Αναλυτική διακήρυξη για την εκτέλεση προμήθειας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έργο:

Μίσθωση οχημάτων υπηρεσίας τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών Δ.Ε. Σαρωνικού

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Αριθμ. Μελέτης:

53/2015

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Προϋπολογισμός:

54.988,38 €

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Κ.Α.:

30/6234.0002

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αριθμ. Πρωτ.:

6649/19-02-2016

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ


 


 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις τεχνικές προδιαγραφές της 53/2015 μελέτης, που θεωρήθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για την Μίσθωση οχημάτων υπηρεσίας τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών Δ.Ε. Σαρωνικού», πρ/σας δαπάνης 54.988,38(συμ/νου ΦΠΑ).

2. Την με αριθμό 27/509/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περι αναγκαιότητας μίσθωσης οχημάτων υπηρεσίας τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών Δ.Ε. Σαρωνικού

3. Την με αριθμό 32/417/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: α) εγκρίθηκαν οι πιο πάνω τεχνικές προδιαγραφές (53/2015 μελέτη) και β) εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισμού.


 

Προκηρύσσει πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την «Μίσθωση οχημάτων υπηρεσίας τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών Δ.Ε. Σαρωνικού » σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:


 

ενδεικτικοσ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 

Α/Α

Περιγραφή

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

ΔΑΠΑΝΗ (€)

1

Αυτοκίνητο ανατρεπόμενο (17Τ) και άνω

Η.Δ.

38

355,00

13.490,00

2

Διαμορφωτήρας (ισοπεδωτής grader) 115 HP

Η.Δ.

29

384,00

11.136,00

3

Μηχανικός εκσκαφέας

Η.Δ.

38

320,00

12.160,00

4

Φορτωτής jcb

Η.Δ.

36

220,00

7.920,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

44.706,00

         1. Φ.Π.Α (23%)

10.282,38

         1. ΣΥΝΟΛΟ

54.988,38


 


 

Στη μίσθωση των οχημάτων , στην τιμή μονάδος συμπεριλαμβάνεται και ο χειριστής τους και οι εργάτες όπου προβλέπεται.

Άρθρο 1° – Ισχύουσες Διατάξεις

1. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 [ΦΕΚ Α’114] «Κύρωση του Κώδικα Δήμων».

2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010 [ΦΕΚ Α’ 87] «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις της αρ. 11389/1993 απόφασης ΥΠ.ΕΣ (ΕΚΠΟΤΑ) [ΦΕΚ Β’185].

4. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 [ΦΕΚ Α’19].

5. Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας για την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων & πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 113/2010 [ΦΕΚ Α’194], «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 [ΦΕΚ Α’33].

8. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.3801/2009 [ΦΕΚ Α’163], «Πληρωμή δαπάνης Δημοσίευσης».

9. Τις διατάξεις του Ν.4281/2014

Άρθρο 2° – Λήψη πληροφοριών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των τευχών του διαγωνισμού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, αρμόδιος υπάλληλος κ. Καραγιώργου Μαρία, τηλ:27410 40639, FAX: 27410 40640. Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί σύμφωνα με την ισχύουσα κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 3° – Συμβατικά Στοιχεία

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:

 1. Η Διακήρυξη της Δημοπρασίας

 2. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων

 3. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

 4. Η Τεχνική Εκθεση – Τεχνικές προδιαγραφές

Άρθρο 4° – Τόπος και χρόνος διεξαγωγής

4.1 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) την Δευτέρα 29/02/2016.

4.2 Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 10:00 και ώρα λήξης η 10:30.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα ή κατά παράβαση των όρων που προβλέπονται στο άρθρο 9 της παρούσας, δεν θα γίνουν αποδεκτές και θα απορριφθούν.

Άρθρο 5° – Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση της προμήθειας

5.1 Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εν λόγω μίσθωσης οχημάτων ανέρχεται στο ποσό των 54.988,38€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% και θα βαρύνει τον οικείο Κ.Α. 30/6234.0002 του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2015, ποσού 54.988,38€.

Άρθρο 6° – Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών .

Τα συμπράττοντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οφείλουν κατά την κατάρτιση και υπογραφή της σύμβασης να καταθέσουν συμβολαιογραφική πράξη, που θα διευκρινίζει τους όρους της κοινοπραξίας.

