Απόφαση αριθμ. 1/1/2016

Αριθμός Πρακτικού 1

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 11-01-2016

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 11η Ιανουαρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 214/05-01-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2) Πανταζής Βασ., 3)Κορδώσης Χρ., 4)Παππάς Αντ..

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

  ΑΠΟΦΑΣΗ 1η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2016» λέει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με το σημείο (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει, μεταξύ άλλων, για τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού. Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τις σχετικές εισηγήσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας, οι οποίες έχουν ως εξής:

Α.

ΘΕΜΑ :  Έγκριση διάθεσης  πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2016

 

      Σύμφωνα με το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν έχει την έννοια ότι μετά τον έλεγχο του από το ΓΓ της Περιφέρειας (πλέον Αποκεντρωμένης Διοίκησης) οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ’ αυτόν μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής (πλέον Οικονομικής) Επιτροπής. Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των δημοτικών υπηρεσιών και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο δημοτικό ταμείο.

      Η Οικονομική επιτροπή έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού είτε με χωριστές αποφάσεις της, για κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος τους, με μία απόφαση που μπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε και κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ανάλογα με το είδος και το χρόνο που πρέπει να πραγματοποιηθεί η δαπάνη.

     Οι διατάξεις του άρθρου 9 του ΠΔ 113/2010 και του άρθρου 21 παρ.7 και 9 του Ν.2362/95 όπως αυτό ισχύει καθορίζουν ειδική διαδικασία ανάληψης υποχρεώσεων για ορισμένες κατηγορίες δαπανών, οι οποίες αναλαμβάνονται υποχρεωτικά από την αρχή του έτους για ολόκληρο το προϋπολογιζόμενο ποσό.

       Έχοντας  υπόψη :

Α) τις διατάξεις του  άρθρου  160 του ΔΚΚ – Ν. 3463/2006,  στις  οποίες ορίζονται τα εξής:

«1.Ώσπου να αρχίσει να ισχύει ο νέος προϋπολογισμός, και πάντως όχι αργότερα από το τέλος Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους, ισχύει ο προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει, μόνον ως προς την πληρωμή:

α) Των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 158.

β) Των δαπανών που γίνονται για ειδικούς σκοπούς, βάσει διάταξης νόμου, κατόπιν αποφάσεων χρηματοδότησης από την Κρατική Διοίκηση, καθώς και αυτών που γίνονται στο πλαίσιο της υλοποίησης εγκεκριμένων έργων ή δράσεων, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.Μετά την πάροδο του τριμήνου απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη με βάση τον προϋπολογισμό του περασμένου έτους, πλην αυτών που αφορούν τις αποδοχές προσωπικού και την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών».

Η διάταξη του άρθρου 160 Ν. 3463/06 δεν έχει την έννοια της παράτασης ισχύος του προϋπολογισμού του προηγούμενου οικον. έτους, μέχρι την «έγκριση» του προϋπολογισμού του νέου οικον. έτους, και τη συνέχιση πραγματοποίησης δαπανών σε βάρος αυτού, αλλά ότι ο Προϋπολογισμός του προηγούμενου οικον. έτους (που έκλεισε οριστικά στις 31 Δεκεμβρίου), θεωρείται πλασματικά ως προσωρινός προϋπολογισμός του νέου οικον. έτους και μέχρι την έγκριση του νέου Προϋπολογισμού.

 

Κατά συνέπεια και για τους  Δήμους που δεν έχει «εγκριθεί» ο Προϋπολογισμός οικον. έτους 2016, στις 4/1/2016 (πρώτη εργάσιμη ημέρα του έτους) τα έσοδα εισπράττονται υπέρ των ΚΑΕ του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 που θεωρείται ως πλασματικός και προσωρινός Προϋπολογισμός οικον. έτους 2016. Τα Διπλότυπα Είσπραξης και τα Γραμμάτια Είσπραξης αναριθμούνται και ξεκινούν την αρίθμηση αυτών από το Νο1. Επί των παραστατικών είσπραξης αναγράφεται πλέον «οικον. έτος 2016». Ομοίως οι δαπάνες (υποχρεωτικές) βαρύνουν τους ΚΑΕ του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 που θεωρείται ως πλασματικός και προσωρινός Προϋπολογισμός οικον. έτους 2016. Τα ΧΕΠ κάθε Σειράς αναριθμούνται και ξεκινά η αρίθμηση αυτών από το Νο 1.

