη δημιουργία πεζόδρομου ανάμεσά τους

γ) δημιουργεί κοινόχρηστο χώρο (Κ.Χ) στο παραλιακό μέτωπο

Επίσης, το νέο ΓΠΣ ορίζει τη δημιουργία τριών πάρκων πόλης σε διάφορες θέσεις, στα οποία προβλέπεται η χρήση ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ / ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ (βλ. σελίδα 3432 του ΦΕΚ 255/ΑΑΠ/2013)

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

 

Την έγκριση της προτεινόμενης τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου στο Κ.Φ 364 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής ”Κεραμιδάκι” Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, όπως φαίνεται στο από Οκτώβριο 2015 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 του ιδιώτη μηχανικού      κ. Χρήστου Καπετανάκη με τις ακόλουθες επισημάνσεις.

 

1) Την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στα ακίνητα με κωδικούς αριθμούς κτηματογράφησης 030412 και 030413 της φερόμενης ιδιοκτήτριας κας Ελένης Πίκουλα – Σιδέρη, σε συμμόρφωση της υπ΄ αριθμ. 345/2012 τελεσίδικης απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, με τον αποχαρακτηρισμό του κοινωφελούς χώρου και τη μετατροπή του σε οικοδομήσιμο στις ανωτέρω ιδιοκτησίες, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4067/12 (ΦΕΚ 79/Α/2012) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4315/2014 (ΦΕΚ 269/ΑΑΠ/2014)

Επίσης, επιβάλλεται εισφορά γης επιφάνειας 265,54 τ.μ σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4315/2014, η θέση της οποίας απεικονίζεται με κορυφές 1-2-Τ5-3-4-5-6-7-8 και ενσωματώνεται στον προβλεπόμενο δρόμο προς νοτιοανατολικά και στον προβλεπόμενο πεζόδρομο (πλ. 6,00 μ) προς δυτικά.

 

2) Για τα ακίνητα με κωδικούς αριθμούς κτηματογράφησης 030414, 030415, 030416, 030417, 030418,  030419,  030420,  030421,  030422,  030423 και 030424 (τμήμα) με φερόμενους τους ιδιοκτήτες που φαίνονται στον κτηματολογικό πίνακα που συνοδεύει το ως άνω τοπογραφικό διάγραμμα, προτείνουμε τον αποχαρακτηρισμό του κοινωφελούς χώρου και την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου με τις ακόλουθες πολεοδομικές ρυθμίσεις, όπως φαίνονται στο από Οκτώβριο 2015 τοπογραφικό διάγραμμα του ιδιώτη μηχανικού Χρήστου Καπετανάκη κλίμακας 1:500

α) τη δημιουργία των Ο.Τ 364 και Ο.Τ 364α  

β) τη δημιουργία πεζόδρομου πλάτους τεσσάρων μέτρων (4,00 μ.) μεταξύ των δύο Ο.Τ 364 και      Ο.Τ 364α

γ) τη δημιουργία πεζόδρομου πλάτους τριών μέτρων (3,00 μ.) βορειοδυτικά των Ο.Τ 364 και Ο.Τ 364α

δ) τη δημιουργία του κοινοχρήστου χώρου ΚΧ 364β στο παραλιακό μέτωπο και σε επαφή με τον προαναφερόμενο πεζόδρομο πλάτους 3,00 μέτρων

 

3) Για τα Ο.Τ 364 και Ο.Τ 364α προτείνονται οι όροι δόμησης και περιορισμοί δόμησης που ισχύουν στην περιοχή, όπως αναφέρονται για τον τομέα Δ (αραιοδομημένο και αδόμητο τμήμα οικισμού Κεραμιδάκι) στην παράγραφο Β του άρθρου 5 του από 17/8/1989 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 602/Δ/2-10-1989) έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης, σε συνδυασμό με την υπ΄ αριθμ. 3978/14-5-1992 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας (ΦΕΚ 525/Δ/2-6-1992).

Επίσης οι χρήσεις γης, θα είναι οι χρήσεις τουρισμού αναψυχής όπως ορίζει και το νέο ΓΠΣ και σύμφωνα με αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 8 του ΠΔ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166Δ/1987) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του από 17/8/1989 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 602/Δ/2-10-1989).

