Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Κόρινθος, 27 Ιανουαρίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                    Αριθμ. Πρωτ. 3295

           ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

              Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

              Τμήμα Αιρετών Οργάνων                                                      ΠΡΟΣ

              Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου                                    Τον ………………………

                                                                                                                                             Δημοτικό Σύμβουλο

  Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32

                   Τ.Κ. 201 00, Κόρινθος

                   Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070

 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 28η Ιανουαρίου 2016 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13:30 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών για την εκδήλωση παράδοσης σε χρήση του ανακαινισμένου κτιρίου του ΟΣΕ από τον Δήμο, για τη στέγαση και λειτουργία των Τεχνικών και Πολεοδομικών Υπηρεσιών του, την 29 /1/2016

  2. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την εκδήλωση παράδοσης σε χρήση του ανακαινισμένου κτιρίου του ΟΣΕ από τον Δήμο, για τη στέγαση και λειτουργία των Τεχνικών και Πολεοδομικών Υπηρεσιών του, την 29/1/2016

  3. Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Δημοτικού Συμβούλου της επιτροπής καλής εκτέλεσης εργασιών

  4. Διάθεση πίστωσης για την διοργάνωση εκδήλωσης παράδοσης σε χρήση του ανακαινισμένου κτιρίου του ΟΣΕ από το Δήμο, για τη στέγαση και λειτουργία των Τεχνικών και Πολεοδομικών Υπηρεσιών του.

 

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα επειδή η εκδήλωση είναι την 29-1-2016 και πρέπει η υπηρεσία να προβεί στις προβλεπόμενες διαδικασίες για την πραγματοποίησή της.

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

                                                                                   ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

 

Leave a Comment