Απόφαση αριθμ. 30/382/2015

Αριθμός Πρακτικού 30

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 15-12-2015

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 15η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 58898/11-12-2015 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Πανταζής Βασ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ. 4)Παππάς Αντ..

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 382η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015» ενημερώνει τα μέλη της επιτροπής ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…. η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν».

 

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής σχετική  εισήγηση της αρμόδιας Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση  Προϋπολογισμού  Έτους 2015

 Ως προς το μέρος των εξόδων

 

Μέρος Α’ Αποδοχή Χρηματοδότησης εκλογικής αποζημίωσης

 

Κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2015 προϋπολογίσαμε βάση των οδηγιών σύνταξής του, στο μέρος των εσόδων ,στον κ.α. 0614.0001 με τίτλο “ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)” το ποσό των 466.800,10 € υπολογισμένο  από το ποσό της Α΄ Δόσης 2014 επί τέσσερα αυξημένο κατά 25% ήτοι 99.152,75Χ4Χ25% [Π/Υ 2015 ΦΕΚ 2059/2014]

Αντίστοιχα στο μέρος των εξόδων, συγκεκριμένα  στον Κ.Α. εξόδου 00/6711.0001 με τίτλο “Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές” εγγράψαμε το ποσό των 466.800,10 €. Το 2015 λάβαμε το προς απόδοση στις σχολικές επιτροπές το ποσό των 486.281,88 . Επομένως θα πρέπει να εγγράψουμε το επιπλέον ποσό των 19.481,78  στο μέρος των εσόδων και στο μέρος των εξόδων . Επομένως αποδεχόμαστε το επιπλέον ποσό των 19.481,78 € και τροποποιούμε τον προϋπολογισμό

 

Τροποποίηση Προϋπολογισμού

Ως προς το μέρος των εσόδων

 

Ενισχύουμε :

 

Τον Κ.Α. 0614.0001  με τίτλο «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)» προϋπολογισμού 466.800,10€  με το ποσό των 19.481,78 ευρώ και τελική πίστωση 486.281,88 ευρώ .

 

Λαμβάνουμε από την ενίσχυση των εσόδων το ποσό των  19.481,78€ και το μεταφέρουμε στο αποθεματικό. Από το αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των  19.481,78 € για την ενίσχυση

 

Ως προς το μέρος των εξόδων

Ενισχύουμε :

 

Τον Κ.Α. 00/6711.0001  με τίτλο «Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές» προϋπολογισμού 466.800,10€  με το ποσό των 19.481,78 ευρώ και τελική πίστωση 486.281,88  ευρώ .

 

Μέρος Β’

Ως προς το μέρος των εξόδων

 

Μειώνουμε

Τον Κ.Α.30/6261.0003 με τίτλο «Συντήρηση- επισκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων στη Δ.Ε. Σολυγείας» προϋπολογισμού 15.040,00€  με το ποσό των 12.066,30 ευρώ και τελική πίστωση 2.973,70  ευρώ .

 

Λαμβάνουμε το ποσό των 12.066,30 € και το μεταφέρουμε στο αποθεματικό. Από το αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των 32.066,30  € για την ενίσχυση και την δημιουργία :

 

Ενισχύουμε:

Τον Κ.Α.00/6331.0001 με τίτλο «Λοιποί φόροι και τέλη» προϋπολογισμού 68.000,00€  με το ποσό των 20.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 88.000,00  ευρώ .

 

Δημιουργούμε:

Τον Κ.Α.15/7131.0001 με τίτλο «Προμήθεια υλικών πυρασφάλειας Δημοτικού Θεάτρου Σολυγείας » προϋπολογισμού  12.066,30 .

 

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ως άνω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013)

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Κορινθίων, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.

 

 Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

              Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30/382/2015.-

 

                             Ο   Πρόεδρος                                               Τα Μέλη

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                       Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                    Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                    Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                                            (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                    Σταυρέλης Νικόλαος

Leave a Comment