Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Κόρινθος, 18 Φεβρουαρίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        Αριθμ. Πρωτ. 6475
              ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
                   Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
                   Τμήμα Αιρετών Οργάνων                                                                         ΠΡΟΣ
                   Υπηρεσία ΓραμματείαςΔημοτικού Συμβουλίου                          Τον ………………………
                                                                                                        Δημοτικό Σύμβουλο
  Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32
                   Τ.Κ. 201 00, Κόρινθος
                   Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτικήσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 22α Φεβρουαρίου 2016 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
 1. Παρουσίαση των μελετών των αρχιτεκτονικών σχολών για την Κόρινθο και προοπτικής ανάπτυξης
 2. Γνωμοδότηση για σύσταση Περιφερειακού Ιατρείου (Π.Ι.) στη Δημοτική Κοινότητα Αρχαίας Κορίνθου
 3. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο Δήμο μας για το έτος 2016
 4. Αίτημα Παναγιώτας Κακούρη του Κων/νου, για προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία της στο Ο.Τ. 779 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής «Μπαθαρίστρα –Δέλτα».
 5. Αίτημα των κ.κ. Τζαδήμα Ιωάννη του Αλεξ. και Καμπέρη Βασιλικής συζ. Ιωαν. Τζαδήμα, περί καθορισμού τιμής μονάδας προσκυρωτέου τμήματος στην ιδιοκτησία τους στο Ο.Τ. 861 σχεδίου πόλεως «Μπαθαρίστρα –Δέλτα».
 6. Αίτημα Γεωργίου Διαμαντή για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της κεντρικής πλατείας της Δ.Κ. Άσσου.
 7. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων»
 8. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016
 9. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 23/2000 (ΦΕΚ 18 Α΄) σε συνδυασμό με το άρθρου 35 του ΓΚΛ αριθμ. 20 (ΦΕΚ 444 Β΄/1999) , χαρακτηρισμού παραλιών
 10. Ορισμός ενός (1) μηχανικού του Δήμου με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο της υπό σύσταση επιτροπής εξέτασης της ωφέλειας ή μη του απαλλοτριωμένου ακινήτου.
 11. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή Πεζοδρομίων Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου»
 12. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Ολοκλήρωση εργασιών συντήρησης κτιρίου σιδηροδρομικού σταθμού Κορίνθου»
 13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Σαρωνικού»
 14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση επισκευή δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Σολυγείας
 15. Ορισμός ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Δημοτικού Συμβούλου για την επιτροπή εκτίμησης ακινήτων για εκποίηση, αγορά, μίσθωση, εκμίσθωση και ανταλλαγή (άρθρο 186 Ν. 3463/2006)
 16. Ορισμός ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Δημοτικού Συμβούλου για την επιτροπή καλής εκτέλεσης εργασιών.
 17. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων και ενός υπαλλήλου για την επιτροπή καταστροφής υλικών ασήμαντης αξίας (άρθρο 199 § 6 Ν. 3463/2006)
 18. Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την επιτροπή ακαταλληλότητας αυτ/των, μετατροπής αυτών, αλλαγής κινητήρων απόσυρσης οχημάτων κ.λ.π.
 19. Ορισμός ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Δημοτικού Συμβούλου για επιτροπή παραλαβής προμηθειών, εργασιών και μεταφορών αξίας μικρότερης των 2.934,70 €
 20. Ορισμός δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών Δημοτικών Συμβούλων για την επιτροπή παραλαβής έργων και σύνταξης βεβαίωσης καλής εκτέλεσης έργων αξίας μέχρι των 5.869,42 € (άρ. 61 ν. 4271/13, ΠΔ 229/99)
 21. Ορισμός επιτροπής παραλαβής της προμήθειας ενός μεταχειρισμένου οχήματος τύπου πρέσσας
 22. Ορισμός επιτροπής παραλαβής της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2015
 23. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση Νεκροταφείων Δ.Ε. Σαρωνικού»
 24. Συγκρότηση επιτροπής Συμβιβαστικής επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
 25. Σύσταση επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας εκποίησης – εκμίσθωσης πραγμάτων –ακινήτων καθώς και μίσθωσης ακινήτων του Δήμου
 26. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης στα πλαίσια της εκστρατείας ενημέρωσης του κοινού με τίτλο «Μύθοι και Αλήθειες για τα Αντιβιοτικά και τα Εμβόλια»
 27. Έγκριση καρναβαλικών εκδηλώσεων έτους 2016
 28. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα της υπηρεσίας με τίτλο «Διαχείριση προδιαλεγμένων αστικών αποβλήτων Δήμου Κορινθίων»
 29. Αίτημα συνδημότη για παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο Κορινθίων
 30. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου
                                                                                                      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                                                                   ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