Απόφαση αριθμ. 31/406/2015

https://www.mou.gr/Style%20Library/images/banner-espa.png                                                                                           eu_flag_2colors

                                                                                                                 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Ορθή Επανάληψη

Αριθμός Πρακτικού 31

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 21-12-2015

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 21η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 59644/17-12-2015 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

 

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Σταυρέλης Νικ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Φαρμάκης Γεωργ..

 

Α π ό ν τ ε ς

1)Παππάς Αντ., 2)Γκουργιώτης Αλεξ., 3) Κορδώσης Χρ., 4)Πανταζής Βασ..

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 406η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Παραλαβή μελέτης με τίτλο “Ανάπλαση του κέντρου της Κορίνθου, κεντρική πλατεία και περιβάλλοντες πεζόδρομοι και δρόμοι – Ανάπλαση διαμόρφωση παραλιακού μετώπου πόλης Κορίνθου”» θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ:  Παραλαβή μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση του κέντρου της Κορίνθου, Κεντρική πλατεία και περιβάλλοντες πεζόδρομοι και δρόμοι – Ανάπλαση διαμόρφωση παραλιακού μετώπου πόλης Κορίνθου»

 

(1)               Η ανάδοχος μελετήτρια Πολυξένη Μαστοράκη, κάτοχος πτυχίου Α΄ τάξης στη κατηγορία 7 με αριθμό μητρώου 24394, δυνάμει της αρ. πρωτ. 57431/3-12-2015 συμβάσεως ανέλαβε τη σύνταξη της Ειδικής Αρχιτεκτονικής Μελέτης με τίτλο “ Ανάπλαση του κέντρου της Κορίνθου, Κεντρική πλατεία και περιβάλλοντες πεζόδρομοι και δρόμοι – Ανάπλαση διαμόρφωση παραλιακού μετώπου πόλης Κορίνθου ”.

Η σύμβαση καθόρισε προθεσμία δύο (2) εβδομάδες για τη σύνταξη της μελέτης από την ημερομηνία υπογραφής της ήτοι έναρξη την 3/12/2015 και λήξη την 17/12/2015.

 

Την 16/12/2015 υποβλήθηκε στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών η μελέτη του θέματος . (Η αίτηση της αναδόχου πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο Κορινθίων με αριθμό 59466/16-12-2015).

 

Κατόπιν των ανωτέρω εκδόθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών η από 17/11/2015 βεβαίωση περαίωσης της εν λόγω μελέτης.

            Ως εκ τούτου παρακαλούμε για την έγκριση και παραλαβή της

 

(2)               Ο ανάδοχος μελετητής Γρηγόριος Δοπτίδης , κάτοχος πτυχίου Α΄ τάξης στη κατηγορία 9 με αριθμό μητρώου 19003, δυνάμει της αρ. πρωτ. 57432/3-12-2015 συμβάσεως ανέλαβε τη σύνταξη της Η/Μ Μελέτης με τίτλο “ Ανάπλαση του κέντρου της Κορίνθου, Κεντρική πλατεία και περιβάλλοντες πεζόδρομοι και δρόμοι – Ανάπλαση διαμόρφωση παραλιακού μετώπου πόλης Κορίνθου ”.

Η σύμβαση καθόρισε προθεσμία δύο (2) εβδομάδες για τη σύνταξη της μελέτης από την ημερομηνία υπογραφής της ήτοι έναρξη την 3/12/2015 και λήξη την 17/12/2015.

 

Την 16/12/2015 υποβλήθηκε στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών η μελέτη του θέματος. (Η αίτηση του αναδόχου πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο Κορινθίων με αριθμό 59466/16-12-2015).

 

Κατόπιν των ανωτέρω εκδόθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών η από 17/11/2015 βεβαίωση περαίωσης της εν λόγω μελέτης.

            Ως εκ τούτου παρακαλούμε για την έγκριση και παραλαβή της.

 

 

  Ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση και παραλαβή των δύο τμημάτων – ειδικής αρχιτεκτονικής και Η/Μ μελέτης – της εν θέματι μελέτης, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας και λαμβάνοντας υπόψη την από 17-12-2015 Βεβαίωση Περαίωσης Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, την οποία επίσης θέτει υπόψη της Επιτροπής.

 

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της τις ανωτέρω εισηγήσεις της τεχνικής υπηρεσίας και του Προέδρου, την από 17-12-2015 βεβαίωση περαίωσης μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και του Ν. 3463/06

 

                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Εγκρίνει και παραλαμβάνει την Ειδική Αρχιτεκτονική και Η/Μ μελέτη με τίτλο «Ανάπλαση του κέντρου της Κορίνθου, κεντρική πλατεία και περιβάλλοντες πεζόδρομοι και δρόμοι – Ανάπλαση διαμόρφωση παραλιακού μετώπου πόλης Κορίνθου», όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αυξ. αριθμ. 31/406/2015.-

 

                             Ο   Πρόεδρoς                                               Τα Μέλη

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                       Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                    Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                    Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                             (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                             Σταυρέλης Νικόλαος

Leave a Comment