       Συγκεκριμένα: επί των ΧΕΠ αναγράφεται πλέον «οικον. έτος 2016», καθώς επίσης επί του κυρίου σώματος αυτών αλλά και επί του στελέχους αναγράφεται ρητά ότι «ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 160 Ν. 3463/06».

Σε καμιά περίπτωση, σε περίπτωση μη «έγκρισης» του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2016 μέχρι 31/12/2015 δεν μπορεί να παραταθεί ο προϋπολογισμός του οικον. έτους που έληξε και να πραγματοποιούνται δαπάνες σε βάρος αυτού (αφού αυτός έχει κλείσει οριστικά στις 31/12/2015), αλλά η Υπηρεσία προέρχεται στην έναρξη του νέου οικον. έτους 2016 με τη χρήση των ΚΑΕ του προϋπολογισμού οικον. έτους 2015, ως πλασματικού – προσωρινού προϋπολογισμού οικον. έτους 2016, και μέχρι την «έγκριση» αυτού.

Β) τον προϋπολογισμό του Δήμου μας οικονομικού έτους 2016 που ψηφίστηκε με την υπ΄ αριθ.  29/533/28-12-2015 απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου   β)τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4089/26-10-2012 (ΦΕΚ 206/26-10-2012, Τεύχος Α΄)  & Γ)το γεγονός  ότι οι κατωτέρω πιστώσεις αφορούν υποχρεωτικές δαπάνες,   παρακαλώ για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας να προβούμε στη ψήφιση σχετικών πιστώσεων που αναγράφονται σ’ αυτόν.

       Ειδικότερα προτείνεται η έγκριση  και ψήφιση των παρακάτω πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2016:

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Π.Α.Υ.

ΠΟΣΟ

15

6741.0001

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΒΑΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

111/2016

2841795,68

15

6741.0002

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

112/2016

377216,88

15

6741.0004

ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ

113/2016

1517982,12

15

6741.0005

ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ/ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ/ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΥΣ

114/2016

216789,14

15

6741.0006

ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

115/2016

60245,96

15

6741.0007

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ/ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ

116/2016

233779,4

15

6741.0008

ΕΠΙΔΟΜΑ  ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ/ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

117/2016

325321,18

15

6741.0009

ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ

118/2016

819634,48

15

6741.0010

ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΕ ΚΩΦΑΛΑΛΑ ΑΤΟΜΑ

119/2016

211890,12

15

6741.0012

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

120/2016

20256,72

15

6741.0013

ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ -ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

121/2016

11295,92

00

6715.0019

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΠΔΔ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ (ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ)

122/2016

484000

00

6715.0020

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΠΔΔ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ (ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ)

123/2016

956608

00

6521.0001

ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

124/2016

83959,48

00

6526.0001

ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

125/2016

193374,61

10

6273.0001

Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες

126/2016

250.000,00

20

6151.0001

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων

127/2016

200.000,00

35

6273.0001

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

128/2016

10.000,00

35

6273.0002

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος από κατανάλωση αντλιοστασίων ύδρευσης

129/2016

300.000,00

45

6273.0001

Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες

130/2016

7.000,00

20

6211.0001

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

131/2016

1.366.841,93

20

6279.0001

Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα

132/2016

4.271,18

00

6718.0001

Εισφορά υπέρ ΚΕΔΕ 15% από ΤΑΠ

133/2016

84.600,00

10

6612.0001

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΑΜ 20/2015

134/2016

4.661,18

30

6612.0001

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΑΜ 20/2015

135/2016

1.949,32

10

6614.0001

Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΑΜ 20/2015

136/2016

21.511,47

30

6614.0001

Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΑΜ 20/2015

137/2016

5.947,98

10

6613.0001

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΑΜ 20/2015

138/2016

2.961,84

30

6613.0001

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΑΜ 20/2015.

139/2016

734,18

10

6654.0001

Προμήθεια λοιπού υλικού, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΑΜ 20/2015.