Άρθρο 7° – Δικαιολογητικά συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Δεν παρέχεται η δυνατότητα να υποβληθούν προσφορές για μέρος των ζητούμενων μηχανημάτων προς μίσθωση, αλλά μόνο για το σύνολο των οχημάτων.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Υπόχρεοι προσκόμισης ποινικού μητρώου είναι:

 • Φυσικά πρόσωπα

 • Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε και Ε.Ε

 • Διαχειριστές Ε.Π.Ε

 • Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής (τελευταίου τριμήνου)από τα οποία να προκύπτει ότι:

– Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

– Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία

ή ένορκη βεβαίωση που να αναφέρει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό ανάλογη διαδικασία.

3. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή (πρωτότυπα)από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των ιδίων ως και των εργαζομένων τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτών και των διοικούντων την Ε.Π.Ε. και Α.Ε. θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα με την χώρα στην οποία έχει την έδρα της.

4. Πιστοποιητικό από το οποίο προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού .

5. Βεβαίωση χρήσης μηχανημάτων


 

Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, , οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού από το διαγωνισμό, τα ακόλουθα:

1. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.

2. Υπεύθυνη Δήλωση διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

3. Υπεύθυνη Δήλωση διαγωνιζόμενου με την οποία να βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, για τη συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, καθώς και εάν η επιχείρηση έχει υποπέσει στο παράπτωμα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το Δήμο.

4. Αδεια κυκλοφορίας των προς μίσθωση οχημάτων όπου απαιτείται (φωτοαντίγραφο)

5. Ασφαλιστήρια συμβόλαια σε ισχύ (φωτοαντίγραφο)

6.Τα ετήσια τέλη χρήσης ΜΕ (φωτοαντίγραφο)

7.έγγραφο στο οποίο θα δηλώνονται οι αριθμοί κυκλοφορίας των προς μίσθωση αντικειμένων και θα σφραγίζεται και υπογράφεται από τη συμμετέχουσα επιχείρηση.

9. Σε περίπτωση που η προσφορά του συμμετέχοντα περιλαμβάνει και μη ιδιόκτητα οχήματα πρέπει να κατατίθεται και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή των ιδιοκτητών στην οποία θα αναφέρεται ότι θα εκμισθώσουν στον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό σε περίπτωση που αυτός ανακηρυχθεί μειοδότης συγκεκριμένο όχημα, θα αναγράφεται στην Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 ο αριθμός κυκλοφορίας και θα παρέχεται στον συμμετέχοντα το δικαίωμα της υπεκμίσθωσης από τον δυνητικό εκμισθωτή.


 

Οι Ανώνυμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού τους Συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και οι Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Εφόσον οι συμμετέχοντες , συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης.


 

Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισμό, περισσότερες από μία (1) εταιρείες, ή συμπράξεις ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισμό ή και ένωση. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές εκτός από μία, με την οποία θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό για λογαριασμό του, υπάλληλος εταιρίας που συμμετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή και με άλλο τρόπο αμοιβής.

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.

Άρθρο8° – Φάκελος Προσφοράς

8.1 Οι προσφορές, υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο (κυρίως φάκελο) σε δύο (2) αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο), όπου έξω απ’ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα τα ακόλουθα:

α. Η λέξη «Προσφορά» προς το Δήμο Κορινθίων για την Μίσθωση οχημάτων υπηρεσίας τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών Δ.Ε. Σαρωνικού .

β. Αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης και ο αριθμός μελέτης,

γ. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

δ. Τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης που λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό.

Προσφορές που υποβάλλονται ανοιχτές δεν γίνονται αποδεκτές.

Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται σφραγισμένος ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής με όλα τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά του άρθρου 7 της παρούσας διακήρυξης με τη σειρά που αυτά ζητούνται και κατάλληλα δεμένα σε τόμο ή ντοσιέ, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα απώλειάς τους. και η εγγύηση συμμετοχής.

8.2 Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται στον χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Επί ποινή αποκλεισμού οι οικονομικές προσφορές θα είναι συνταγμένες στο έντυπο «ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» της Υπηρεσίας που οφείλουν να παραλάβουν οι συμμετέχοντες με δική τους μέριμνα και δαπάνη από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων.

