Σύμπραξη Δήμων Κορινθίων και Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ


 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το Πρακτικό 27/22.12.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αριθμός Απόφασης 491/2015


ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ.: «Σύμπραξη Δήμων Κορινθίων και Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, στα πλαίσια της στρατηγικής για τη βιώσιμη Ανάπτυξη/ Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ)».

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22ατου μηνός Δεκεμβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, άρθρο 67 και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 59869/18-12-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) δηλαδή:

 
ΠΑΡΟΝΤΑ
 
ΑΠΟΝΤΑ
 1. Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
 2.  
  Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, αποχώρησε στο μέσον του 1ου Θ.Η.Δ.
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
 4. Παππάς Αντώνιος
 5.  
  Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του 4ου Θ.Η.Δ.
 6. Σταυρέλης Νικόλαος
 7. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
 8. Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
 9. Φαρμάκης Γεώργιος
 10. Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
 11. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
 12. Λαμπρινός Παναγιώτης
 13. Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
 14. Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
 15. Βλάσσης Δημήτριος
 16. Μουρούτσος Γεώργιος
 17. Κοντογιώργος Αναστάσιος
 18. Νανόπουλος Βασίλειος
 19.  
  Γκουργιώτης Αλέξανδρος,αποχώρησε στο τέλος του 4ου Θ.Η.Δ.
 20. Κορδώσης Χρήστος
 21. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 22.  
  Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, αποχώρησε στην έναρξη του 1ου Θ.Η.Δ.
 23. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 24. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 25.  
  Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία, αποχώρησε στο μέσον του 1ου Θ.Η.Δ.
 26. Πιέτρης Τιμολέων


 1.  
  Σταματάκης Μάριος, έχει 3μηνη άδεια
 2. Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
 3. Ζώγκος Ανδρέας
 4. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
 5. Πανταζής Βασίλειος
 6. Σούκουλης Ανδρέας
 7. Καρασάββας Ιωάννης
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 2. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
 3. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
 4. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
 5. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 6. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
 7. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
 8. Καλλιμάνης Βασίλειος – Τ.Κ. Αγιονορίου
 9. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 10. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
 11. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
 2. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 3. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
 4. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 5. Κίννας Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 6. Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 7. Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
 8. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 9. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 10. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 11. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.


 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Σύμπραξη Δήμων Κορινθίων και Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, στα πλαίσια της στρατηγικής για τη βιώσιμη Ανάπτυξη/ Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ)»έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την υπ’ αριθ. 81168/ΕΥΣΣΑ1796/30-07-2015 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού (Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης “ΕΥΣΣΑ”) περί σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) ως εργαλείων Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

 

Στη συνέχειαέθεσε την εισήγηση του Δήμαρχου, κ. Αλέξανδρου Μ. Πνευματικού η οποία έχει ως εξής:

«Στις 30-7-2015 η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ εξέδωσε εγκύκλιο σχετικά με το σχεδιασμό, την υλοποίηση και παρακολούθηση των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (Ο.Χ.Ε.), ως εργαλείων Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Στους στόχους της χωρικής στρατηγικής κάθε περιοχής περιλαμβάνονται η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και απασχόλησης, η με κοινωνικούς όρους βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών και η διατήρηση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος με βάση την αειφόρο προσέγγιση της αναπτυξιακής διαδικασίας. Έτσι, ένα τέτοιο αναπτυξιακό σχέδιο (Ο.Χ.Ε.) για έναν Δήμο μπορεί να αφορά σε έργα και δράσεις που σχετίζονται με την καθαριότητα και το περιβάλλον, την επιχειρηματικότητα, την απασχόληση, τον πολιτισμό, τον τουρισμό κλπ. Συνεπώς, μια Ο.Χ.Ε. είναι βασικό εργαλείο πολυδιάστατης αστικής αναζωογόνησης.
Η υλοποίηση αυτών των δράσεων/ έργων γίνεται μέσα από τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, αλλά και τα Περιφερειακά Προγράμματα, τα οποία η Ε.Ε. χρηματοδοτεί με τα Ταμεία που έχει δημιουργήσει και τα οποία ενισχύουν συγκεκριμένες δράσεις ανάλογα με την αποστολή τους:
 1. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ),
 2. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
 3. Το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ)
 4. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Γεωργικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
 5. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)
Οι Ο.Χ.Ε. είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθούν μέσω συνδυασμένων επενδύσεων με αναφορά σε 2 τουλάχιστον άξονες προτεραιότητας και με συνδυασμό μίας ή περισσοτέρων επενδυτικών προτεραιοτήτων από διαφορετικούς θεματικούς στόχους.
 

Αρμόδιοι Φορείς είναι:

 1. Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ)
 2. Διαχειριστικές Αρχές (ΔΑ)
 3. Αστικές αρχές
 4. Ενδιάμεσοι φορείς/ Φορείς Στρατηγικής
Ως Αστικές Αρχές ορίζονται: οι Δημοτικές Αρχές, Δίκτυα Δήμων/Συμπράξεις, Εταιρικά σχήματα με επικεφαλής Δημοτική/ές Αρχή/ές.

Οι Δ.Α. των ΠΕΠ αναμένεται να δημοσιοποιούν σταδιακά προσκλήσεις και Οδηγούς από τις αρχές του 2016. Οι Δήμοι θα πρέπει:
 

ΒΗΜΑ 1ο:

– Ολοκληρωμένο σχέδιο αστικής αναζωογόνησης
– Τοπική εταιρική σχέση
– Σχέδιο χρηματοδότησης της Ο.Χ.Ε. με ιδιωτικά κεφάλαια
– Ωρίμανση εμβληματικών έργων
– Αναζήτηση Φορέα Διαχείρισης, όπως προβλέπεται από την εγκύκλιο

 

ΒΗΜΑ 2ο:


– Υποβολή φακέλου και αίτηση χρηματοδότησης, σύμφωνα με τα εξειδικευμένα κριτήρια της πρόσκληση από την Δ.Α.
– Συνεργασία με τα Τομεακά Προγράμματα, εκτός του Π.Ε.Π., για εξεύρεση πρόσθετων πόρων
– Προσδιορισμός του συστήματος “Τοπικής Διακυβέρνησης” της Ο.Χ.Ε.

 

ΠΡΟΤΑΣΗ


Προτείνεται η από κοινού προετοιμασία, με τον Δήμο ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ, ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Αστική Αναζωογόνηση της ευρύτερης περιοχής που περικλείεται από τους 2 όμορους Δήμους. Σημείο αναφοράς έχουν οι 2 Δήμοι τον Ισθμό, ενός κατεξοχήν εμβληματικού έργου της Χώρας μας. Γι’ αυτό θα επιδιωχθεί και η σύμπραξη με την ΑΕΔΙΚ Α.Ε., για την ενοποίηση των παρεμβάσεων μεταξύ των 2 Δήμων, με σκοπό αφενός τη δημιουργία Αειφορικού Πάρκου Βιοποικιλότητας, Πολιτισμού, Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης σε όλη της περιοχής της Διώρυγας και αφετέρου την ανάδειξη του Αρχαίου Διόλκου».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Εγκρίνει την Σύμπραξη του Δήμου μας με το Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας –Αγίων Θεοδώρων στα πλαίσια της στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη που εντάσσεται στην “Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη” του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, μέσω του χωρικού εργαλείου της “Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης” (Ο.Χ.Ε.), σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

 

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 27 / 491 / 2015.


Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 24 – 12 – 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 

Leave a Comment