140/2016

32.808,22

30

6654.0001

Προμήθεια λοιπού υλικού, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΑΜ 20/2015

141/2016

13.724,96

00

6031.0001

Τακτικές αποδοχές Ειδικών Συνεργατών (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

1/2016

78.420,00

00

6031.0003

Τακτικές αποδοχές Γενικού Γραμματέα (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

2/2016

27.276,00

00

6053.0001

ΙΚΑ-ΤΕΑΜ Εργοδότη υπαλλήλων ειδικών θέσεων

3/2016

7.909,74

00

6053.0002

ΤΣΜΕΔΕ Εργοδότη μισθοδοσίας υπαλλήλων ειδικών θέσεων

4/2016

13.071,17

10

6011.0001

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

5/2016

1.086.171,60

10

6021.0001

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

6/2016

240.961,80

10

6021.0003

Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών (άρθρ. 300 Ν.1188/81)

7/2016

15.000,00

10

6041.0001

Τακτικές αποδοχές πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

8/2016

5.282,40

10

6051.0001

Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Εργοδότη 12,5% Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

9/2016

131.868,89

10

6051.0002

ΙΚΑ Εργοδότη μονίμων υπαλλήλων Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

10/2016

6.066,29

10

6051.0003

Εισφορά Εργοδότη υπέρ ΟΠΑΔ για τους πρώην τακτικούς υπαλλήλους κοινοτήτων Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

11/2016

16.741,30

10

6051.0004

ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ Εργοδότη 3% μονίμων υπαλλήλων Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

12/2016

30.774,69

10

6051.0005

ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Εργοδότη 3% μονίμων υπαλλήλων  Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

13/2016

1.794,99

10

6051.0007

Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 5,10% Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών (αρ.19 παρ 191 Ν.3918/11)

14/2016

2.968,46

10

6052.0001

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

15/2016

61.216,23

10

6062.0001

Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών (άρθρο 112 Ν 118/81)

16/2016

1.000,00

10

6422.0001

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Οικονομικών & Διοικητικών υπηρεσιών

17/2016

2.000,00

15

6011.0001

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής

18/2016

452.748,84

15

6021.0001

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)  υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής

19/2016

350.806,20

15

6021.0003

Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων (άρθρ. 300 Ν.1188/81) αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής

20/2016

15.000,00

15

6051.0001

Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Εργοδότη 12,5% μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής

21/2016

31.974,71

15

6051.0003

ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ Εργοδότη 3% μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής

22/2016

7.680,55

15

6051.0004

ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Εργοδότη 3% μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής

23/2016

5.169,46

15

6051.0005

ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

24/2016

6.511,08

15

6051.0006

Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης  5,10% μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής (αρ.19 παρ 191 Ν.3918/11)

25/2016

8.788,08

15

6052.0001

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής

26/2016

91.916,27

15

6062.0001

Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής

27/2016

1.000,00

15

6422.0001

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής

28/2016

2.000,00

20

6011.0001

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

29/2016

1.105.596,48

20

6021.0001

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)  υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

30/2016

145.387,56

20

6051.0001

Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Εργοδότη 12,5% μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

31/2016

146.301,60

20

6021.0003

Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων (άρθρ. 300 Ν.1188/81) Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

32/2016

30.000,00

20

6051.0003

ΤΣΜΕΔΕ μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

33/2016

4.271,47

20

6051.0005

Εισφορά εργοδότη υπέρ ΟΠΑΔ για τους πρώην τακτικούς υπαλλήλους κοινοτήτων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

34/2016

3.586,30

20

6051.0006

ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ Εργοδότη 3% μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

35/2016

41.100,02

20

6051.0007

ΤΕΑΔΥ Δημοσίου Εργοδότη 3% μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

36/2016

476,02

20

6051.0008

Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης  5,10% Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού (αρ.19 παρ.1 Ν 3918/11)

37/2016

809,23

20

6052.0001

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

38/2016

45.945,25

20

6054.0001

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

39/2016

123.700,54

30

6011.0001

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων

40/2016

551.430,48

30

6021.0001

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)  υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων

41/2016

26.908,08

30

6041.0001

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) εκτάκτων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων

42/2016

56.511,60

30

6041.0002

Τακτικές αποδοχές πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων

43/2016

5.282,40

30

6051.0001

Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Εργοδότη 12,5% μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων

44/2016

35.268,49

30

6051.0002

ΙΚΑ Εργοδότη μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων

45/2016

6.486,72

30

6051.0003

ΤΣΜΕΔΕ Μισθοδοσίας μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων

46/2016

55.264,30

30

6051.0005

ΤΕΑΔΥ Εργοδότη μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων

47/2016

8.650,35

30

6051.0006

Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 5,10% μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων (αρ.19 παρ.1Ν 3918/11)