8.3 Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

8.4 Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της σύμπραξης υπογράφεται από όλα τα μέλη της σύμπραξης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

8.5 Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο (2) σειρές- αντίτυπα. Η 1η σειρά θα περιέχει τα πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα και στοιχεία και η 2η σειρά φωτοαντίγραφά τους.

8.6 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση, μονογράφει και σφραγίζει αυτές. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης προσφορών.

8.7 Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης.

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

8.8 Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο δεν γίνονται αποδεκτές.

8.9 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

8.10 Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των οχηματων.

Άρθρο 9° – Τρόπος Υποβολής Προσφορών

9.1 Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη.

9.2 Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα.

9.3 Προσφορές που περιέρχονται στο Δήμο με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών πριν τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.

9.4 Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.

Άρθρο 10° – Τιμές Προσφορών – Επιβαρύνσεις Μειοδοτών

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ (€) και δεν μπορεί να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας. Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή με ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση για την μίσθωση των οχημάτων. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον πάροχο μέχρι και την παραλαβή της συνολικής ποσότητας των προς μίσθωση οχημάτων.

Αποκλείεται αναπροσαρμογή των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του παρόχου πέραν του αντιτίμου των ειδών που θα παρέχει βάσει των τιμών της προσφοράς του.

Για τη σύγκριση προσφορών λαμβάνεται υπόψη η προσφορά χωρίς Φ.Π.Α.

Άρθρο 11° – Χρόνος ισχύος προσφορών

11.1 Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την επόμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

11.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των τριών (3) μηνών, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να παρατείνει πριν από τη λήξη της, την προθεσμία κατά ανώτατο όριο (3) μήνες, χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουν δικαίωμα για αντιρρήσεις. Μετά τη λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εκτός εάν συμφωνεί και ο μειοδότης για τη συνέχιση του διαγωνισμού, αποδεχόμενος την εκ νέου παράταση ισχύος της προσφοράς.

Άρθρο 12° – Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα, θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος.

Άρθρο 13° – Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εμπιστευτικών

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει σ’ αυτά την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση, θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου.

Άρθρο 14° – Αποσφράγιση Προσφορών – Τρόπος Διενέργειας του διαγωνισμού

14.1 Μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών, η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια και αριθμούνται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού οι φάκελοι των προσφορών με τη σειρά που επιδόθηκαν. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.

Η αποσφράγιση γίνεται με την παραπάνω διαδικασία που αφορά διαγωνισμό που γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο υποφάκελος δικαιολογητικών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο μέχρι να γίνει η αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων.

14.2 Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 19 του ΕΚΠΟΤΑ.

14.3 Σε χωριστή συνεδρίαση του αρμοδίου οργάνου και παρουσία των διαγωνιζόμενων αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων που δεν έχουν αποκλειστεί σε προηγούμενο στάδιο.. Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο προσφέρων την τχαμηλότερη τιμή με την προϋπόθεση τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών που ζητούνται στην παρούσα.

Άρθρο 15° – Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών – Κατακύρωση

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με το κριτήριο της χαμηλότερης προσφοράς στο σύνολο της προμήθειας,

Λαμβάνονται υπ’ όψη :

 1. Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης.

 

 • Η κατακύρωση γίνεται στον πάροχο που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή εφ’ όσον έχει προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

 • Η κατακύρωση γίνεται για τη συνολική ποσότητα. Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου η οποία διατηρεί το δικαίωμα περί κατακύρωσης ή μη.

 • Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει την σχετική σύμβαση σε προθεσμία εντός δέκα ( 10 ) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν, της έγκρισης του διαγωνισμού, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης.

Άρθρο 16° – Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού

16.1 Η Επιτροπή Αξιολόγησης με γνωμοδότησή της προς την Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, προτείνει για:

α. Την κατακύρωση της: «Μίσθωσης οχημάτων υπηρεσίας τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών Δ.Ε. Σαρωνικού».

β. Τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.

Άρθρο 17° – Ανακοίνωση Κατακύρωσης

17.1 Στον πάροχο που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

α) Το είδος,

β) Την ποσότητα,

γ) Την τιμή.

ε) Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτών.

στ) Τα στοιχεία της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση του διαγωνισμού,

ζ) Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.

17.2 Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα.

17.3 Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί η μίσθωση οχημάτων για εκτέλεση εργασιών , υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α.

