Απόφαση αριθμ. 24/296/2015

Αριθμός Πρακτικού 24

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 13-10-2015

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 13η Οκτωβρίου 2015, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 47180/08-10-2015 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έλειπε ένα (1) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ.), 5)Ζώγκος Ανδρ., 6) Κορδώσης Χρ., 7) Σταυρέλης Νικ. (προσήλθε στη συζήτηση του 8ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 8)Δημητρόπουλος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Πανταζή Β.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ..

  Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

  ΑΠΟΦΑΣΗ 296η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή για το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» λέει στην Οικονομική Επιτροπή ότι ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου κ. Μάρκελλος Παύλος στις 15-07-2015 προσκόμισε στο Δήμο μας φωτοαντίγραφο της με αριθμό 225/30-06-2015 απόφασης Εφετείου Ναυπλίου επί της από 14-10-203 και με αριθμό κατάθεσης 617/2013 εφέσεως του Δήμου Κορινθίων κατά της με αριθμό 205/2013 οριστικής αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου – η οποία εκδόθηκε επί αγωγής του Βασιλείου Τσαβαλιά κατά Δήμου Άσσου – Λεχαίου και ήδη Δήμου Κορινθίων – και κατά του Βασιλείου Τσαβαλιά, η οποία δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την ως άνω έφεση του Δήμου Κορινθίων, εξαφανίζει την με αριθμό 205/2013 οριστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου και καταδικάζει τον αντίδικο Βασίλειο Τσαβαλιά στη δικαστική δαπάνη του Δήμου ποσού 3.500,00€. 

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρει ότι προκειμένου ο Δήμος Κορινθίων να προβεί στην είσπραξη των δικαστικών εξόδων που επέβαλε το Εφετείο Ναυπλίου σε βάρος του ανωτέρω αντιδίκου, θα πρέπει να ορίσει αφενός μεν πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την είσπραξη της δικαστικής δαπάνης, αφετέρου δε δικαστικό επιμελητή ο οποίος θα επιδώσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα στους αντιδίκους για την είσπραξη του ανωτέρου ποσού, για το λόγο δε αυτό ο Πρόεδρος προτείνει το δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Μάρκελλο Παύλο – «Π. Μάρκελλος – Ε. Τρυφωνοπούλου – Μ. Μαρκέλλου Δικηγορική Εταιρεία» και την δικαστική επιμελήτρια Πρωτοδικείου Κορίνθου κ. Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα.

            Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. Κορδώση Χρ. και Δημητρόπουλου Κων., διότι διαφωνούν με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητούν να γίνεται σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

  Α.-      Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων το Δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Μάρκελλο Παύλο – «Π. Μάρκελλος – Ε. Τρυφωνοπούλου – Μ. Μαρκέλλου Δικηγορική Εταιρεία», στον οποίο δίνει εντολή να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την είσπραξη της δικαστικής δαπάνης ύψους τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500,00) ευρώ, που επέβαλε με την αριθμό 225/2015 απόφασή του το Εφετείο Ναυπλίου σε βάρος του αντίδικου Τσαβαλιά Βασιλείου, επί της με αριθμό κατάθεσης 617/2013 έφεσης του Δήμου Κορινθίων κατά της με αριθμό 205/2013 οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου και κατά Βασιλείου Τσαβαλιά.

  Β.-     Ορίζει δικαστική επιμελήτρια την Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα, στην οποία δίνει εντολή να επιδώσει στον ανωτέρω αντίδικο όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την είσπραξη της ανωτέρω δικαστικής δαπάνης.

  Η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013 – ΦΕΚ Α ΄208/2013 , όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013) , καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

      Η αμοιβή της ανωτέρω δικαστικής επιμελήτριας θα οριστεί βάσει της ΚΥΑ 2/54638/0022/13-08-2008 Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης περί καθορισμού αμοιβών δικαστικών επιμελητών (ΦΕΚ 1716β΄/26-08-2008 και ΦΕΚ 1916β΄/18-09-2008 περί διόρθωσης σφαλμάτων,σημείο 16).

 

   Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                  Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 24/296/2015.-

                             Ο   Πρόεδρoς                                               Τα Μέλη

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                       Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                    Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                    Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                            (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Παππά Αντ.)

                                                                                    Ζώγκος Ανδρέας

                                                                                    Σταυρέλης Νικόλαος

                                                                                    Κορδώσης Χρήστος

                                                                                    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος

                                                                                     (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Πανταζή Β.)

Leave a Comment