48/2016

962,96

30

6054.0001

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων

49/2016

15.140,74

30

6054.0002

ΙΚΑ προσωπικού πρακτικής άσκησης Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων

50/2016

303,30

30

6012.0001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων

51/2016

17.482,29

30

6062.0001

Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων (άρθρο 112 Ν 118/81)

52/2016

1.000,00

30

6422.0001

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων

53/2016

10.000,00

20

6422.0001

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

54/2016

2.000,00

20

6062.0001

Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)

55/2016

2.000,00

20

6012.0001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας  και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

56/2016

100.892,57

10

6012.0001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας  και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

57/2016

30.778,28

35

6011.0001

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πρασίνου

58/2016

189.609,12

35

6012.0001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές  μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πρασίνου

59/2016

9.819,43

35

6021.0001

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)  υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Πρασίνου

60/2016

40.491,96

35

6041.0001

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) εκτάκτων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πρασίνου

61/2016

40.001,88

35

6042.0001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές προσωπικού ορισμένου χρόνου Υπηρεσίας Πρασίνου

62/2016

4.592,57

35

6051.0001

Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Εργοδότη 12,5% Υπηρεσίας Πρασίνου

63/2016

22.773,07

35

6051.0003

ΤΑΔΚΥ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. εργοδότη Υπηρεσίας Πρασίνου

64/2016

5.533,48

35

6051.0005

Εισφορά Εργοδότη υπέρ ΟΠΑΔ για τους πρώην τακτικούς υπαλλήλους κοινοτήτων Υπηρεσίας Πρασίνου

65/2016

1.839,63

35

6051.0007

ΤΕΑΔΥ Δημοσίου Υπηρεσίας Πρασίνου

66/2016

517,32

35

6052.0001

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Πρασίνου

67/2016

10.004,95

35

6054.0001

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Υπηρεσίας Πρασίνου

68/2016

11.072,64

35

6062.0001

Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πρασίνου (άρθρο 112 Ν 118/81)

69/2016

1.000,00

35

6422.0001

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πρασίνου

70/2016

1.000,00

35

6041.0009

Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων με τρίμηνη σύμβαση  για την αντιμετώπιση των εποχικών-κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας -πυροπροστασίας 2016

71/2016

22.272,00

35

6051.0006

Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 5,10% Υπηρεσίας Πρασίνου (αρ.19 παρ.1Ν 3918/11)

72/2016

879,44

20

6022.0001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

73/2016

16.956,00

10

6022.0001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας, για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων αορίστου χρόνου Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

74/2016

7.388,57

40

6011.0001

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Τμήματος Πολεοδομίας

75/2016

294.945,12

40

6012.0001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Τμήματος Πολεοδομίας

76/2016

15.365,14

40

6021.0001

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)  υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τμήματος Πολεοδομίας

77/2016

42.592,32

40

6041.0001

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) εκτάκτων υπαλλήλων Τμήματος Πολεοδομίας

78/2016

15.840,00

40

6051.0001

Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Εργοδότη 12,5% υπαλλήλων Τμήματος Πολεοδομίας

79/2016

11.184,90

40

6051.0002

ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ) εργοδότη υπαλλήλων Τμήματος Πολεοδομίας

80/2016

3.511,57

40

6051.0003

ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ εργοδότη υπαλλήλων Τμήματος Πολεοδομίας

81/2016

2.665,44

40

6051.0004

ΤΣΜΕΔΕ εργοδότη υπαλλήλων Τμήματος Πολεοδομίας

82/2016

27.022,29

40

6051.0006

Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 5,10%  Τμήματος Πολεοδομίας (αρ.19 παρ.1Ν 3918/11)

83/2016

6.925,74

40

6052.0001

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τμήματος Πολεοδομίας

84/2016

10.500,75

40

6054.0001

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Τμήματος Πολεοδομίας

85/2016

3.910,34

40

6062.0001

Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων Τμήματος Πολεοδομίας (άρθρο 112 Ν 118/81)

