Απόφαση αριθμ. 32/419/2015

Αριθμός Πρακτικού 32

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 28-12-2015

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 28η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 60610/24-12-2015 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδ.), 6)Μπάκουλης Δημ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2) Πανταζής Βασ., 3)Κορδώσης Χρ..

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 419η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Σύνταξη δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 και Ο.Π.Δ. έτους 2016 Δήμου Κορινθίων», λέει ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 26945/31-07-2015 (ΦΕΚ 1621 τεύχος Β΄) των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών και την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου.  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών της επιτροπής την αριθμ. 4/2015 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής, τα α)προσχέδιο ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2016 και β)σχέδιο προϋπολογισμού έτους 2016 του Δήμου, το οποίο είναι ισοσκελισμένο με γενικό σύνολο εσόδων ποσού 63.535.916,94€ και γενικό σύνολο εξόδων ποσού 63.535.916,94€, προκειμένου για την υποβολή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων.

 

  Η Οικονομική Επιτρoπή μετά από διαλoγική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την αριθμ. 4/2015 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής, τα σχέδια α)Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2016 και β)Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 63 και 72 του Ν. 3852/2010 και της ΚΥΑ οικ. 26945/31-07-2015 (ΦΕΚ 1621/31-07-2015 τεύχος Β΄) των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Α.- Συντάσσει τον προϋπολογισμό εσόδων κι εξόδων και το ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2016, αφού επεξεργάστηκε και έλεγξε όλα τα κονδύλια των εσόδων κι εξόδων, που αναγράφονται αναλυτικά στο σχετικό μηχανογραφημένο έντυπο, ως εξής:

ΕΣΟΔΑ

0                 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

01

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

172.661,09

02

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

202.634,52

03

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

5.747.989,27

04

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.134.837,49

05

ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

1.298.457,88

06

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

15.526.686,70

07

ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

105.544,19

                                                                                                                    ΣΥΝΟΛΟ:                        24.188.811,14

1                   ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

11

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

0,00

12

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

0,00

13

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

6.106.484,91

14

ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ

0,00

15

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ

70.780,63

16

ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

10.070,00

                                                                                                                    ΣΥΝΟΛΟ:                        6.187.335,54

2                 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ

           ΦΟΡΑ

21

ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ

452.240,33

22

ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ

30.000,00

                                                                                                                     ΣΥΝΟΛΟ:                         482.240,33

3               ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.

31

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ

0,00

32

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ

16.977.678,79

                                                                                                                   ΣΥΝΟΛΟ:                         16.977.678,79

4               ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

41

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

3.877.453,83

42

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

31.000,00

                                                                                                                     ΣΥΝΟΛΟ:                         3.908.453,83

5               ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

51

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

11.791.397,31

                                                                                                                      ΣΥΝΟΛΟ:                      11.791.397,31

                                                             ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:            63.535.916,94€

 

ΕΞΟΔΑ

6                 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

60

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

7.530.238,95

61

ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

1.245.383,85

62

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

3.892.039,47

63

ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ

356.957,45

64

ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

1.229.998,15

65

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ

312.334,09

66

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

3.576.020,36

67

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΟΧΕΣ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΩΡΕΕΣ

10.080.700,09

68

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ

89.000,00

                                                                                                                    ΣΥΝΟΛΟ:                        28.312.672,41

7                   ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

71

ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

4.310.695,77

73

ΕΡΓΑ

7.353.177,68

74

ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

465.644,93

75

ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

6.000,00

                                                                                                                    ΣΥΝΟΛΟ:                        12.135.518,38

8                 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

81

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)

3.081.655,69

82

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

3.908.453,83

85

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

16.092.144,18

                                                                                                                     ΣΥΝΟΛΟ:                      23.082.253,70

9               ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

91

ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

5.472,45

                                                                                                                     ΣΥΝΟΛΟ:                         5.472,45

                                                           ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:               63.535.916,94

 

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

28.285.007,92

10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

2.659.385,47

15

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

9.205.116,72

20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

7.293.452,34

25

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

323.247,53

30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

7.219.413,87

35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1.379.421,59

40

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

543.985,05

45

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

926.133,77

50

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

0,00

60

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

203.909,48

61

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

0,00

62

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

3.146.330,27

63

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

0,00

64

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

1.908.039,29

69

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

437.001,19

70

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

0,00

80

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

0,00

90

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

5.472,45

                                                                               ΣΥΝΟΛΟ:                    63.535.916,94

                                                 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:                    63.535.916,94

 

 


 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη “0” / ποσά σε ευρώ)

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α Στήλης :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Α

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2016) – Ετήσιοι Στόχοι

ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)