17.4 Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό ανάδοχο, η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπο του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετικό τηλεγράφημα ή τηλετύπημα στον αλλοδαπό ανάδοχο. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον ανάδοχο προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό. ενώ η εγγύηση συτέλεσης.

17.5 Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ

Άρθρο 18° – Σύμβαση

18.1 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το Δήμο η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

18.2 Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της εργασιας και τουλάχιστον τα εξής:

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.

β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.

γ. Τα προς μίσθωση μηχανήματα και την ποσότητα.

δ. Την προσφερόμενη τιμή

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης του κάθε είδους.

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές του κάθε είδους.

ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες.

η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.

θ. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της μίσθωσης,


 

18.3 Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της με την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται από το Δήμαρχο ή το νομίμως εξουσιοδοτηθέν από αυτόν πρόσωπο.

18.4 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να παρατείνεται η διάρκεια ισχύος της σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ

Άρθρο 19° – Χρόνος – τόπος εκτέλεσης της εργασίας

19.1 Ο χρόνος ολοκλήρωσης του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε πενήντα(50) εργάσιμες ημέρες στο σύνολο τους και σε δύο εργάσιμες ημέρες για κάθε φορά που θα ζητούνται από την υπηρεσία.

19.2 Ο χώρος παροχής μίσθωσης οχημάτων είναι η ΔΕ Σαρωνικού του Δήμου Κορινθίων

Άρθρο 20° – Έλεγχος ορθής εκτέλεσης της σύμβασης – Ελαττωματικά Είδη

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων ορίζει επιβλέποντα της σύμβασης και διατηρεί το δικαίωμα καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης να ελέγξει την ορθή εκτέλεση αυτής, σύμφωνα με τα προδιαγεγραμμένα στα συμβατικά τεύχη.

Ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση, οφείλει να αποδεχθεί τον έλεγχο και υποχρεούται να διευκολύνει την αρμόδια υπηρεσία, παρέχοντας όλα τα στοιχεία που τυχόν ζητηθούν και πρέπει να τηρεί ημερολόγιο εργασιών.

Εάν οι υπηρεσίες που παρέχει , διαπιστωθεί ότι δεν εκπληρώνουν τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα και κακοτεχνίες, ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις προδιαγραφές της μελέτης και τους όρους της σύμβασης μέσα σε διάστημα είκοσι (20) ημερών.

Άρθρο 21° – Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση – Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου

21.1 Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα σε προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση ή για τους υπόλοιπους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 35 του ΕΚΠΟΤΑ, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

21.2 Ο αναδοχος που δεν εκτελεί τις εργασίες εντός της προθεσμίας που ορίζεται, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

Στον ανάδοχο που κηρύχθηκε έκπτωτος, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ.

Για όσα δεν προβλέφθηκαν με την παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 22° – Τρόπος Πληρωμής

Η καταβολή των μισθωμάτων θα γίνεται βάσει των εξης δικαιολογητικών:

1. Πίνακας ημερομισθίων υπογεγραμμένα από τον υπάλληλο της Δ/νσης Υπηρεσίας που απασχολείται το μηχάνημα, ημερολόγιο εργασιών.

2. Βεβαίωση του επιβλέποντα

3. Πρωτόκολλο Παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής

4. Τιμολόγιο αναδόχου

Άρθρο 23° – Ενστάσεις

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής παροχου σ’ αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:

23.1 Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στο Δήμο, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Όταν με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, τότε μετατίθεται και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή, όσον αφορά τη δημοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

23.2 Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής παροχου σ’ αυτόν, μόνο από πάροχο που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε απ’ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται στο Δήμο κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την Επιτροπή Διενέργειας – Αξιολόγησης του διαγωνισμού. Η Επιτροπή Αξιολόγησης υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.

23.3 Οι ενστάσεις κατά της νομιμότητας ή συμμετοχής διαγωνιζόμενου δεν ανακόπτουν τη συνέχιση του διαγωνισμού, αλλά λαμβάνεται απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή μετά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του διαγωνισμού.

23.4 Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις της, που αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για τη νομιμότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

23.5 Ο Δήμος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες το περιεχόμενο των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής που λαμβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται με την αποστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης με τηλεομοιοτυπική συσκευή (fax) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e mail) ή με κάθε άλλο πρόσφορο και νόμιμο τρόπο.

23.6 Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφερομένων δεν λαμβάνονται υπόψη.


 


 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ


 


 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