86/2016

1.000,00

40

6422.0001

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολεοδομίας

87/2016

3.000,00

45

6011.0001

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Νεκροταφείων

88/2016

64.560,00

45

6012.0001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Νεκροταφείων

89/2016

5.124,00

45

6021.0001

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)  υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Νεκροταφείων

90/2016

14.344,44

45

6022.0001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές  υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Νεκροταφείων

91/2016

1.625,14

45

6051.0001

Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Εργοδότη 12,5% Υπηρεσίας Νεκροταφείων

92/2016

8.710,50

45

6051.0003

Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Εργοδότη Υπηρεσίας Νεκροταφείων

93/2016

2.334,09

45

6052.0001

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Νεκροταφείων

94/2016

4.672,85

45

6062.0001

Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων Υπηρεσίας Νεκροταφείων (άρθρο 112 Ν 118/81)

95/2016

1.000,00

45

6422.0001

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Υπηρεσίας Νεκροταφείων

96/2016

500,00

00

6121.0001

Αντιμισθία Δημάρχου

97/2016

41.040,00

00

6121.0002

Αντιμισθία αντιδημάρχων (Ν.4093/12 ΦΕΚ 256/31.12.2012 τεύχος Α΄)

98/2016

161.343,27

00

6121.0003

Αντιμισθία Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου

99/2016

8.640,00

00

6121.0004

Αντιμισθία συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης (άρθρο 77 παρ.6 Ν.3852/2010)

100/2016

8.640,00

00

6123.0001

Έξοδα κίνησης προέδρων τοπικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97)

101/2016

94.200,00

00

6124.0001

Έξοδα κηδείας δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 ΚΔΚ, Ν. 2685/1999)

102/2016

6.000,00

00

6126.0001

Εργοδοτικές εισφορές αιρετών

103/2016

22.170,25

20

6041.0001

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) εκτάκτων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

104/2016

420.529,00

30

6052.0001

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων

105/2016

6.648,70

10

6054.0002

ΙΚΑ προσωπικού πρακτικής άσκησης Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

106/2016

303,30

35

6054.0005

Εργοδοτικές εισφορές  εκτάκτων υπαλλήλων με τρίμηνη σύμβαση  για την αντιμετώπιση των εποχικών-κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας -πυροπροστασίας 2016

107/2016

5.950,00

00

6421.0001

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών

108/2016

10.000,00

60

7341.0009

Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας

109/2016

55.000,00

60

7341.0009

Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας

110/2016

1.500,00

 

 

Β.

ΘΕΜΑ :  Έγκριση διάθεσης  πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2016

 

      Σύμφωνα με το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν έχει την έννοια ότι μετά τον έλεγχο του από το ΓΓ της Περιφέρειας (πλέον Αποκεντρωμένης Διοίκησης) οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ’ αυτόν μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής (πλέον Οικονομικής) Επιτροπής. Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των δημοτικών υπηρεσιών και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο δημοτικό ταμείο.

      Η Οικονομική επιτροπή έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού είτε με χωριστές αποφάσεις της, για κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος τους, με μία απόφαση που μπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε και κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ανάλογα με το είδος και το χρόνο που πρέπει να πραγματοποιηθεί η δαπάνη.

     Οι διατάξεις του άρθρου 9 του ΠΔ 113/2010 και του άρθρου 21 παρ.7 και 9 του Ν.2362/95 όπως αυτό ισχύει καθορίζουν ειδική διαδικασία ανάληψης υποχρεώσεων για ορισμένες κατηγορίες δαπανών, οι οποίες αναλαμβάνονται υποχρεωτικά από την αρχή του έτους για ολόκληρο το προϋπολογιζόμενο ποσό.

       Έχοντας  υπόψη :

Α) τις διατάξεις του  άρθρου  160 του ΔΚΚ – Ν. 3463/2006,  στις  οποίες ορίζονται τα εξής:

«1.Ώσπου να αρχίσει να ισχύει ο νέος προϋπολογισμός, και πάντως όχι αργότερα από το τέλος Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους, ισχύει ο προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει, μόνον ως προς την πληρωμή:

α) Των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 158.

β) Των δαπανών που γίνονται για ειδικούς σκοπούς, βάσει διάταξης νόμου, κατόπιν αποφάσεων χρηματοδότησης από την Κρατική Διοίκηση, καθώς και αυτών που γίνονται στο πλαίσιο της υλοποίησης εγκεκριμένων έργων ή δράσεων, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.Μετά την πάροδο του τριμήνου απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη με βάση τον προϋπολογισμό του περασμένου έτους, πλην αυτών που αφορούν τις αποδοχές προσωπικού και την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών».

