Αίτημα επιτροπής εργαζομένων προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 2/2015, για παράταση του προγράμματο

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 
Από το Πρακτικό 26/08.12.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Αριθμός Απόφασης 480/2015

ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ.: «Αίτημα επιτροπής εργαζομένων προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 2/2015, για παράταση του προγράμματος»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 08ητου μηνός Δεκεμβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, άρθρο 67 και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 57664/04-12-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) δηλαδή:


 
ΠΑΡΟΝΤΑ
 
ΑΠΟΝΤΑ
 1. Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
 2. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
 4. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
 5. Σταυρέλης Νικόλαος
 6. Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
 7. Λαμπρινός Παναγιώτης
 8. Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
 9. Βλάσσης Δημήτριος
 10. Μουρούτσος Γεώργιος
 11. Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
 12. Κοντογιώργος Αναστάσιος
 13. Νανόπουλος Βασίλειος
 14. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
 15. Πανταζής Βασίλειος
 16. Γκουργιώτης Αλέξανδρος
 17. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 18. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,
 19. Σούκουλης Ανδρέας
 20. Καρασάββας Ιωάννης
 21. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 22. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 23. Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία 1.  
  Σταματάκης Μάριος, έχει 3μηνη άδεια
 2.  
  Φαρμάκης Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του Ε.Η.Δ.Θ
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
 4. Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
 5.  
  Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του Ε.Η.Δ.Θ
 6.  
  Παππάς Αντώνιος, προσήλθε στο τέλος του Ε.Η.Δ.Θ
 7.  
  Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα, προσήλθε στο τέλος του Ε.Η.Δ.Θ
 8.  
  Ζώγκος Ανδρέας, προσήλθε στο τέλος του Ε.Η.Δ.Θ
 9. Κορδώσης Χρήστος
 10. Πιέτρης Τιμολέων 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα (10) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 2. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
 3. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 4. Καλλιμάνης Βασίλειος – Τ.Κ. Αγιονορίου
 5. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
 6. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
 7. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 8. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 9. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
 10. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 2. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
 3. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
 4. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
 5. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 6. Κίννας Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 7. Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 8. Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
 9. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 10. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
 11. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 12. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αίτημα επιτροπής εργαζομένων προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 2/2015, για παράταση του προγράμματος» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 56010/25-11-2015 επιστολή της επιτροπής των εργαζομένων του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ μέσω της πρόσκλησης 2/2015, με την οποία αιτείται τα ακόλουθα:
 • τη λήψη απόφασης του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου για διεκδίκηση από τον Δήμο Κορινθίων παράτασης του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας με κάθε δυνατό τρόπο, καθώς η εργασία τους είναι απαραίτητη τόσο στους ίδιους του εργαζόμενους, όσο και στα Τμήματα και τις Υπηρεσίες στις οποίες εργάζονται και με την αποχώρησή τους αποστελεχώνονται,
 • την εναρμόνιση του Δήμου με το διευκρινιστικό κείμενο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με αριθμό πρωτ. 477/26-10-2015, το οποίο έχει κοινοποιηθεί σε ΚΕΔΕ και ΟΑΕΔ, σχετικά με το πλήρες δικαίωμα μας σε κανονικές, αναρρωτικές και γονικές άδειες,
 • την αναγνώριση προϋπηρεσίας, οικογενειακής κατάστασης και άμεση καταβολή του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζόμενους που το δικαιούνται,
 • την παροχή Μ.Α.Π. που οφείλει ο Δήμος να παρέχει στους εργαζόμενους που το δικαιούνται βάσει και σχετικής οδηγίας που έχει σταλεί από τον ΟΑΕΔ,
 • την έμπρακτη υποστήριξη και συμπαράσταση στον αγώνα τους για παραμονή στην εργασία τους.

Ο Δήμαρχος αναφερόμενος στο θέμα ενημέρωσε ότι το πρόγραμμα είναι από την Κεντρική Κυβέρνηση, είναι κοινωφελούς χαρακτήρα, γίνεται μέσω του ΟΑΕΔ, για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Θα ήταν καλό και ωφέλιμο η παράταση του προγράμματος, τόσο για το Δήμο (στελέχωση των υπηρεσιών), όσο και για τους εργαζόμενους πολίτες.
Θεωρούμε ότι καθένας πολίτης δικαιούται μια θέση εργασίας και πόσο μάλλον οι νέοι μας , αλλά και οι άνθρωποι που χρειάζονται ολίγο χρόνο για τη συνταξιοδότησή τους. Ο Δήμος μας, όπου κρίνουν οι εργαζόμενοι ότι μπορεί να παρέμβει, θα το κάνει. Στηρίζουμε και συμπαραστεκόμαστε στο δίκαιο αγώνα τους για την παραμονή τους στην εργασία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 56010/2015 έγγραφο των εργαζομένων, μετά από ανταλλαγή απόψεων

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

-Να παραταθεί ο χρόνος του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα, ώστε να παραμείνουν στην εργασία τους οι εργαζόμενοι, οι οποίοι, λόγω και της κρίσης που μαστίζει τη Χώρα μας, προσπαθούν να διασφαλίσουν τα απαραίτητα στις οικογένειές τους.
Να στηρίξει τον δίκαιο αγώνα των εργαζομένων του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ, οι οποίοι διεκδικούν την παράτασή του.
-Να παρέμβει ο Δήμος, όπου απαιτείται.


 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26 / 480 / 2015.

Ακριβές Απόσπασμα
 
Κόρινθος, 17 – 12 – 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

Leave a Comment