Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 23ης Φεβρουαρίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Οικονομική Επιτροπή                                              Κόρινθος, 19-02-2016

Κολιάτσου 32 – 20131 Κόρινθος                               Αριθμ. Πρωτ.: 6865

Τηλ. 27413 61021

Fax  27413 61038

Πληρ.    Χουρσαλά Ειρήνη

             Κότσαλου Βενετία

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                   Π ρ ο ς τους κ.κ.   1]Νικ. Σταυρέλη  

                                                                  2]Δημ. Βλάσση

                                                                  3]Γεωργ. Φαρμάκη

                                                                4]Ανδρ. Ζώγκο

                                                                5]Αντ. Παππά

                                                                6] Χρ. Κορδώση

                                                                  7] Αλεξ. Γκουργιώτη

                                                                  8]Βασ. Πανταζή

                                                       Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

 

            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 23 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.      Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2015) προϋπολογισμού 984.199,53€.

2.      Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΠ (ΕΤΟΥΣ 2015) προϋπολογισμού 530.172,79€.

3.      Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ αποσφράγισης οικονομικών προσφορών για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΠ (ΕΤΟΥΣ 2015) προϋπολογισμού 530.172,79€.

4.      Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (ΕΤΟΥΣ 2016) προϋπολογισμού 32.978,33€.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Leave a Comment