Η διάταξη του άρθρου 160 Ν. 3463/06 δεν έχει την έννοια της παράτασης ισχύος του προϋπολογισμού του προηγούμενου οικον. έτους, μέχρι την «έγκριση» του προϋπολογισμού του νέου οικον. έτους, και τη συνέχιση πραγματοποίησης δαπανών σε βάρος αυτού, αλλά ότι ο Προϋπολογισμός του προηγούμενου οικον. έτους (που έκλεισε οριστικά στις 31 Δεκεμβρίου), θεωρείται πλασματικά ως προσωρινός προϋπολογισμός του νέου οικον. έτους και μέχρι την έγκριση του νέου Προϋπολογισμού.

 

Κατά συνέπεια και για τους  Δήμους που δεν έχει «εγκριθεί» ο Προϋπολογισμός οικον. έτους 2016, στις 4/1/2016 (πρώτη εργάσιμη ημέρα του έτους) τα έσοδα εισπράττονται υπέρ των ΚΑΕ του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 που θεωρείται ως πλασματικός και προσωρινός Προϋπολογισμός οικον. έτους 2016. Τα Διπλότυπα Είσπραξης και τα Γραμμάτια Είσπραξης αναριθμούνται και ξεκινούν την αρίθμηση αυτών από το Νο1. Επί των παραστατικών είσπραξης αναγράφεται πλέον «οικον. έτος 2016». Ομοίως οι δαπάνες (υποχρεωτικές) βαρύνουν τους ΚΑΕ του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 που θεωρείται ως πλασματικός και προσωρινός Προϋπολογισμός οικον. έτους 2016. Τα ΧΕΠ κάθε Σειράς αναριθμούνται και ξεκινά η αρίθμηση αυτών από το Νο 1.

       Συγκεκριμένα: επί των ΧΕΠ αναγράφεται πλέον «οικον. έτος 2016», καθώς επίσης επί του κυρίου σώματος αυτών αλλά και επί του στελέχους αναγράφεται ρητά ότι «ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 160 Ν. 3463/06».

Σε καμιά περίπτωση, σε περίπτωση μη «έγκρισης» του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2016 μέχρι 31/12/2015 δεν μπορεί να παραταθεί ο προϋπολογισμός του οικον. έτους που έληξε και να πραγματοποιούνται δαπάνες σε βάρος αυτού (αφού αυτός έχει κλείσει οριστικά στις 31/12/2015), αλλά η Υπηρεσία προέρχεται στην έναρξη του νέου οικον. έτους 2016 με τη χρήση των ΚΑΕ του προϋπολογισμού οικον. έτους 2015, ως πλασματικού – προσωρινού προϋπολογισμού οικον. έτους 2016, και μέχρι την «έγκριση» αυτού.

Β) τον προϋπολογισμό του Δήμου μας οικονομικού έτους 2016 που ψηφίστηκε με την υπ΄ αριθ.  29/533/28-12-2015 απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου   β)τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4089/26-10-2012 (ΦΕΚ 206/26-10-2012, Τεύχος Α΄)  & Γ)το γεγονός  ότι οι κατωτέρω πιστώσεις αφορούν υποχρεωτικές δαπάνες,   παρακαλώ για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας να προβούμε στη ψήφιση σχετικών πιστώσεων που αναγράφονται σ’ αυτόν.

       Ειδικότερα προτείνεται η έγκριση  και ψήφιση των παρακάτω πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2016:

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Π.Α.Υ.

ΠΟΣΟ

1

10/6641.0002

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Κορίνθου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΑΜ 14/2014.

155/2016

8.873,84

2

20/6641.0002

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Κορίνθου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΑΜ 14/2014.

156/2016

198.886,58

3

30/6641.0002

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Κορίνθου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΑΜ 14/2014.

157/2016

23.880.93

4

35/6641.0002

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Κορίνθου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΑΜ 14/2014.

158/2016

21.894,00

5

45/6641.0002

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Κορίνθου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΑΜ 14/2014.

159/2016

1.857,10

6

20/6644.0002

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων Δ.Ε. Κορίνθου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΑΜ 14/2014.

