Περίληψη διακήρυξης για την εκτέλεση προμήθειας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος, 19-02-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.: 6656

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Διακηρύττει ότι

 

 

Εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, η «Μίσθωση οχημάτων υπηρεσίας τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών Δ.Ε. Τενέας» προϋπολογισμού μελέτης 54.988,38,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις της αρ. 11389/1993 απόφασης ΥΠ.ΕΣ (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν. 2286/1995, του Ν.3861/2010, τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 113/2010, τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006, τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.3801/2009, του Ν.4281/2014 και κάθε άλλη ισχύουσα διάταξη. Συγκεκριμένα:

1. Αυτοκίνητο ανατρεπόμενο (17Τ) και άνω

2. Διαμορφωτήρας (ισοπεδωτής grader) 115 HP

3. Μηχανικός εκσκαφέας

4. Φορτωτής jcb

Στη μίσθωση των οχημάτων, στην τιμή μονάδος συμπεριλαμβάνεται και ο χειριστής τους και οι εργάτες όπου προβλέπεται.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών. Τα συμπράττοντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οφείλουν κατά την κατάρτιση και υπογραφή της σύμβασης να καταθέσουν συμβολαιογραφική πράξη, που θα διευκρινίζει τους όρους της κοινοπραξίας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32, Κόρινθος) την 29/02/2016.

Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 09:30 και ώρα λήξης η 10:00.

Δεν παρέχεται η δυνατότητα να υποβληθούν προσφορές για μέρος των ζητούμενων μηχανημάτων προς μίσθωση, αλλά μόνο για το σύνολο των οχημάτων.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε πενήντα (50) εργάσιμες ημέρες στο σύνολο τους και σε δύο εργάσιμες ημέρες για κάθε φορά που θα ζητούνται από την υπηρεσία.

Ο χώρος παροχής μίσθωσης οχημάτων είναι η ΔΕ Τενέας του Δήμου Κοριθίων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των τευχών του διαγωνισμού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, αρμόδιος υπάλληλος κ. Καραγιώργου Μαρία τηλ: 27410 40639, FAX: 27410 40640.


 


 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

 

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