Απόφαση αριθμ. 1/2/2016

Αριθμός Πρακτικού 1

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 11-01-2016

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 11η Ιανουαρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 214/05-01-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2) Πανταζής Βασ., 3)Κορδώσης Χρ., 4)Παππάς Αντ..

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

  ΑΠΟΦΑΣΗ 2η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός υπολόγων για την διαχείριση της καταβολής των προνοιακών επιδομάτων ατόμων με ειδικές ανάγκες για το ΣΤ΄ δίμηνο (Νοέμβριος – Δεκέμβριος) του έτους 2015 – ψήφιση σχετικών πιστώσεων» θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

 

    ΘΕΜΑ: «Ορισμός υπολόγων για την διαχείριση της καταβολής των  προνοιακών

                   επιδομάτων ατόμων με ειδικές ανάγκες για το ΣΤ΄ δίμηνο (Νοέμβριος-Δεκέμβριος) 

                   του έτους 2015-ψήφιση σχετικών πιστώσεων ».

 

Σύμφωνα με το υπ΄αριθμ.   60207- 22/12/2015 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας το ύψος των προνοιακών επιδομάτων   για το ΣΤ΄ δίμηνο έτους 2015 ανέρχεται σε 1.120.039,76 €.

Προκειμένου να διανεμηθεί το συνολικό ποσό των 1.120.039,76 € στους δικαιούχους εσείς θα πρέπει να ορίσετε υπόλογους τους:

 

1.Αθανασίου Δήμητρα του Αθανασίου – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων,υπάλληλο του τμήματος Πρόνοιας, με ΑΦΜ 055679750 και ΑΔΤ:  Ρ377473, για τα κάτωθι επιδόματα συνολικού ποσού  477.267,21 € που αφορούν αναλυτικά στα κάτωθι ποσά :

 

ΚΑΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟ

6741.0002

Αιμολυτική Αναιμία

64373,57

6741.0008

Παραπληγικοί Δημοσίου

48025,01

6741.0010

Κωφάλαλοι

42720,39

6741.0007

Παραπληγικοί Ανασφάλιστοι

41907,98

6741.0004

Β.Ν.Κ.

242808,79

6741.0005

Επίδομα Κίνησης

37431,47

      

  Και εν συνεχεία θα προβεί σε απόδοση λογαριασμού σε χρονικό διάστημα 3 μηνών από τη λήψη της Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

 

2.Σούκουλη Μαρία  του Κίμωνα – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων,υπάλληλο του τμήματος Πρόνοιας, με ΑΦΜ 111962363 και ΑΔΤ:  Λ918699, για το κάτωθι επίδομα και το αντίστοιχο ποσό   485.330,54 € :

 

ΚΑΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟ

6741.0001

Βαριάς Αναπηρίας

485330,54

Και εν συνεχεία θα προβεί σε απόδοση λογαριασμού σε χρονικό διάστημα 3 μηνών από τη λήψη της Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

 

3.Αναργύρου Αναστασία  του Γεωργίου – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλο του τμήματος Πρόνοιας, με ΑΦΜ 111962351 και ΑΔΤ:  ΑΚ 361759, για τα κάτωθι επιδόματα συνολικού ποσού    157.442,01 € που αφορούν αναλυτικά στα κάτωθι  ποσά :

 

ΚΑΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

 

6741.0009

Τυφλότητα

136274,97

6741.0006

Στεγαστική Συνδρομή

11406,14

6741.0013

Ομογενών Προσφύγων

1833,68

6741.0012

Απροστάτευτων Ανηλίκων

7927,22

 

 Και εν συνεχεία θα προβεί σε απόδοση λογαριασμού σε χρονικό διάστημα 3 μηνών από τη λήψη της Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

 

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

   Ορίζει υπολόγους υπαλλήλους του Δήμου Κορινθίων, οι οποίοι θα διαχειριστούν τους κωδικούς εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2016 για την καταβολή των ως άνω αναφερομένων προνοιακών επιδομάτων σε άτομα με ειδικές ανάγκες για το ΣΤ΄ δίμηνο (Νοέμβριος – Δεκέμβριος) του έτους 2015 τις κ.κ.:

1.Αθανασίου Δήμητρα του Αθανασίου – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλο του τμήματος Πρόνοιας, με ΑΦΜ 055679750 και ΑΔΤ Ρ377473, για τα κάτωθι επιδόματα συνολικού ποσού   477.267,21€, που αφορούν αναλυτικά στα κάτωθι ποσά :

ΚΑΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟ

6741.0002

Αιμολυτική Αναιμία

64373,57

6741.0008

Παραπληγικοί Δημοσίου

48025,01

6741.0010

Κωφάλαλοι

42720,39

6741.0007

Παραπληγικοί Ανασφάλιστοι

41907,98

6741.0004

Β.Ν.Κ.

242808,79

6741.0005

Επίδομα Κίνησης

37431,47

      

2.Σούκουλη Μαρία  του Κίμωνα – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλο του τμήματος Πρόνοιας, με ΑΦΜ 111962363 και ΑΔΤ Λ918699, για το κάτωθι επίδομα και το αντίστοιχο ποσό  485.330,54€:

ΚΑΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟ

6741.0001

Βαριάς Αναπηρίας

485330,54

 

3.Αναργύρου Αναστασία  του Γεωργίου – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλο του τμήματος Πρόνοιας, με ΑΦΜ 111962351 και ΑΔΤ ΑΚ 361759, για τα κάτωθι επιδόματα συνολικού ποσού    157.442,01€, που αφορούν αναλυτικά στα κάτωθι  ποσά :

ΚΑΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

 

6741.0009

Τυφλότητα

136274,97

6741.0006

Στεγαστική Συνδρομή

11406,14

6741.0013

Ομογενών Προσφύγων

1833,68

6741.0012

Απροστάτευτων Ανηλίκων

7927,22

 

 Οι ανωτέρω δημοτικοί υπάλληλοι εν συνεχεία θα προβούν σε απόδοση λογαριασμού των ενταλμάτων προπληρωμής έως και τις 10/04/2016.

 

          Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2/2016.-

 

                             Ο   Πρόεδρoς                                               Τα Μέλη

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                       Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                    Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                    Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                             (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                    Σταυρέλης Νικόλαος

Leave a Comment