160/2016

57.502,50

7

30/6644.0002

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων Δ.Ε. Κορίνθου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΑΜ 14/2014.

161/2016

31.119,00

8

35/6644.0002

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων Δ.Ε. Κορίνθου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΑΜ 14/2014.

162/2016

6.380,73

9

10/6641.0005

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Σαρωνικού, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΑΜ 14/2014.

163/2016

25,90

10

20/6641.0005

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Σαρωνικού, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΑΜ 14/2014.

164/2016

33,36

11

30/6641.0005

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Σαρωνικού, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΑΜ 14/2014.

165/2016

15,13

12

35/6641.0005

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Σαρωνικού, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΑΜ 14/2014.

167/2016

1.626,55

13

45/6641.0005

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Σαρωνικού, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΑΜ 14/2014.

168/2016

36,28

14

20/6644.0005

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων Δ.Ε. Σαρωνικού, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΑΜ 14/2014.

169/2016

10,90

15

30/6644.0005

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων Δ.Ε. Σαρωνικού, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΑΜ 14/2014.

171/2016

717,97

16

35/6644.0005

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων Δ.Ε. Σαρωνικού, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΑΜ 14/2014. 

173/2016

30,74

17

10/6641.0003

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΑΜ 14/2014.

178/2016

13,51

18

20/6641.0003

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΑΜ 14/2014.

181/2016

7,29

19

30/6641.0003

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΑΜ 14/2014.

183/2016

7.634,61

20

35/6641.0003

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΑΜ 14/2014.

184/2016

9.500,00

21

45/6641.0003

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΑΜ 14/2014.

185/2016

17,63

22

20/6644.0003

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΑΜ 14/2014.

188/2016

2.653,88

23

30/6644.0003

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΑΜ 14/2014.

190/2016

4.206,41

24

35/6644.0003

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΑΜ 14/2014.

191/2016

1.329,86

25

10/6641.0004

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Τενέας, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΑΜ 14/2014.

192/2016

487,45

26

20/6641.0004

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Τενέας, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΑΜ 14/2014.

193/2016

25,35

27

30/6641.0004

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Τενέας, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΑΜ 14/2014.

166/2016

12.000,00

28

35/6641.0004

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Τενέας, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΑΜ 14/2014.

170/2016

8.950,00

29

45/6641.0004

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Τενέας, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΑΜ 14/2014.

172/2016

26,66

30

20/6644.0004

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων Δ.Ε. Τενέας, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΑΜ 14/2014.

174/2016

11.387,19

31

30/6644.0004

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων Δ.Ε. Τενέας, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΑΜ 14/2014.

175/2016

13.234,67

32

35/6644.0004

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων Δ.Ε. Τενέας, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΑΜ 14/2014.

176/2016

2.850,00

33

10/6641.0006

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Σολυγείας, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΑΜ 14/2014.

177/2016

17,73

34

20/6641.0006

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Σολυγείας, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΑΜ 14/2014.

179/2016

35,96

35

30/6641.0006

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Σολυγείας, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΑΜ 14/2014.

180/2016

11,35

36

35/6641.0006

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Σολυγείας, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΑΜ 14/2014.

182/2016

51,97

37

20/6644.0006

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων Δ.Ε.Σολυγείας, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΑΜ 14/2014.

186/2016

4,54

38

30/6644.0006

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων Δ.Ε.Σολυγείας, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΑΜ 14/2014.

187/2016

211,57

39

35/6644.0006

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων Δ.Ε.Σολυγείας, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΑΜ 14/2014.

189/2016

2.850,00

 

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, τις διατάξεις του  άρθρου 160 του ΔΚΚ – Ν. 3463/2006, τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2016, που ψηφίστηκε με την υπ΄ αριθ.  29/533/28-12-2015 απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 5 του Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ 206/26-10-2012, Α΄), το γεγονός ότι οι ως άνω πιστώσεις αφορούν υποχρεωτικές δαπάνες, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  Εγκρίνει τη διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2016, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

 

          Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1/1/2016.-

 

                             Ο   Πρόεδρoς                                               Τα Μέλη

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                       Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                    Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                    Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                             (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                    Σταυρέλης Νικόλαος

Leave a Comment