ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 

ΝΠΔΔ

«ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»

 

——————————————————————

 

Αριθμός πρωτ. 41/9-2-2016


 

Προκηρύσσει

Την πλήρωση κενής θέσης Εθελοντή Σχολικού τροχονόμου,
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων προκηρύσσει την πλήρωση μιας κενής θέσης Εθελοντή Σχολικού τροχονόμου, στο Νηπιαγωγείο Λεχαίου
σύμφωνα με τα παρακάτω:
 

1.    Η πρόσληψη ισχύει μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2015-2016, δηλαδή μέχρι τις 15 Ιουνίου 2016.

 

2.    Στη θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε ενήλικο άτομο, άνω των 18 ετών, ανεξάρτητα από το αν εργάζεται ή όχι. Αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του.

 

3.    Οι ώρες απασχόλησης θα είναι κατά την προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών στο χώρο του σχολείου και πάντοτε κατόπιν συνεννοήσεως με την προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου.

 

4.    Στον εθελοντή Σχολικό τροχονόμο θα καταβάλλεται από τη Σχολική επιτροπή μηνιαία αποζημίωση ύψους 176 ευρώ, για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του, από σχετική επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ.

 

5.    Ο εθελοντής Σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.

 

6.    Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο Σχολικός τροχονόμος χρησιμοποιεί φορητή πινακίδα «SΤΟΡ» και φορά γιλέκο, χρώματος ανοικτού κίτρινου. Στην εμπρόσθια και οπίσθια όψη του αναγράφεται, σε δύο παράλληλες γραμμές, με κεφαλαία γράμματα, ανεξίτηλου μαύρου χρώματος η φράση «ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ». Το γιλέκο και οι πινακίδες χορηγούνται από το σχολείο.

7.    Το άτομο που θα επιλεγεί θα ασκήσει τα καθήκοντά του αφού εκπαιδευτεί κατάλληλα.
 

               Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2016 στη διεύθυνση του νηπιαγωγείου Λεχαίου :

  1.  
    Αίτηση.
  2.  
    Φωτοτυπία Ταυτότητας
  3.  
    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, πιστοποίηση εκπαίδευσης κ.λ.π.).
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση του σχολείου.
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να τοιχοκολληθεί στο Δημοτικό Σχολείο και στο Νηπιαγωγείο Λεχαίου .


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Leave a Comment