Γνωμοδότηση για τη νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή Κορίνθου –Πάτρας

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 27/22.12.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 493/2015

ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ.: «Γνωμοδότηση για τη νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή Κορίνθου –Πάτρας στο τμήμα από Χ.Θ. 0+000 έως 47+600 Νομού Κορινθίας, ως προς την περιβαλλοντική αδειοδότηση του λατομείου δανειοθαλάμου που βρίσκεται στη θέση ΄΄ΣΟΥΣΑΝΑ΄΄ Αθικίων»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22ατου μηνός Δεκεμβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, άρθρο 67 και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 59869/18-12-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) δηλαδή:

 
ΠΑΡΟΝΤΑ
 
ΑΠΟΝΤΑ
 1. Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
 2.  
  Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, αποχώρησε στο μέσον του 1ου Θ.Η.Δ.
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
 4. Παππάς Αντώνιος
 5.  
  Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του 4ου Θ.Η.Δ.
 6. Σταυρέλης Νικόλαος
 7. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
 8. Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
 9. Φαρμάκης Γεώργιος
 10. Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
 11. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
 12. Λαμπρινός Παναγιώτης
 13. Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
 14. Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
 15. Βλάσσης Δημήτριος
 16. Μουρούτσος Γεώργιος
 17. Κοντογιώργος Αναστάσιος
 18. Νανόπουλος Βασίλειος
 19.  
  Γκουργιώτης Αλέξανδρος,αποχώρησε στο τέλος του 4ου Θ.Η.Δ.
 20. Κορδώσης Χρήστος
 21. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 22.  
  Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, αποχώρησε στην έναρξη του 1ου Θ.Η.Δ.
 23. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 24. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 25.  
  Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία, αποχώρησε στο μέσον του 1ου Θ.Η.Δ.
 26. Πιέτρης Τιμολέων


 1.  
  Σταματάκης Μάριος, έχει 3μηνη άδεια
 2. Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
 3. Ζώγκος Ανδρέας
 4. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
 5. Πανταζής Βασίλειος
 6. Σούκουλης Ανδρέας
 7. Καρασάββας Ιωάννης
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 2. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
 3. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
 4. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
 5. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 6. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
 7. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
 8. Καλλιμάνης Βασίλειος – Τ.Κ. Αγιονορίου
 9. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 10. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
 11. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
 2. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 3. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
 4. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 5. Κίννας Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 6. Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 7. Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
 8. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 9. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 10. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 11. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.


Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Γνωμοδότηση για τη νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή Κορίνθου –Πάτρας στο τμήμα από Χ.Θ. 0+000 έως 47+600 Νομού Κορινθίας, ως προς την περιβαλλοντική αδειοδότηση του λατομείου δανειοθαλάμου που βρίσκεται στη θέση ΄΄ΣΟΥΣΑΝΑ΄΄ Αθικίων», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου:
1. το με αριθμ. πρωτ. 142241/53056/11-11-2015 έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Πελοποννήσου περί γνωμοδότησης επί του θέματος.
2. την αριθμ. 10/16/18-12-2015 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Δ.Κ. Αθικίων, με την οποία γνωμοδοτεί θετικά ως προς την περιβαλλοντική αδειοδότηση του λατομείου δανειοθαλάμου στη θέση ΄΄ΣΟΥΣΑΝΑ΄΄ Αθικίων.
3. την αριθμ. 7/15/11-12-2015 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Τ.Κ. Χιλιομοδίου, με την οποία γνωμοδοτεί θετικά ως προς την περιβαλλοντική αδειοδότηση του λατομείου δανειοθαλάμου στη θέση ΄΄ΣΟΥΣΑΝΑ΄΄ Αθικίων.
4. την από 21-12-2015 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, σύμφωνα με την οποία δεν εκφράζει καμία καταρχήν αντίρρηση επί της συγκεκριμένης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του εν θέματι έργου και εισηγείται θετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, τις τοποθετήσεις των συμβούλων, το έγγραφο αριθμ. 142241/53056/11-11-2015 του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(και με την ψήφο του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Αθικίων).

Γνωμοδοτεί θετικά για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή Κορίνθου –Πάτρα στο τμήμα από Χ.Θ. 0+000 έως 47+600 Νομού Κορινθίας (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), ως προς την περιβαλλοντική αδειοδότηση του λατομείου δανειοθαλάμου΄΄ στη θέση ΄΄ΣΟΥΣΑΝΑ΄΄ Αθικίων», του φορέα «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.».
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 27 / 493 / 2015.

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 24 – 12 – 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

Leave a Comment