 

4) Σε περίπτωση αποδοχής του συνολικού αιτήματος αποχαρακτηρισμού ολοκλήρου του ΚΦ 364 από κοινωφελή χώρο σε οικοδομήσιμο με τις προτεινόμενες πολεοδομικές ρυθμίσεις που αποτυπώνονται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα, θα πρέπει να δοθεί η εντολή για την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας ανάρτησης της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου, σύμφωνα με το άρθρο 154 του Π.Δ/τος 14/27-7-1999 (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

Στη συνέχεια, η προτεινόμενη τροποποίηση θα σταλεί στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Πελοποννήσου, για τις περαιτέρω ενέργειες ενόψει έγκρισής της με την έκδοση σχετικού ΦΕΚ.   

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε και εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο για το εν λόγω θέμα, σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010.

 

            Συνημμένα:

1.Η με αριθμ. πρωτ. 35441/1-7-2013 αίτηση των Μαντζούνη Αργυρούλας και λοιπών, Πίκουλα Ελένης, Μπιτούνη Αναστάσιου και Σούκουλη Βλάσιου και η με αριθμ. πρωτ. 48849/14-10-2015 αίτηση των  Γεωργίου Μαντζούνη, Αργυρούλας Μαντζούνη και λοιπών

2.Η με αριθμ. πρωτ.  24440/9-6-2015 αίτηση της κας Αργυρώς Μαντζούνη – Σαρρή

3.Η με αριθμ. πρωτ. 48849/14-10-2015 αίτηση των Γεωργίου Μαντζούνη, Αργυρούλας Μαντζούνη και λοιπών

4.Η από 29-3-2015 τεχνική έκθεση του ιδιώτη μηχανικού κ. Χρήστου Καπετανάκη

5.Η από 30-3-2015 έκθεση ελέγχου τίτλων των δικηγόρων κας Σοφίας Βοϊδήλα και Παναγιώτη Μαρινάκου.

6.Το από Οκτώβριο 2015 τοπογραφικό διάγραμμα του ιδιώτη μηχανικού Χρήστου Καπετανάκη κλίμακας 1:500

7.Η υπ΄ αριθμ. 345/2012 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου

8.Το με αριθμ. πρωτ.  54831/3-10-2013 έγγραφό μας

9.Το με αριθμ. πρωτ.  69601/1-11-2013 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Πελοποννήσου

10.Το με αριθμ. πρωτ.  21853/28-4-2014 έγγραφο της  Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ

11.Το με αριθμ. πρωτ.  35556/25-8-2014 έγγραφο  της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Πελοποννήσου

12.Το με αριθμ. πρωτ. 45668/28-8-2014 έγγραφό μας.

13.Το με αριθμ. πρωτ. 41896/12-10-2015 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και τράπεζας γης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

14.Τα ΦΕΚ 602/Δ/1989, ΦΕΚ 1501/Δ/1993, ΦΕΚ 525/Δ/1992, ΦΕΚ 255/ΑΑΠ/2013

15.Απόσπασμα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου κλίμακας 1:1000 έτους 1989 και της αναθεώρησης ρυμοτομικού σχεδίου κλίμακας 1:500 έτους 1993 της περιοχής ”Κεραμιδάκι”

16.Απόσπασμα εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ) Κορίνθου κλίμακας 1:5000

 

 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση κι  έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, του Ν.3463/2006 και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την έγκριση της προτεινόμενης τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου στο Κ.Φ 364 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής ”Κεραμιδάκι” Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και όπως φαίνεται στο από Οκτώβριο 2015 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 του ιδιώτη μηχανικού κ. Χρήστου Καπετανάκη, με τις ακόλουθες επισημάνσεις :

  1) Την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στα ακίνητα με κωδικούς αριθμούς κτηματογράφησης 030412 και 030413 της φερόμενης ιδιοκτήτριας κας Ελένης Πίκουλα – Σιδέρη, σε συμμόρφωση της υπ΄ αριθμ. 345/2012 τελεσίδικης απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, με τον αποχαρακτηρισμό του κοινωφελούς χώρου και τη μετατροπή του σε οικοδομήσιμο στις ανωτέρω ιδιοκτησίες, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4067/12 (ΦΕΚ 79/Α/2012) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4315/2014 (ΦΕΚ 269/ΑΑΠ/2014).