Ιανουάριος

Φεβρουάριος

Μάρτιος

Α΄Τρίμηνο

Απρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

Β’ Τρίμηνο

6μηνο

Ιούλιος

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

Γ’ Τρίμηνο

9μηνο

Οκτώβριος

Νοέμβριος

Δεκέμβριος

Δ’ Τρίμηνο

12μηνο

Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ – 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ “0”

Γραμμή 1

Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες

(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων

8.890.479

0

740.000,00

740.000,00

740.000,00

2.220.000

740.000,00

740.000,00

740.000,00

2.220.000

4.440.000

740.000,00

740.000,00

740.000,00

2.220.000

6.660.000

740.000,00

740.000,00

750.479,00

2.230.479

8.890.479

0

Γραμμή 2

Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα

(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων

6.636.208

0

0

1.125.000

0

1.125.000

1.125.000

0

1.000.000

2.125.000

3.250.000

0

1.000.000

0

1.000.000

4.250.000

1.350.001

0

1.036.207,00

2.386.208

6.636.208

0

Γραμμή 3

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις.

6.106.485

0

130.000,00

150.000,00

180.000,00

460.000

128.000,00

230.190,00

194.336,00

552.526

1.012.526

590.000,00

251.181,00

73.000,00

914.181

1.926.707

243.500,00

250.000,00

3.686.278,00

4.179.778

6.106.485

0

Γραμμή 4

Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσοδοι από περιουσία)

(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11

8.742.975

0

391.695,83

447.994,00

331.835,00

1.171.525

507.359,00

486.074,00

442.635,00

1.436.068

2.607.593

342.100

350.000

341.973,00

1.034.073

3.641.666

538.929,00

545.054,00

4.017.326,00

5.101.309

8.742.975

0

(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ

482.240

0

1.500

3.000

5.000

9.500

10.000

10.000

15.000

35.000

44.500

25.000

25.000

25.000

75.000

119.500

50.000

150.000

162.740,00

362.740

482.240

0

 

 

Σύνολο Γραμμής 4

9.225.215

0

393.196

450.994

336.835

1.181.025

517.359

496.074

457.635

1.471.068

2.652.093

367.100

375.000

366.973

1.109.073

3.761.166

588.929

695.054

4.180.066

5.464.049

9.225.215

0

Γραμμή 5

Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ

(32 – 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)

885.535

0

40.000,00

40.000,00

50.000,00

130.000

56.366,00

56.360,00

56.000,00

168.726

298.726

75.000,00

80.000,00

75.000,00

230.000

528.726

100.001,00

115.000,00

141.808,00

356.809

885.535

0

Γραμμή 6

Λοιπά Έσοδα

(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια

3.908.454

0

100.000

100.000

161.237

361.237

250.000

250.000

250.000

750.000

1.111.237

250.000

250.000

400.000

900.000

2.011.237

500.000

500.000

897.217

1.897.217

3.908.454

0

Γραμμή 7

Χρηματικό Υπόλοιπο

(5)_Χρηματικό υπόλοιπο

11.791.397

0

11.791.397

11.791.397

11.791.397

11.791.397

11.791.397

11.791.397

11.791.397

11.791.397

11.791.397

11.791.397

11.791.397

11.791.397

11.791.397

11.791.397

11.791.397

11.791.397

11.791.397

11.791.397

11.791.397

0

A

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)

47.443.773

0

13.194.593

14.397.391

13.259.469

17.268.659

14.608.122

13.564.021

14.489.368

19.078.717

24.555.979

13.813.497

14.487.578

13.446.370

18.164.651

30.929.233

15.313.828

14.091.451

22.483.452

28.305.937

47.443.773

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) – Ετήσιοι Στόχοι

ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)

Ιανουάριος

Φεβρουάριος

Μάρτιος

Α΄Τρίμηνο

Απρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

Β’ Τρίμηνο

6μηνο

Ιούλιος

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

Γ’ Τρίμηνο

9μηνο

Οκτώβριος

Νοέμβριος

Δεκέμβριος

Δ’ Τρίμηνο

12μηνο

Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ – 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ “0”

Γραμμή 1

Κόστος προσωπικού

(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

7.530.239

0

660.000

660.000

660.000

1.980.000

660.000

660.000

660.000

1.980.000

3.960.000

675.000

675.000

650.000

2.000.000

5.960.000

500.000

500.000

570.239

1.570.239

7.530.239

0

Γραμμή 2

Προνοιακά επιδόματα

(674)_Προνοιακά επιδόματα

6.636.208

0

 

1.125.000

 

1.125.000

1.125.000

 

1.000.000

2.125.000

3.250.000

 

