Πρόσκληση 16ης Φεβουαρίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Οικονομική Επιτροπή                                              Κόρινθος, 12-02-2016
Κολιάτσου 32 – 20131 Κόρινθος                               Αριθμ. Πρωτ.: 5740
Τηλ. 27413 61021
Fax  27413 61038
Πληρ.    Χουρσαλά Ειρήνη
     Κότσαλου Βενετία
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                                   Π ρ ο ς τους κ.κ.   1]Νικ. Σταυρέλη  
                                                                  2]Δημ. Βλάσση
                                                                  3]Γεωργ. Φαρμάκη
                              4]Ανδρ. Ζώγκο
                        5]Αντ. Παππά
                        6] Χρ. Κορδώση
                                                                  7] Αλεξ. Γκουργιώτη
                                                                  8]Βασ. Πανταζή
                                                 Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

    Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 16 Φεβρουαρίου  2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.    Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων, οικονομικού έτους 2016.
2.    Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και  Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016.
3.    Συγκρότηση επιτροπής για την διεξαγωγή διαγωνισμών έργων και εισήγησης για ανάθεση έτους 2016.
4.    Έγκριση Έκθεσης Πεπραγμένων και Διαχειριστικού Απολογισμού της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κορινθίων, για το εξάμηνο Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2015.
5.    Έγκριση αποδοχής προσφορών-δωρεών για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Κορινθίων για το μήνα Ιανουάριο 2016.
6.    Σύνταξη λίστας δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κορινθίων για το μήνα Ιανουάριο 2016.
7.    Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού έργων και επανακαθορισμός όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 15.557,00€.
8.    Έγκριση πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας “Υπηρεσία on-line διαχείρισης του στόλου οχημάτων- μηχανημάτων του Δήμου Κορινθίων”.
9.    Έγκριση πρακτικού Εξέτασης Ένστασης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας “Υπηρεσία on-line διαχείρισης του στόλου οχημάτων- μηχανημάτων του Δήμου Κορινθίων”.
10.    Έγκριση πρακτικού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών της  Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας “Υπηρεσία on-line διαχείρισης του στόλου οχημάτων- μηχανημάτων του Δήμου Κορινθίων”.
11.    Έγκριση πρακτικού Εξέτασης Ένστασης επί του Πρακτικού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών της  Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας “Υπηρεσία on-line διαχείρισης του στόλου οχημάτων- μηχανημάτων του Δήμου Κορινθίων”.
12.    Έγκριση πρακτικού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Οικονομικής Προσφοράς της  Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας “Υπηρεσία on-line διαχείρισης του στόλου οχημάτων- μηχανημάτων του Δήμου Κορινθίων”.
13.    Απόδοση λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής.
14.    Ορισμός υπολόγων για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής.
15.    Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
 

Leave a Comment