Επίσης, επιβάλλεται εισφορά γης επιφάνειας 265,54 τ.μ σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4315/2014, η θέση της οποίας απεικονίζεται με κορυφές 1-2-Τ5-3-4-5-6-7-8 και ενσωματώνεται στον προβλεπόμενο δρόμο προς νοτιοανατολικά και στον προβλεπόμενο πεζόδρομο (πλ. 6,00 μ) προς δυτικά.

  2) Για τα ακίνητα με κωδικούς αριθμούς κτηματογράφησης 030414, 030415, 030416, 030417, 030418,  030419,  030420,  030421,  030422,  030423 και 030424 (τμήμα) με φερόμενους τους ιδιοκτήτες που φαίνονται στον κτηματολογικό πίνακα που συνοδεύει το ως άνω τοπογραφικό διάγραμμα, προτείνουμε τον αποχαρακτηρισμό του κοινωφελούς χώρου και την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου με τις ακόλουθες πολεοδομικές ρυθμίσεις, όπως φαίνονται στο από Οκτώβριο 2015 τοπογραφικό διάγραμμα του ιδιώτη μηχανικού Χρήστου Καπετανάκη κλίμακας 1:500:

α) τη δημιουργία των Ο.Τ 364 και Ο.Τ 364α  

β) τη δημιουργία πεζόδρομου πλάτους τεσσάρων μέτρων (4,00 μ.) μεταξύ των δύο Ο.Τ 364 και      Ο.Τ 364α

γ) τη δημιουργία πεζόδρομου πλάτους τριών μέτρων (3,00 μ.) βορειοδυτικά των Ο.Τ 364 και Ο.Τ 364α

δ) τη δημιουργία του κοινοχρήστου χώρου ΚΧ 364β στο παραλιακό μέτωπο και σε επαφή με τον προαναφερόμενο πεζόδρομο πλάτους 3,00 μέτρων

  3) Για τα Ο.Τ 364 και Ο.Τ 364α προτείνονται οι όροι δόμησης και περιορισμοί δόμησης που ισχύουν στην περιοχή, όπως αναφέρονται για τον τομέα Δ (αραιοδομημένο και αδόμητο τμήμα οικισμού Κεραμιδάκι) στην παράγραφο Β του άρθρου 5 του από 17/8/1989 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 602/Δ/2-10-1989) έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης, σε συνδυασμό με την υπ΄ αριθμ. 3978/14-5-1992 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας (ΦΕΚ 525/Δ/2-6-1992).

Επίσης οι χρήσεις γης, θα είναι οι χρήσεις τουρισμού αναψυχής όπως ορίζει και το νέο ΓΠΣ και σύμφωνα με αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 8 του ΠΔ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166Δ/1987) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του από 17/8/1989 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 602/Δ/2-10-1989).

  4) Σε περίπτωση αποδοχής του συνολικού αιτήματος αποχαρακτηρισμού ολοκλήρου του ΚΦ 364 από κοινωφελή χώρο σε οικοδομήσιμο με τις προτεινόμενες πολεοδομικές ρυθμίσεις που αποτυπώνονται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα, θα πρέπει να δοθεί η εντολή για την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας ανάρτησης της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου, σύμφωνα με το άρθρο 154 του Π.Δ/τος 14/27-7-1999 (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

  Στη συνέχεια, η προτεινόμενη τροποποίηση να σταλεί στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Πελοποννήσου, για τις περαιτέρω ενέργειες ενόψει έγκρισής της με την έκδοση σχετικού ΦΕΚ.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος  ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  8/58/2015.-

                Ο Πρόεδρος                                               Τα Μέλη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                           Κ. Ζήμος

                                                                                     Κων. Δημητρόπουλος

                                                                                     Μαρ. Δημητριάδη – Κακούρου   

                                                                                       Γ. Μουρούτσος

                                                                                       Μ. Καραμαλίκη

Leave a Comment