Απόφαση αριθμ. 32/437/2015

Αριθμός Πρακτικού 32

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 28-12-2015

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 28η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 60610/24-12-2015 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδ.), 6)Μπάκουλης Δημ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2) Πανταζής Βασ., 3)Κορδώσης Χρ..

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 437η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 11ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Απόδοση λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής», λέγει στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15.6.1959 με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής – ως διάδοχης επιτροπής, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, της Δημαρχιακής Επιτροπής – αποδίδεται λογαριασμός εντάλματος προπληρωμής.  Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, που έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: «Επιστροφή ποσού που δεν δαπανήθηκε»

Με την υπ’ αρ. 24/290/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εκδόθηκε το ένταλμα προπληρωμής ΧΕΠ 1435/2015 επ΄ ονόματι του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου μας Σακαρέλη Σωτηρίου, προκειμένου να διαχειριστεί το ποσό των 18.000,00€ από την πίστωση με ΚΑ 00/6331.0003 και τίτλο «Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων Κ.Τ.Ε.Ο.» συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00€ και με την αριθμ. 27/343/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε παράταση απόδοσης λογαριασμού.

Από τη διαχείριση του εντάλματος προπληρωμής πληρώθηκε η ανωτέρω δαπάνη στα ιδιωτικά ΚΤΕΟ «ΙΚΤΕΟ ΙΣΘΜΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΠΕ Fast track – ΙΚΤΕΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΠΕ AUTOVISION».

  Με το υπ΄ αριθμ. 2226 σειρά Α γραμμάτιο είσπραξης επέστρεψε το ποσό των 15.375,70€, το οποίο δεν δαπανήθηκε.

Το ανωτέρω γραμμάτιο είσπραξης είναι απαραίτητο προκειμένου να ολοκληρωθεί η απόδοση του λογαριασμού.

Συνημμένα: Το υπ΄ αριθμ. 2226 Σειρά Α Γραμμάτιο Είσπραξης Οικ. Έτους 2015.

 

      Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15.6.1959,  και τις υπ΄ αριθμ. 24/290/2015 και 27/343/2015 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Α.- Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για δαπάνη ποσού 2.624,30€, που έγινε από τον υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων κ. Σακαρέλη Σωτήριο, μόνιμο υπάλληλο, από τη διαχείριση του εντάλματος προπληρωμής υπ’ αριθμ. ΧΕΠ 435/2015 συνολικού ποσού 18.000,00€ για πληρωμή τελών τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Δήμου Κορινθίων στα ιδιωτικά ΚΤΕΟ «ΙΚΤΕΟ ΙΣΘΜΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΠΕ Fast track – ΙΚΤΕΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΠΕ AUTOVISION» και την επιστροφή ποσού ύψους 15.375,70€, το οποίο δεν δαπανήθηκε και επιστράφηκε με το αριθμ. 2226 σειρά Α γραμμάτιο είσπραξης οικονομικού έτους 2015.

  Β.- Απαλλάσσει τον κ. Σακαρέλη Σωτήριο από υπόλογο του ανωτέρω ποσού, το οποίο έχει διατεθεί για πληρωμή των τελών τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ των οχημάτων του Δήμου Κορινθίων.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 32/437/2015.-

                             Ο   Πρόεδρoς                                               Τα Μέλη

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                       Μπάκουλης Δημήτριος

                                                                                       (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντώνιο)

                                                                                    Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                    Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                             (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                             Σταυρέλης Νικόλαος

                                                                                    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος

                                                                                      (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεώργιο)

Leave a Comment