1.000.000

 

1.000.000

4.250.000

1.350.000

 

1.036.207,64

2.386.208

6.636.208

0

Γραμμή 3

Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης

(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης

312.334

0

0

60.000

20.000

80.000

20.000

30.000

20.000

70.000

150.000

32.334

30.000

20.000

82.334

232.334

20.000

30.000

30.000

80.000

312.334

0

Γραμμή 4

Δαπάνες για επενδύσεις

(7)_Επενδύσεις

12.135.518

0

0

42.314

250.000

292.314

150.000

507.710

1.000.000

1.657.710

1.950.024

2.000.000

2.000.000,00

1.300.000,00

5.300.000

7.250.024

2.000.000

1.000.000

1.885.494,00

4.885.494

12.135.518

0

Γραμμή 5

Πληρωμές ΠΟΕ

(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.

3.081.656

0

0,00

30.000,00

250.000,00

280.000

300.000,00

300.000,00

300.000,00

900.000

1.180.000

350.000,00

350.000,00

400.000,00

1.100.000

2.280.000

450.000,00

200.000,00

151.656,00

801.656

3.081.656

0

Γραμμή 6

Μεταβιβάσεις σε τρίτους

(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους

10.080.700

0

100.000

1.125.000

350.000

1.575.000

1.143.443,00

150.000,00

1.000.000

2.293.443

3.868.443

300.000

1.000.000

300.000

1.600.000

5.468.443

1.709.120,00

1.000.000

1.903.137,00

4.612.257

10.080.700

0

(-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα

6.636.208

0

0

1.125.000

0

1.125.000

1.125.000

0

1.000.000

2.125.000

3.250.000

0

1.000.000

0

1.000.000

4.250.000

1.350.000

0

1.036.208

2.386.208

6.636.208

0

Σύνολο Γραμμής 6

3.444.492

0

100.000

0

350.000

450.000

18.443

150.000

0

168.443

618.443

300.000

0

300.000

600.000

1.218.443

359.120

1.000.000

866.929

2.226.049

3.444.492

0

Γραμμή 7

Λοιπές λειτουργικές δαπάνες

(61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι – τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα

10.389.400

0

0

25.876,00

22.250,00

48.126

100.000,00

350.000,00

350.222,00

800.222

848.348

650.000,00

650.000,00

750.000,00

2.050.000

2.898.348

1.500.000,00

1.753.754,00

4.237.298,00

7.491.052

10.389.400

0

Γραμμή 8

Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων

(82)_Λοιπές αποδόσεις

3.908.454

0

100.000

100.000

161.237

361.237

250.000

250.000

250.000

750.000

1.111.237

250.000

250.000

400.000

900.000

2.011.237

500.000

500.000

897.217

1.897.217

3.908.454

0

Γραμμή 9

Αποθεματικό

(9)_Αποθεματικό

5.472

0

ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ

5.472

0

B.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 – 9)

47.443.773

0

860.000

2.043.190

1.713.487

4.616.677

2.623.443

2.247.710

3.580.222

8.451.375

13.068.052

4.257.334

4.955.000

3.820.000

13.032.334

26.100.386

6.679.120

4.983.754

9.675.041

21.337.915

47.443.773

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ.

Διαφορά για συμφωνία Π/Υ

(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ

16.092.144

0

ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ

16.092.144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ1

Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. “Σύνολο Εσόδων” + Γραμμή Γ.)

 

63.535.917

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ2

Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. “Σύνολο Εξόδων” + Γραμμή Γ.)

 

63.535.917

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ε.

ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) – ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)

0

0

12.334.593

12.354.201

11.545.982

12.651.982

11.984.679

11.316.311

10.909.146

10.627.342

11.487.927

9.556.163

9.532.578

9.626.370

5.132.317

4.828.847

8.634.708

9.107.697

12.808.411

6.968.022

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤ.

Απλήρωτες Υποχρεώσεις

Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2015)

 

3.081.656

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2015)

 

3.081.656

3.051.656

2.801.656

 

2.501.656

2.201.656

1.901.656

 

 

1.551.656

1.201.656

801.656

 

 

351.656

151.656

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ

Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  Β.- Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 και το ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2016 του Δήμου Κορινθίων, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στα σχετικά μηχανογραφημένα έντυπα, και όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 32/419/2015.-

 

                             Ο   Πρόεδρoς                                               Τα Μέλη

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                       Μπάκουλης Δημήτριος

                                                                                       (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντώνιο)

                                                                                    Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                    Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                             (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                             Σταυρέλης Νικόλαος

                                                                                    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος

                                                                                      (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεώργιο)