Απόφαση αριθμ. 24/295/2015

Αριθμός Πρακτικού 24

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 13-10-2015

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 13η Οκτωβρίου 2015, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 47180/08-10-2015 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έλειπε ένα (1) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ.), 5)Ζώγκος Ανδρ., 6) Κορδώσης Χρ., 7) Σταυρέλης Νικ. (προσήλθε στη συζήτηση του 8ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 8)Δημητρόπουλος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Πανταζή Β.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ..

  Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

  ΑΠΟΦΑΣΗ 295η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή για το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» λέει στην Οικονομική Επιτροπή ότι η πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου κ. Αργυρού Κων/να με το από 07-07-2015 ενημερωτικό έγγραφό της προς το Δήμο, προσκόμισε φωτοαντίγραφο της με αριθμό 720/2014 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης επί προσφυγής του Ιωάννη Κολοκοντέ του Αργυρίου κατά Δήμου, η οποία απέρριψε την ως άνω προσφυγή και επιδίκασε στον αντίδικο δικαστική δαπάνη του Δήμου ποσού 341,00€.  Η πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου μας ζητά να της δοθεί εντολή από το Δήμο, προκειμένου να εισπράξει για λογαριασμό του το ως άνω αναφερόμενο ποσό από τον αντίδικο Ιωάννη Κολοκοντέ.

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρει ότι προκειμένου ο Δήμος Κορινθίων να προβεί στην είσπραξη των δικαστικών εξόδων που επέβαλε το Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης σε βάρος του ανωτέρω αντιδίκου, θα πρέπει να ορίσει αφενός μεν πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την είσπραξη της δικαστικής δαπάνης, αφετέρου δε δικαστικό επιμελητή ο οποίος θα επιδώσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα στους αντιδίκους για την είσπραξη του ανωτέρου ποσού, για το λόγο δε αυτό ο Πρόεδρος προτείνει τη δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Αργυρού Κωνσταντίνα και τον δικαστικό επιμελητή Πρωτοδικείου Κορίνθου κ. Κυδωνάκη Στυλιανό, εταίρο της εταιρεία δικαστικών επιμελητών Κορίνθου Στυλιανού Κυδωνάκη και Αλεξάνδρας Ψυρρή.

            Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. Κορδώση Χρ. και Δημητρόπουλου Κων., διότι διαφωνούν με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητούν να γίνεται σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

  Α.-      Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων τη Δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Αργυρού Κων/να, στην οποία δίνει εντολή να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την είσπραξη της δικαστικής δαπάνης ύψους τριακοσίων σαράντα ενός (341,00) ευρώ που επέβαλε με την αριθμό 720/2014 απόφασή του το Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης σε βάρος του αντίδικου Ιωάννη Κολοκοντέ του Αργυρίου για την από 21/10/2010 προσφυγή του κατά του Δήμου Άσσου – Λεχαίου ήδη Δήμου Κορινθίων.

  Β.-     Ορίζει δικαστικό επιμελητή τον Κυδωνάκη Στυλιανό, εταίρο της εταιρείας δικαστικών επιμελητών Στυλιανού Κυδωνάκη και Αλεξάνδρας Ψυρρή, στον οποίο δίνει εντολή να επιδώσει στον ανωτέρω αντίδικο όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την είσπραξη της ανωτέρω δικαστικής δαπάνης.

  Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013 – ΦΕΚ Α ΄208/2013 , όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013) , καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

      Η αμοιβή του ανωτέρω δικαστικού επιμελητή – εταιρείας δικαστικών επιμελητών θα οριστεί βάσει της ΚΥΑ 2/54638/0022/13-08-2008 Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης περί καθορισμού αμοιβών δικαστικών επιμελητών (ΦΕΚ 1716β΄/26-08-2008 και ΦΕΚ 1916β΄/18-09-2008 περί διόρθωσης σφαλμάτων,σημείο 16).

 

   Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                  Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 24/295/2015.-

                             Ο   Πρόεδρoς                                               Τα Μέλη

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                       Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                    Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                    Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                            (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Παππά Αντ.)

                                                                                    Ζώγκος Ανδρέας

                                                                                    Σταυρέλης Νικόλαος

                                                                                    Κορδώσης Χρήστος

                                                                                    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος

                                                                                     (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Πανταζή Β.)

Leave a Comment